Deklaracja dostępności dla strony www.etoll.gov.pl

Departament Poboru Opłat Drogowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do e-TOLL.

  • Data publikacji strony internetowej:  2021-05-04.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2023-03-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji ani alternatywy tekstowej dla osób niewidomych.
  • Na stronie głównej brakuje nawigacji (menu) - menu występuje na pozostałych stronach serwisu.

Wyłączenia

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:  2021-04-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:  2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Sekretariat DPO, sekretariat.dpo@mf.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (22) 694 49 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań, związane z dostępnością cyfrową możesz je zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Departament Poboru Opłat Drogowych, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdują się w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa - Informacja dla osób niepełnosprawnych/ Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Departament Poboru Opłat Drogowych nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu. Jeśli chcesz skorzystać z takiej formy komunikacji prosimy o zgłoszenie tego faktu przynajmniej 3 dni robocze przed wizytą.

Aplikacje mobilne

Dodatkowe informacje

Trwa proces ponownego nagrywania wszystkich filmów na stronie e-TOLL, aby zapewnić realizację wszystkich wymogów dostępności (napisy, audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa).