• Podstawy prawne
Strona główna

Podstawy prawne

Prawne uwarunkowania UE - Dyrektywy

Opis

Zastępuje wcześniejsze przepisy - dyrektywę 93/89/EWG - która została uchylona przez Trybunał Sprawiedliwości w 1995 r. Harmonizuje warunki, na których organy krajowe mogą nakładać podatki, opłaty za przejazd i opłaty za korzystanie dotyczące towarów transportowanych drogami. Ponadto wskazuje na mechanizmy alokacji wpływów, wspierając przeznaczenie dodatkowych wpływów na inwestycje kierunkowane na osiągnięcie celów zrównoważonego transportu, np. nowe technologie w zakresie konstrukcji pojazdów czy infrastruktury.

Link przenosi do tekstu skonsolidowanego Dyrektywy na dzień 24 marca 2022 r. i ma charakter informacyjny. Bezpośredni dostęp do poszczególnych aktów prawnych zmieniających Dyrektywę można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie.

Dyrektywa określa warunki niezbędne do:
a)  zapewnienia interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych w ramach całej unijnej sieci dróg, w tym autostrad miejskich i międzymiastowych, większych i mniejszych dróg, oraz różnych obiektów, takich jak tunele lub mosty, i promów;
b)  ułatwiania transgranicznej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów w przypadku pojazdów i właścicieli lub posiadaczy pojazdów, których dotyczy nieuiszczenie wszelkiego rodzaju opłat drogowych w Unii.
Link przenosi do tekstu ujednoliconego Dyrektywy na dzień 24 marca 2022 r. i ma charakter informacyjny. Bezpośredni dostęp do poszczególnych aktów prawnych zmieniających Dyrektywę można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie.

Prawne uwarunkowania UE - rozporządzenia

Opis

Rozporządzenie jest uzupełnieniem ram prawnych zapewniających interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych. Ustanawia szczegółowe wymogi w odniesieniu do obowiązków dostawców europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), treści informacji o obszarze EETS, interfejsów elektronicznych i wymogów dotyczących składników interoperacyjności. Link przenosi do tekstu ujednoliconego rozporządzenia na dzień 17 lutego 2020 r. i ma charakter informacyjny.

Prawne uwarunkowania krajowe - Ustawy

Opis

Reguluje kwestie związane m. in. z opłatą za przejazd autostradą na odcinkach koncesyjnych,  uiszczenie opłaty w sposób elektroniczny poprzez przekazanie danych geolokalizacyjnych do SPOE KAS,  zakup elektronicznego biletu autostradowego,  wskazanie Szefa KAS jako organu kontrolującego prawidłowość uiszczenia opłaty za przejazd autostradą,  zasady kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty za przejazd autostradą od użytkowników pojazdów lekkich, jak również w trybie kontroli realizowanej na drodze.

Reguluje zasady podziału dróg publicznych, administracji drogowej oraz kwestie związane z poborem opłaty elektronicznej, które pozwalają na kompleksowe określenie m. in. pojazdów objętych obowiązkiem poboru opłaty elektronicznej, określa kwestie kar pieniężnych, kar grzywny, reguluje kwestie usługi EETS.

Link przenosi do strony zawierającej aktualny tekst ujednolicony ustawy. Tekst ten ma charakter informacyjny. Na stronie tej znajdują się również adresy promulgacyjne w Dzienniku Ustaw poszczególnych aktów prawnych zmieniających ustawę i samej ustawy.

Określa zasady finansowania budowy autostrad płatnych i dróg krajowych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zasady zawierania umów o budowę i eksploatację i pobierania opłat za przejazd autostradami.
Link przenosi do strony zawierającej aktualny tekst ujednolicony ustawy. Tekst ten ma charakter informacyjny. Na stronie tej znajdują się również adresy promulgacyjne w Dzienniku Ustaw poszczególnych aktów prawnych zmieniających ustawę i samej ustawy.

Prawne uwarunkowania krajowe – Rozporządzenia

Opis

Rozporządzenie reguluje kwestie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Określa sposób uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną.

Dotyczy wyznaczenia Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi do realizacji zadań w zakresie  poboru opłaty elektronicznej (m.in.  stwierdzenie, czy dane wprowadzone w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną na etapie samodzielnej rejestracji w SPOE KAS, które nie zostały potwierdzone podczas uwierzytelnienia, są zgodne z dołączonymi do tego rejestru dokumentami, usuwania danych, powiadamiania o ich usunięciu oraz przyjmowania, odwzorowanych cyfrowo, pełnomocnictw składanych do rejestru.

Rozporządzenia reguluje kwestie związane z rozliczeniami i płatnościami w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

Określa stawki opłat za przejazd 1 kilometra autostrady w podziale na kategorie pojazdów.

Określa autostrady, które będą  budowane i eksploatowane jako płatne.

Określa szczegółowy tryb, sposób i zakres kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w tym kontroli używanego w pojeździe urządzenia, wykorzystywanego na potrzeby pobierania opłaty elektronicznej.

Określa drogi krajowe lub ich odcinki klasy A, S, GP i G na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz określa wysokość stawek opłat elektronicznych.

Prawne uwarunkowania krajowe – obwieszczenia ministra właściwego w sprawach finansów

Opis

Określa termin uruchomienia systemu teleinformatycznego do poboru opłaty elektronicznej przez Szefa KAS.

Określa datę wygaszenia systemu poboru opłaty elektronicznej wykorzystującego technologię DSRC od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej oraz datę kończącą możliwość nabywania i wykorzystywania urządzeń służących do poboru opłaty elektronicznej w technologii komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC).

Określa stawki opłat za przejazd 1 kilometra autostrady w podziale na kategorie pojazdów obowiązujące w roku 2023.


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.