• Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Strona główna

Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników systemu SPOE KAS1  oraz danych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej obsługującej system SPOE KAS lub Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta (TCOK) przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, iż:

1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie, 00-916, ul. Świętokrzyska 12, z którym,  w sprawach wykonywania praw, które przysługują Pani/Panu na mocy RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować kierując korespondencję na adres:

 • ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
 • skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP,
 • poczty elektronicznej: kancelaria@mf.gov.pl.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres e-mail: iod@mf.gov.pl.

3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • pobierania opłaty za korzystanie z dróg płatnych, tj. opłaty elektronicznej w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych – wykonywanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • monitorowania przewozu towarów w ramach Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) na podstawie Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z wykorzystaniem do tego celu SPOE KAS2  – wykonywanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wysyłania materiałów informacyjnych oraz udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących systemu poboru opłat za korzystanie z dróg płatnych oraz dotyczących infrastruktury drogowej - na podstawie Pani/Pana zgody tj. osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prowadzenia korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie etoll.gov.pl (związanej z zadanym w formularzu pytaniem) - na podstawie Pani/Pana zgody tj. osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • rejestrowania i obsługi zgłoszeń dotyczących SPOE KAS,  przyjmowanych za pośrednictwem TCOK – na podstawie Pani/Pana zgody tj. osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Informacja o odbiorcach danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców Pani/Pana danych osobowych stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności te, z którymi Szef KAS zawarł umowy na świadczenie usług utrzymaniowych i serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Jeżeli korzystają Państwo z systemu kart flotowych, odbiorcami będą również dostawcy kart flotowych.

5. Źródło pochodzenia danych osobowych

Administrator informuje, że dane osobowe osób obsługujących w SPOE KAS konta podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty za korzystanie z dróg płatnych, tj. opłaty elektronicznej w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych, zostały mu przekazane przez ww. podmioty.

Kategorie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi to kraj zamieszkania, PESEL (w przypadku obywateli Polski), nr dokumentu tożsamości, nr karty flotowej, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, rola. 

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane lub do momentu wycofania udzielonej zgody. W przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń, a po upływie tego okresu będą archiwizowane zgodnie z okresem przewidzianym w przepisach prawa. W szczególności:

 •  dane przetwarzane na podstawie art. 13ia ust. 17 pkt 1 Ustawy o drogach publicznych przechowywane są nie dłużej niż 36 miesięcy, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu zaprzestał przejazdu po drogach krajowych lub ich odcinkach, na których Szef KAS pobiera się opłatę elektroniczną,
  • chyba, że przed upływem tego terminu zaistnieją przesłanki prawne zobowiązujące Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed upływem ww. terminu wszczęte zostało postępowanie administracyjne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia, w którym te dane są niezbędne, w takim przypadku dane te są przechowywane do czasu zakończenia postępowania,
 • dane geolokalizacyjne przetwarzane na podstawie art. 13ia ust. 17 pkt 2 Ustawy o drogach publicznych – są przechowywane nie dłużej niż 9 miesięcy, licząc od dnia zakończenia danego przejazdu po drogach krajowych,
  • chyba, że przed upływem tego terminu wszczęte zostanie postępowanie administracyjne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia, w którym dane te są niezbędne, w takim przypadku dane są przechowywane do czasu zakończenia danego postępowania,
 • dane osobowe utrwalone w czasie rozmowy telefonicznej przy wykorzystaniu TCOK (wraz z informacjami o połączeniu, w szczególności: numerem telefonu, datą i czasem rozpoczęcia i zakończenia połączenia oraz długością trwania połączenia)  są przechowywane przez 9 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się rozmowa,
 • dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), z zastrzeżeniem, że realizacja tego prawa nie może obejmować informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych,
 •  sprostowania danych (art. 16 RODO),
 •  usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 •  cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w zakresie danych objętych zgodą, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody (art. 7 ust. 3 RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu tej zgody na adres korespondencyjny Administratora wskazany w pkt. 1.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o obowiązku lub dobrowolności podania danych osobowych

Zgodnie z art. 13ia Ustawy o drogach publicznych, podanie danych osobowych podczas rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną w celu poboru opłat za korzystanie z dróg płatnych jest wymogiem ustawowym - ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości uiszczenia opłaty elektronicznej w SPOE KAS.  

Podanie adresu e-mail jest niezbędne do wysłania korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego (niepodanie go spowoduje brak możliwości skorzystania z formularza).

Podanie danych niezbędnych do wysyłania materiałów informacyjnych dotyczących możliwości wykorzystania SPOE KAS do uiszczania opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd (adres e-mail i/lub numer telefonu) jest dobrowolne (niepodanie implikuje brak możliwości telefonicznego i/lub mailowego otrzymania ww. materiałów).

Podanie, w czasie rozmowy telefonicznej przy wykorzystaniu TCOK danych kontaktowych (telefon, adres e-mail, adres do korespondencji), a w przypadku użytkowników zarejestrowanych w SPOE KAS - podanie danych pozwalających zidentyfikować numer Pana/Pani Konta Klienta w systemie SPOE KAS, a także udostępnienie głosu, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia działań związanych z zarejestrowaniem i obsługą zgłoszeń dotyczących SPOE KAS.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

10. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Administrator z własnej inicjatywy nie ma zamiaru przekazania Pani/Pana danych osobowych do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane będą przekazywane do krajów trzecich wyłącznie w przypadku, kiedy korzysta Pan/Pani z usług dostawcy kart flotowych mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z dnia 4 maja 2016, str. 1, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320) zwana Ustawą o drogach publicznych.

USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 104) zwana Ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) zwana Ustawą o ochronie danych osobowych.

1 SPOE KAS - system teleinformatyczny, za pomocą którego Szef KAS pobiera opłatę elektroniczną na podstawie art. 13hb ust. 1bb ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320), zwanej dalej „Ustawą o drogach publicznych”; dodatkowo jeden z modułów systemu (Aplikacja mobilna e-TOLL PL) może być wykorzystywany również do monitorowania przewozu towarów w ramach Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) na podstawie ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 104) (tzn. funkcjonalności Aplikacji mobilna e-TOLL PL pozwalają na oznaczenie rozpoczęcia i zakończenia przewozów monitorowanych w SENT).

2 Patrz przypis 1


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.