• Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Strona główna

Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, iż:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie, 00-916, ul. Świętokrzyska 12.

W sprawach wykonywania praw, które przysługują Pani/Panu na mocy RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem wysyłając korespondencję na adres: 00-960 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, korespondencję elektroniczną na adres: kancelaria@mf.gov.pl lub na adres ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach wykonywania praw, które przysługują Pani/Panu na mocy RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych, można też kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: IOD@mf.gov.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • pobierania opłaty za korzystanie z dróg płatnych, tj. opłaty elektronicznej w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych – wykonywanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • monitorowania przewozu towarów w ramach Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) na podstawie Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z wykorzystaniem do tego celu SPOE KAS**  – wykonywanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wysyłania materiałów informacyjnych dotyczących systemu poboru opłat za korzystanie z dróg płatnych oraz dotyczących infrastruktury drogowej - na podstawie Pani/Pana zgody tj.  osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celu prowadzenia korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie etoll.gov.pl (związanej z zadanym w formularzu pytaniem) - na podstawie Pani/Pana zgody tj. osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dobrowolność / obowiązek podania danych osobowych

Zgodnie z art. 13ia Ustawy o drogach publicznych, podanie danych osobowych podczas rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną w celu poboru opłat za korzystanie z dróg płatnych jest wymogiem ustawowym - ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości uiszczenia opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd w SPOE KAS. 
Podanie adresu e-mail jest niezbędne do wysłania korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego (niepodanie go spowoduje brak możliwości skorzystania z formularza).
Podanie danych niezbędnych do wysyłania materiałów informacyjnych dotyczących możliwości wykorzystania SPOE KAS do uiszczania opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd (adres e-mail i/lub numer telefonu) jest dobrowolne (niepodanie implikuje brak możliwości telefonicznego i/lub mailowego otrzymania ww. materiałów).
Podanie przez Panią/Pana danych kontaktowych w celu zainicjowania korespondencji z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie etoll.gov.pl jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenie korespondencji związanej z zadanym pytaniem przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców Pani/Pana danych osobowych stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności te, z którymi Szef KAS zawarł umowy na świadczenie usług utrzymaniowych i serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.
Jeżeli korzystają Państwo z systemu kart flotowych, odbiorcami będą również dostawcy kart flotowych. Pani/Pana dane będą przekazywane do krajów trzecich wyłącznie w przypadku, kiedy korzysta Pani/Pan z usług dostawcy kart flotowych mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Administrator informuje, że dane osobowe osób obsługujących w SPOE KAS konta podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty za korzystanie z dróg płatnych, tj. opłaty elektronicznej w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych, zostały mu przekazane przez ww. podmioty.
Kategorie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi to kraj zamieszkania, PESEL (w przypadku obywateli Polski), nr dokumentu tożsamości, nr karty flotowej, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, rola.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, a także okresu archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności:

 • dane przetwarzane na podstawie art. 13ia ust. 17 pkt 1 Ustawy o drogach publicznych przechowywane są nie dłużej niż 36 miesięcy, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu zaprzestał przejazdu po drogach krajowych lub ich odcinkach, na których Szef KAS pobiera się opłatę elektroniczną,
  • chyba, że przed upływem tego terminu zaistnieją przesłanki prawne zobowiązujące Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed upływem ww. terminu wszczęte zostało postępowanie administracyjne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia, w którym te dane są niezbędne, w takim przypadku dane te są przechowywane do czasu zakończenia postępowania,
 • dane geolokalizacyjne przetwarzane na podstawie art. 13ia ust. 17 pkt 2 Ustawy o drogach publicznych – są przechowywane nie dłużej niż 9 miesięcy, licząc od dnia zakończenia danego przejazdu po drogach krajowych
  • chyba, że przed upływem tego terminu wszczęte zostanie postępowanie administracyjne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia, w którym dane te są niezbędne, w takim przypadku dane są przechowywane do czasu zakończenia danego postępowania,
 • dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Prawa przysługujące podmiotom danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że realizacja tego prawa nie może obejmować informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem;
 • w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z  dnia 4 maja 2016, str. 1, z późn. zm.) zwane RODO,
 • USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1645) zwana Ustawa o drogach publicznych;
 • USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 104) zwana Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi;
 • USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) zwana Ustawa o ochronie danych osobowych.

*SPOE KAS - system teleinformatyczny za pomocą, którego Szef KAS pobiera opłatę elektroniczną na podstawie art. 13 hb ust. 1 bb Ustawy o drogach publicznych, system może być wykorzystywany również do monitorowania przewozu towarów w ramach Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) na podstawie Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

**Patrz przypis 1


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.