Pytania i odpowiedzi

  • Użytkownik z Polski może się zarejestrować na 3 sposoby:
   • online na stronie etoll.gov.pl zakładając Internetowe Konta Klienta (IKK) (uwierzytelnienie odbywa się przez profil zaufany, z wykorzystaniem loginu i hasła albo poprzez aplikację mObywatel),
   • stacjonarnie w Miejscach Obsługi Klienta (MOK) e-TOLL, gdzie rejestracji dokonuje pracownik MOK,
   • za pośrednictwem operatorów kart flotowych.

  • Rejestracja użytkownika z zagranicy możliwa jest na 3 sposoby:
   • online na stronie etoll.gov.pl zakładając Internetowe Konto Klienta (IKK) (Uwierzytelnienie odbywa się przez login i hasło. Do tego potrzebne będą dane: imię i nazwisko, e-mail, typ i numer dokumentu tożsamości). To logowanie przeznaczone jest dla osób, które nie korzystają z logowania przez profil zaufany lub aplikację mObywatel
   • stacjonarnie w Miejscach Obsługi Klienta (MOK) e-TOLL, gdzie rejestracji dokonuje pracownik MOK
   • za pośrednictwem operatorów kart flotowych

  • Tak, użytkownik ma możliwość rejestracji wielu pojazdów w ramach jednego konta bez względu na wybrany typ finansowania.

  • Po 30 września 2021 r. w przypadku braku uiszczania opłat w systemie e-TOLL, przejazd po drogach płatnych będzie stanowić naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 Ustawy o drogach publicznych, co w efekcie wiązać się będzie z nałożeniem kary pieniężnej, z wyłączeniem przypadków określonych w ustawie o drogach publicznych.

  • Wszystkie zwroty będą następowały tym samym sposobem płatności, którym dana płatność została dokonana przez Użytkownika. Jeżeli nie ma możliwości dokonania zwrotu tą samą metodą wówczas zwrot zostanie dokonany na wskazany przez użytkownika rachunek bankowy. W celu zwrotu środków należy złożyć wniosek w Internetowym Koncie Klienta lub wypełnić formularz wyrejestrowania z systemu e-TOLL i przesłać go na adres kontakt@etoll.gov.pl lub złożyć w jednym z Miejsc Obsługi Klienta.

   Uzupełnienie:

   Zwrotu zabezpieczenia dokonuje się na pisemny wniosek korzystającego z dróg publicznych w terminie 30 dni roboczych od dnia zamknięcia przez pobierającego opłatę zestawu kont rozliczeniowych, pod warunkiem rozliczenia należnej opłaty elektronicznej.

   W przypadku konta rozliczeniowego w trybie przedpłaty - zwrot jest dokonywany na pisemny wniosek korzystającego z dróg publicznych w terminie 30 dni roboczych od dnia uznania wniosku.

    

   Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny - § 10. i § 12.

  • W celu naliczania opłat konieczne jest, aby podczas rejestracji powiązać pojazd z urządzeniem pozwalającym na wysyłanie danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL.  

   Do dyspozycji użytkowników są:

   • Urządzenia OBU - dostępne w sieci dystrybucji e-TOLL oraz u autoryzowanych partnerów.
   • Urządzenia ZSL - dostępne w pojazdach użytkowników.
   • Aplikacja mobilna e-TOLL PL – umożliwiająca wykorzystanie telefonu komórkowego, jako urządzenia przekazującego dane geolokalizacyjne.

   Należy również pamiętać o aktywacji wybranego urządzenia. W przeciwnym razie opłaty nie będą naliczane.

  • Urządzenie można przenosić między pojazdami, ale po wcześniejszym przypisaniu danego urządzenia do przenoszonego pojazdu. W przeciwnym razie kierowcy grozi kara administracyjna.

  • Urządzenia GPS służące do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL oraz do wnoszenia opłat w tym systemie można nabyć na zasadach wolnorynkowych w sieci dystrybucji wyłącznie tych operatorów OBU/ZSL, którzy z wynikiem pozytywnym przeszli testy i uzyskali zgodę na dopuszczenie do systemu e-TOLL. Lista dopuszczonych operatorów i typów urządzeń dostępna w zakładce:

  • Internetowe Konto Klienta (IKK) to samoobsługowy serwis dedykowany do obsługi konta w systemie e-TOLL. Za pośrednictwem IKK możesz zarejestrować się w systemie e-TOLL, skonfigurować kluczowe parametry usług, w celu dostosowania ich do swoich potrzeb oraz:
   • założyć konta rozliczeniowe do których określisz sposób finansowania przejazdów
   • zarejestrować pojazdy i powiązać je z preferowanym urządzeniem (aplikacja mobilna, OBU, ZSL)
   • zarządzać finansami, doładować saldo lub też opłacić notę obciążeniową
   • dodawać innych użytkowników, którzy zgodnie z nadanymi uprawnieniami pomogą w obsłudze konta w systemie e-TOLL
   • sprawdzić wykonane przejazdy w systemie e-TOLL i zweryfikować dokonywane opłaty

  • Użytkownik może dodać wiele pojazdów do jednego konta rozliczeniowego w Internetowym Koncie Klienta (IKK), a następnie z poziomu aplikacji e-TOLL PL wybierać, którym pojazdem chce realizować przejazd. Wystarczy, że ten sam numer biznesowy urządzenia mobilnego (ID biznesowe) przypisze do wszystkich dodanych pojazdów w IKK. Podkreślamy, że żeby korzystać z aplikacji do przekazywania danych geolokalizacyjny e-TOLL PL, należy zarejestrować się w IKK.

   Szczegóły znajdują się na stronie: https://etoll.gov.pl/lekkie/system-e-toll/rejestracja-w-e-toll/jak-zarejestrowac-sie-w-e-toll/

  • Metody płatności w systemie e-TOLL są możliwe przy wykorzystaniu jednego z poniższych sposobów zapłaty w zależności od posiadanego trybu konta.

   • konto przedpłacone:
    • karta płatnicza
    • karta flotowa (dostępne wkrótce)
    • gotówka
    • przelew bankowy - od drugiego zasilenia konta
    • płatności online - BLIK
    • płatności online - szybki przelew

   Zasilenie Konta Użytkownika przelewem bankowym jest możliwe tylko na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji w systemie - po utworzeniu finansowania, czyli doładowaniu inną metodą płatności niż przelew. W odróżnieniu od innych metod płatności konto Użytkownika nie jest natychmiast zasilane, dlatego też Użytkownik przed skorzystaniem z Drogi Płatnej zobligowany jest do zweryfikowania, czy Konto Użytkownika zostało już zasilone.

   • konto z odroczonym terminem płatności:
    • karta flotowa
    • przelew bankowy

   Możliwość wskazania przez użytkownika karty flotowej, jako sposobu rozliczania, płatności wynikających z powstania zobowiązań finansowych związanych z opłatą elektroniczną, jest realizowana przez operatora systemu flotowego, w ramach którego akceptowane są transakcje wykonywane kartą flotową.

   W przypadku korzystania z przelewu bankowego, jako metody płatności, koszty przelewu pokrywa użytkownik.

  • To konto, na którym opłaty naliczane za przejazd przypisanych do konta użytkownika pojazdów po odcinkach sieci dróg płatnych obniżają poziom, doładowanych wcześniej, środków pieniężnych na koncie użytkownika.
   Minimalne wymagane doładowanie salda w systemie e-TOLL jest dostępne od kwoty 20,00 PLN.
   Minimalny próg ostrzegawczy wynosi 100 PLN (uwaga! użytkownik może ustalić minimalny próg ostrzegawczy na wyższym poziomie).
   Maksymalna kwota doładowania w systemie e-TOLL ograniczona jest do iloczynu kwoty 1000 PLN i liczby pojazdów zarejestrowanych na doładowywanym koncie rozliczeniowym, np. dla konta, na którym zarejestrowanych jest 5 pojazdów maksymalna kwota doładowania nie może przekroczyć 5000 PLN. Wartość ta jest jednocześnie maksymalnym saldem konta rozliczeniowego, więc jeśli użytkownik posiada już środki na koncie, kwota doładowania powinna zostać pomniejszona o tę wartość.

  • W przypadku, gdy na koncie rozliczeniowym nie ma środków na pokrycie kosztów przejazdu drogą płatną przez użytkownika, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty elektronicznej przez zasilenie swojego konta w IKK, przed rozpoczęciem przejazdu po drodze płatnej. Brak środków może on uzupełnić nie później niż do 3 dni po zakończeniu przejazdu.

  • Konto z odroczoną płatnością to konto, z którego użytkownik po skorzystaniu z sieci dróg płatnych, dokonuje płatności za wszystkie pojazdy zarejestrowane w ramach konta po zakończeniu okresu rozliczeniowego (1 miesiąc), w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej za dany okres.

   Konto tworzone jest na podstawie rejestracji w systemie e-TOLL i może dotyczyć jednego lub więcej pojazdów. Do rejestracji konta z odroczoną płatnością wymagane jest obowiązkowe zabezpieczenie finansowe.
   Może ono mieć formę:
   • gwarancji bankowej
   • gwarancji ubezpieczeniowej
   • wpłaty pieniężnej

  • Opłata elektroniczna jest daniną publiczną (art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,  pobieraną przez Szefa KAS, w związku z czym nie podlega ona ustawie o VAT. Nota obciążeniowa (także nota elektroniczna dostępna w IKK) jest oficjalnym dokumentem księgowym i może być uwzględniana w księgach firmy.

  • Zachęcamy do wykorzystania interaktywnego kalkulatora opłat drogowych dostępnego na stronie www.etoll.gov.pl. Dzięki niemu w łatwy sposób, poprzez określenie parametrów pojazdu oraz przebiegu planowanej trasy, określisz przewidywaną opłatę za przejazd drogą płatną.

  • Stan salda możesz sprawdzić za pośrednictwem Internetowego Konta Klienta oraz aplikacji mobilnej e-TOLL PL, jak również podczas rozmowy z konsultantem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta.
   Historia przejazdów po drogach płatnych oraz naliczonych opłat dostępna jest w Internetowym Koncie Klienta.

  • W przypadku konta z odroczonym terminem płatności, gdy użytkownik nie ureguluje opłaty elektronicznej w terminie, może ona zostać pobrana ze złożonego przez niego zabezpieczenia. Równocześnie konta rozliczeniowe wchodzące w skład Zestawu Kont Rozliczeniowych przestaną być aktywnymi kontami w trybie z odroczonym terminem płatności oraz zostaną utworzone odpowiednio konta w trybie przedpłaty bez zabezpieczenia, z saldem w wysokości 0 PLN. W takim przypadku użytkownik zobowiązany będzie do przestrzegania warunków dla tego rodzaju konta użytkownika. Z brakiem uiszczenia opłaty elektronicznej w terminie będzie się wiązała konieczność zapłaty odsetek za cały okres opóźnienia.
   Dodatkowo użytkownik będzie narażony na kary ze strony Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD).

  • W Miejscach Obsługi Klienta jest możliwość doładowania salda konta rozliczeniowego oraz opłacenia noty obciążeniowej gotówką. Opłata elektroniczna pobierana jest przez system e-TOLL, a jej rozliczenie następuje poprzez pobranie kwoty z salda konta rozliczeniowego lub naliczenie opłaty z wykorzystaniem trybu odroczonej płatności.

  • Zastąpienie systemu opłat winietowych przez elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami krajowymi (1 lipca 2011 r.) miało na celu w usprawnienie funkcjonujących w Polsce systemów: opłat winietowych oraz opłat za przejazd po autostradach płatnych.

   Opłata typu winietowego była ryczałtowa i nie była związana z faktycznym wykorzystaniem drogi przez pojazdy, a zatem była niezależna od rzeczywistego kosztu zużycia drogi.

   Opłata elektroniczna jest opłatą za rzeczywistą liczbę przejechanych kilometrów, opartą na zasadzie „użytkownik płaci” oraz  „zanieczyszczający płaci”, przez wprowadzenie zróżnicowanych opłat za przejazd w zależności od wpływu pojazdu na środowisko.

  • System Poboru Opłaty Elektronicznej e-TOLL funkcjonuje w oparciu o technologię satelitarną GNSS i bezprzewodową transmisję danych, służy do uiszczania opłaty elektronicznej od pojazdów ciężkich oraz opłaty za przejazd autostradą od pojazdów lekkich. Jest on w pełni zintegrowany z wdrożonymi już systemami Ministerstwa Finansów m.in. ANPRS czy SENT. Wielkość opłaty elektronicznej jest obliczana na podstawie przekazanych do systemu danych geolokalizacyjnych. System umożliwia także uiszczanie opłaty za przejazd autostradą na odcinku A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica. Dla użytkowników pojazdów lekkich (uiszczających opłatę za przejazd autostradą) od 1 grudnia umożliwiono 2 metodę płatności - zakup e-biletu autostradowego lub analogicznie jak dla opłaty elektronicznej przekazując dane globalizacyjne z wykorzystaniem aplikacji e-TOLL PL lub urządzeń OBU lub ZSL dopuszczonych do systemu. Zastosowane w e-TOLL technologie pozwoliły na wprowadzenie na płatnych autostradach przejazdu free flow, bez szlabanów, a tym samym wyłączenie manualnego systemu poboru opłat. W przypadku części odcinków koncesyjnych wprowadzony system typu videotolling opiera się na technologii OCR (kamerze odczytującej automatycznie numer rejestracyjny samochodu). Jeśli do bramki podjeżdża pojazd, który posiada możliwość uiszczenia opłaty np. z wykorzystaniem współpracującej z danym system aplikacji szlaban automatycznie się podnosi.  Zastosowania technologii videotolling w e-TOLL spowodowałoby konieczność budowy odrębnego, niezależnego systemu informatycznego obsługującego kierowców jedynie na odcinku A2 i A4 oraz integrację systemu z już funkcjonującym systemem e-TOLL. Należy również podkreślić, że zastosowane w e-TOLL rozwiązania pozwalają na płyny przejazd przez autostradę bez konieczności budowy i utrzymania placów poborów opłat, a tym samym przyczynia się do zwiększenia przepustowości tych odcinków autostrad i zwiększenia komfortu jazdy dla kierowców, którzy nie będą już zmuszeni do stania w korku przed wjazdem na autostradę.

  • W wybranych lokalizacjach w sieci dróg objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty elektronicznej zostały zainstalowane urządzenia i systemy służące do kontroli prawidłowości wnoszenia opłat. Uzupełnieniem stacjonarnych punktów kontrolnych są urządzenia instalowane czasowo w dowolnym miejscu w sieci dróg płatnych oraz na pojazdach. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej GITD nakłada na adresata sankcji karę administracyjną. Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej jest realizowana także przez inspektorów GITD i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, z wykorzystaniem urządzeń i systemów zainstalowanych w pojazdach wykorzystywanych do kontroli mobilnej. Bardziej szczegółowy opis kontroli znajduje się w zakładce Kontrola uiszczania opłaty na stronie etoll.gov.pl.

  • Jeżeli w czasie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL, Główny Inspektor Transportu Drogowego lub funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej stwierdzą, że kierujący pojazdem podał nieprawidłowe dane, mogą nałożyć karę administracyjną.

  • Jednym z głównych celów wprowadzenia nowego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL jest usprawnienie i udrożnienie transportu na polskich drogach.
   System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii geolokalizacji oraz wykorzystujące m.in. darmowe mobilne narzędzia do rejestracji i rozliczania przejazdów po płatnych drogach lub odcinkach dróg. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań system e-TOLL przyczynia się do poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach.

  • Ulga dotycząca nabycia urządzeń do przekazywania danych geolokalizacyjnych jest dedykowana wyłącznie dla korzystających z dróg uiszczających opłatę elektroniczną. Wynika to z brzmienia przepisu warunkującego zastosowanie ulgi: „Wydatki i opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych, przy czym liczba tych systemów lub urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 r. co najmniej jeden przejazd, za który podatnik, a w przypadku podatników będących wspólnikami spółki niebędącej osobą prawną - ta spółka, uiścili opłatę elektroniczną z wykorzystaniem tego zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego”. Dodatkowo należałoby zauważyć, że celem wprowadzanych ulgi było zniwelowanie kosztów jakie muszą ponieść przewoźnicy w związku ze zmianą systemu poboru opłaty, który to system wymaga zastosowania danego urządzenia, natomiast sposób poboru opłaty za przejazd autostradą taki jak dla opłaty elektronicznej jest tylko jednym ze sposobów i nie ma obowiązku korzystania z niego (użytkownik może wybrać inny sposób wnoszenia opłat bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu urządzenia np. bilet).

  • Przepisy ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) nie określają terminu na rozpatrzenie reklamacji dotyczących funkcjonalności oraz narzędzi systemu. Niezależnie od tego Ministerstwo Finansów dokłada wszelkich starań, by reklamacje użytkowników były rozpatrzone bez zbędnej zwłoki.

   Jedyny termin wynikający z przepisów, dotyczący rozpoznawania reklamacji w zakresie prawidłowości naliczonej opłaty elektronicznej, wynika z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych. Zgodnie z tym przepisem reklamacja korzystającego z dróg publicznych w zakresie prawidłowości naliczonej opłaty elektronicznej jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.