• Kontrola drogowa i naruszenia
Strona główna

Kontrola drogowa i naruszenia

Kontrola i możliwe rodzaje naruszeń związane z opłatą elektroniczną za przejazd po drodze płatnej

Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazdy pojazdów oraz zespołów pojazdów o DMC > 3,5 ton, tzw. pojazdów ciężkich po Sieci Dróg Płatnych jest realizowana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.).

Co ma na celu kontrola

 • Weryfikowanie spełnienia obowiązku wniesienia opłaty elektronicznej przez użytkownika, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 Ustawy o drogach publicznych, lub innych aktów normatywnych związanych z opłatą elektroniczną.
 • Nakładanie kary grzywny (mandatów) i kary administracyjnej z tytułu braku wniesienia opłaty elektronicznej za przejazd płatnymi drogami krajowymi od użytkowników pojazdów o DMC > 3,5 ton lub autobusów oraz naruszenia innych obowiązków związanych z opłatą.

Jak prowadzona jest kontrola

 • Za pomocą urządzeń kontrolnych rejestrujących przejazdy pojazdów.
 • W formie „kontroli na drodze” prowadzonej przez Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz Funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.

Kara pieniężna (inaczej kara administracyjna)

Przez karę pieniężną rozumie się określoną w art. 13k Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w drodze decyzji administracyjnej.

Na kogo może być nałożona kara pieniężna

Jeżeli w wyniku kontroli zostaną stwierdzone naruszenia przepisów Ustawy o drogach publicznych dotyczące obowiązku wniesienia opłaty elektronicznej lub innych naruszeń związanych z przejazdem pojazdu, oraz zespołem pojazdów o DMC> 3,5 ton oraz autobusów po drodze płatnej, Główny Inspektor Transportu Drogowego nakłada karę pieniężną (wymierzoną w drodze postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji administracyjnej) na właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu lub na korzystającego z dróg niebędącego właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu.

W jakiej wysokości wymierza się karę pieniężną

 • Kara pieniężna wymierzana jest w wysokości od 250 zł do 1 500 zł w zależności od rodzaju naruszenia, którego dotyczy.
 • Nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za poszczególne naruszenia dotyczące danego pojazdu samochodowego w ciągu jednej doby (za dobę uznaje się okres od godziny 0:00 do godziny 24:00 w danym dniu).

Za co może być nałożona kara pieniężna (rodzaje naruszeń)

 • Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej.
 • Za wprowadzenie do urządzenia niepoprawnych danych o kategorii pojazdu.
 • Za używanie urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, jeśli skutkuje ono uiszczeniem opłaty w niepełnej wysokości.
 • Za brak rejestracji pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną.
 • Za wprowadzenie do rejestru uiszczających opłatę elektroniczną niezgodnych ze stanem faktycznym danych pojazdu lub zespołu pojazdów oraz numeru referencyjnego urządzenia wykorzystywanego w pojeździe.
 • Za brak dołączenia w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną odwzorowań cyfrowych: dokumentów potwierdzających dane pojazdu samochodowego, jeżeli dane te nie zostały zgłoszone do centralnej ewidencji pojazdów, a także potwierdzenia złożenia zabezpieczenia w formie pieniężnej lub dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia (w przypadku rozliczania płatności w trybie z odroczoną płatnością).
 • Za brak aktualizacji danych zawartych w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną.

Kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej dokonywanej w trybie przedpłaty. Kara nie zostaje wymierzona, jeśli do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS zostały przekazane dane geolokalizacyjne pojazdu z przejazdu po drodze płatnej, a właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu uiścił opłatę elektroniczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia tego przejazdu. Informacje o wysokości nieuiszczonej opłaty elektronicznej, są dostępne za pośrednictwem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

Zapoznaj się z podstawą prawną.

Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zobacz jak wygląda wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zapoznaj się.

Kara grzywny (inaczej mandat)

Kara wymierzana w drodze mandatu karnego za czyny określone  w art. 13na i art. 13naa Ustawy o drogach publicznych. Prawo do nakładania i pobierania kary grzywny w drodze mandatu karnego przysługuje inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

W jakiej wysokości wymierza się karę grzywny

Kara grzywny wymierzana jest w wysokości od 500 zł do 1 500 zł w zależności od rodzaju naruszenia, którego dotyczy. 

Za co może być nałożona kara grzywny (rodzaje naruszeń)

 • Za zakryte lub ozdobione tablice rejestracyjne lub tablice z ograniczoną czytelnością oraz tablice umieszczone w innych miejscach niż do tego przeznaczonych.
 • Za nieprawidłowo funkcjonujący ZSL lub OBU lub urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem.
 • Za brak posiadania numeru referencyjnego urządzenia do przekazywania danych służących do naliczania opłaty za przejazd.
 • W przypadku stwierdzenia przerwy trwającej dłużej niż 15 minut w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych.

Zapoznaj się z podstawą prawną.

Naruszenia popełniane przez zagraniczne podmioty (dotyczy pojazdów zarejestrowanych w kraju innym niż Polska)

W przypadku podejrzenia popełnienia naruszenia, które może skutkować nałożeniem kary pieniężnej, przez zagraniczny podmiot mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie, z którym Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności bądź możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej lub inspektor Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli na drodze pojazdu zarejestrowanego w innym kraju niż Polska pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej. 


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.