• Stawki i płatności
 • Podstawy prawne
Strona główna

Stawki i płatności

Stawki dla pojazdów ciężkich

Stawka opłaty elektronicznej zależy od klasy drogi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub łącznej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (np. pojazd z przyczepą) oraz klasy emisji spalin.

Dostępny na stronie klasyfikator pojazdów pozwala na wyliczenie stawki opłaty elektronicznej za pomocą prostego konfiguratora parametrów pojazdu.

Zapoznaj się z aktualną wysokością stawek:

 • opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, obowiązująca od 1 stycznia 2024 r.  Zapoznaj się.
 • opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną obowiązująca od 1 stycznia 2024 r.  Zapoznaj się.

Metody rozliczania

Po zarejestrowaniu w systemie e-TOLL możesz rozliczać się korzystając z:

 • konta przedpłaconego lub
 • konta z odroczonym terminem płatności (płatność okresowa z zabezpieczeniem).

Konto przedpłacone

Metody płatności

Konto rozliczeniowe doładujesz logując się do Internetowego Konta Klienta (IKK) lub w aplikacji mobilnej e-TOLL PL za pomocą:

 • karty płatniczej,
 • karty flotowej,
 • płatności mobilnej – BLIK, PayByLink.

Konto możesz również doładować:

 • gotówką w Miejscach Obsługi Klienta (MOK),
 • przelewem bankowym.

Ważne

 • W przypadku przelewu bankowego przypisywanie środków pieniężnych na koncie rozliczeniowym następuje w terminie 3 dni roboczych od ich wpływu na wskazany w nocie obciążeniowej rachunek bankowy.
 • Opłaty elektroniczne są naliczane automatycznie za przejazd pojazdu odcinkiem drogi płatnej i pomniejszają stan środków dostępnych na koncie rozliczeniowym użytkownika.
 • Dla konta przedpłaconego wystawiany jest dokument, informujący o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej w okresie rozliczeniowym (pełny miesiąc kalendarzowy), w formie noty obciążeniowej dla konta w trybie przedpłaty. Nota wystawiana jest w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Korzystanie z sieci dróg płatnych a środki finansowe na koncie rozliczeniowym

Przed rozpoczęciem korzystania z dróg krajowych płatnych lub ich odcinków należy doładować konto w wysokości pozwalającej na opłacenie planowanego przejazdu w całości. Minimalna wartość doładowania to 20 zł.

Zwrot niewykorzystanych środków finansowych

Aby otrzymać zwrot niewykorzystanych środków finansowych pozostałych na koncie rozliczeniowym, należy złożyć pisemny wniosek z dyspozycją o taki zwrot w:

 • Internetowym Koncie Klienta (IKK) – najszybciej i najwygodniej,
 • Miejscu Obsługi Klienta (MOK). 

Środki finansowe zwracane są w taki sam sposób, w jaki zostały wniesione. Przykładowo dla karty płatniczej, zwrot środków finansowych następuje na tą samą kartę płatniczą, którą była dokonywana płatność. Przy wpłacie przelewem - na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

W przypadku braku możliwości zwrotu niewykorzystanych środków finansowych tą samą metodą płatności, zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy wskazany we wniosku z dyspozycją użytkownika, bądź osoby upoważnionej.

Konto z odroczonym terminem płatności

Metody płatności

 • Dla konta w trybie z odroczonym terminem płatności (płatności okresowej z zabezpieczeniem) wystawiany jest dokument, informujący o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej w okresie rozliczeniowym (pełny miesiąc kalendarzowy), w formie noty obciążeniowej.
 • Nota wystawiana jest w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 • Notę obciążeniową możesz opłacić poprzez:
  • Internetowe Konto Klienta (IKK) za pomocą: karty płatniczej, karty flotowej, płatności internetowych – BLIK, PayByLink,
  • Miejsce Obsługi Klienta (MOK) za pomocą: karty płatniczej, karty flotowej, gotówki,
  • przelew bankowy.

Ważne

 • Opłać notę obciążeniową w terminie 14 dni od daty jej wystawienia na wskazany w nocie numer rachunku bankowego.
 • W przypadku przelewu bankowego przypisywanie środków pieniężnych na koncie rozliczeniowym następuje w terminie 3 dni roboczych od ich wpływu na wskazany w nocie obciążeniowej rachunek bankowy.
 • Dokonana wpłata z tytułu bieżącej noty obciążeniowej w pierwszej kolejności zostanie rozliczona na poczet najwcześniej powstałej zaległości.

Wymagane zabezpieczenie płatności

Jak należy wnieść zabezpieczenie płatności

Każdy pojazd zarejestrowany w systemie e-TOLL jest przypisany do danego konta rozliczeniowego. W zakresie jednego konta rozliczeniowego możesz mieć podpiętych wiele pojazdów. Natomiast w zakresie jednego zestawu kont rozliczeniowych możesz posiadać wiele kont rozliczeniowych. Jeśli posiadasz zestaw kont rozliczeniowych w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem, powinieneś wnieść zabezpieczenie w jednej z poniższych form:

 • pieniężnej,
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 • poręczenia udzielonego przez podmiot trzeci.

Zabezpieczenie płatności w formie pieniężnej

Płatność za zabezpieczenie pieniężne możesz wnieść:

 • W formie przelewu bankowego na wskazany podczas rejestracji w e-TOLL numer rachunku bankowego, dedykowany do wpłaty zabezpieczenia pieniężnego
  • w przypadku rejestracji online, numer rachunku będzie dostępny w Internetowym Koncie Klienta (IKK),
  • w przypadku rejestracji w Miejscu Obsługi Klienta (MOK) numer rachunku zostanie podany przez pracownika MOK.
 • Przy użyciu karty płatniczej (z wyłączeniem karty flotowej) oraz płatności mobilnych BLIK i PayByLink.

Ważne

 • Zabezpieczenie w formie pieniężnej wnoszone jest bezterminowo.
 • Pierwsza gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa/ poręcznie powinny być wystawione na okres nie krótszy niż 1 rok.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

Gwarancja może być wystawiona w języku polskim lub innym języku, wraz z dołączonym tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu. 

Gwarancje możesz złożyć na dwa sposoby:

 • wersja papierowa - oryginał gwarancji należy przesłać na adres:

Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Wydział Obsługi Rozliczeń i Płatności
Departament Poboru Opłat Drogowych
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

 • forma elektroniczna - podpisaną gwarancję podpisem kwalifikowanym przez gwaranta należy przesłać (preferowane za pośrednictwem gwaranta) na adres e-mail: gwarancje@etoll.gov.pl

Ważne

 • Do chwili zatwierdzenia dokumentu gwarancji, możesz wnosić opłatę elektroniczną w trybie przedpłaty. Jednak najpierw załóż konto rozliczeniowe w trybie przedpłaty i zarejestruj na nim pojazdy.

Wzory gwarancji dostępne są w zakładce Formularze i wzory dokumentów.

Poręczenie podmiotu trzeciego

Zabezpieczenie płatności może zostać wniesione w formie poręczenia udzielonego przez podmiot trzeci, którego zdolność do spłaty zobowiązań w roku kalendarzowym, w którym przypada data udzielenia poręczenia, została oceniona na poziomie:

 • co najmniej BBB+ albo Baa1 przyznawanym przez agencje ratingowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ust. 3 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613) albo
 • odpowiadającym co najmniej poziomowi BBB+ albo Baa1 przyznawanym przez agencje ratingowe o międzynarodowej renomie.

Okres obowiązywania zabezpieczenia płatności

 • Na 60 dni przed terminem wygaśnięcia ważności dokumentu zabezpieczenia poinformujemy o konieczności przedstawienia odnowionego dokumentu.
 • Przez cały okres korzystania z konta w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem jesteś zobowiązany do monitorowania ważności gwarancji oraz kwoty określonej w zabezpieczeniu ustanowionym dla zestawu kont rozliczeniowych oraz utrzymywania i uzupełniania zabezpieczenia.
 • Odnowiony dokument zabezpieczenia płatności musi zostać złożony nie później niż 30 dni przed upływem ważności obowiązującego dokumentu. 

Ważne

 • Jeśli przed upływem 30 dni przed terminem wygaśnięcia gwarancji lub poręczenia, użytkownik nie dostarczy oryginału odnowionego dokumentu zabezpieczenia, system zakończy wnoszenie opłaty elektronicznej w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem. Automatycznie zostanie utworzone konto rozliczeniowe do wnoszenia opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty, z saldem w wysokości 0 zł.
 • Liczba kont rozliczeniowych utworzonych do wnoszenia opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty będzie odpowiadała liczbie kont rozliczeniowych, dla których zostało zakończone wnoszenie opłaty w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem.
 • W takim przypadku będziesz zobowiązany do przestrzegania i stosowania zasad, obowiązujących użytkowników posiadających konta w trybie przedpłaty.
 • Zakończenie wnoszenia opłaty elektronicznej w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem może nastąpić również, gdy:
  • upłynie termin wskazany w monicie o nieterminowej płatności,
  • wysokość należności z tytułu opłaty elektronicznej lub naliczonych odsetek osiągnie 99% wysokości wniesionego zabezpieczenia,
  • użytkownik złoży wniosek o zakończenie wnoszenia opłaty elektronicznej w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem w terminie 30 dni roboczych.

Skorzystaj z Kalkulatora wysokości zabezpieczenia i wylicz kwotę niezbędnego zabezpieczenia.


Podstawy prawne


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.