Podstawy prawne

Prawne uwarunkowania UE - Dyrektywy

Opis

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

Zastępuje wcześniejsze przepisy - dyrektywę 93/89/EWG - która została uchylona przez Trybunał Sprawiedliwości w 1995 r. Harmonizuje warunki, na których organy krajowe mogą nakładać podatki, opłaty za przejazd i opłaty za korzystanie dotyczące towarów transportowanych drogami. Ponadto wskazuje na mechanizmy alokacji wpływów, wspierając przeznaczenie dodatkowych wpływów na inwestycje kierunkowane na osiągnięcie celów zrównoważonego transportu, np. nowe technologie w zakresie konstrukcji pojazdów czy infrastruktury.

Link przenosi do tekstu skonsolidowanego Dyrektywy na dzień 24 marca 2022 r. i ma charakter informacyjny. Bezpośredni dostęp do poszczególnych aktów prawnych zmieniających Dyrektywę można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie.

Prawne uwarunkowania krajowe - Ustawy

Opis

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Reguluje zasady podziału dróg publicznych, administracji drogowej oraz kwestie związane z poborem opłaty elektronicznej, które pozwalają na kompleksowe określenie m. in. pojazdów objętych obowiązkiem poboru opłaty elektronicznej, określa kwestie kar pieniężnych, kar grzywny, reguluje kwestie usługi EETS.

Link przenosi do strony zawierającej aktualny tekst ujednolicony ustawy. Tekst ten ma charakter informacyjny. Na stronie tej znajdują się również adresy promulgacyjne w Dzienniku Ustaw poszczególnych aktów prawnych zmieniających ustawę i samej ustawy.

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Określa zasady finansowania budowy autostrad płatnych i dróg krajowych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zasady zawierania umów o budowę i eksploatację i pobierania opłat za przejazd autostradami.
Link przenosi do strony zawierającej aktualny tekst ujednolicony ustawy. Tekst ten ma charakter informacyjny. Na stronie tej znajdują się również adresy promulgacyjne w Dzienniku Ustaw poszczególnych aktów prawnych zmieniających ustawę i samej ustawy.

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Reguluje kwestie związane m. in. z opłatą za przejazd autostradą na odcinkach koncesyjnych,  uiszczenie opłaty w sposób elektroniczny poprzez przekazanie danych geolokalizacyjnych do SPOE KAS,  zakup elektronicznego biletu autostradowego,  wskazanie Szefa KAS jako organu kontrolującego prawidłowość uiszczenia opłaty za przejazd autostradą,  zasady kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty za przejazd autostradą od użytkowników pojazdów lekkich, jak również w trybie kontroli realizowanej na drodze

Prawne uwarunkowania krajowe – Rozporządzenia Opis
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Rozporządzenie reguluje kwestie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną Określa sposób uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną.
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań poboru opłaty elektronicznej Dotyczy wyznaczenia Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi do realizacji zadań w zakresie  poboru opłaty elektronicznej (m.in.  stwierdzenie, czy dane wprowadzone w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną na etapie samodzielnej rejestracji w SPOE KAS, które nie zostały potwierdzone podczas uwierzytelnienia, są zgodne z dołączonymi do tego rejestru dokumentami, usuwania danych, powiadamiania o ich usunięciu oraz przyjmowania, odwzorowanych cyfrowo, pełnomocnictw składanych do rejestru.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny Rozporządzenia reguluje kwestie związane z rozliczeniami i płatnościami w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą Określa stawki opłat za przejazd 1 kilometra autostrady w podziale na kategorie pojazdów.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych Określa autostrady, które będą  budowane i eksploatowane jako płatne.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego Określa szczegółowy tryb, sposób i zakres kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w tym kontroli używanego w pojeździe urządzenia, wykorzystywanego na potrzeby pobierania opłaty elektronicznej.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej Określa drogi krajowe lub ich odcinki klasy A, S, GP i G na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz określa wysokość stawek opłat elektronicznych.
Prawne uwarunkowania krajowe – obwieszczenia ministra właściwego w sprawach finansów Opis
Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie informacji o uruchomieniu Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS Określa termin uruchomienia systemu teleinformatycznego do poboru opłaty elektronicznej przez Szefa KAS.
Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie informacji związanych z poborem opłaty elektronicznej wykorzystującym technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC) Określa datę wygaszenia systemu poboru opłaty elektronicznej wykorzystującego technologię DSRC od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej oraz datę kończącą możliwość nabywania i wykorzystywania urządzeń służących do poboru opłaty elektronicznej w technologii komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC).
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej na rok 2023 Określa stawki opłat za przejazd 1 kilometra autostrady w podziale na kategorie pojazdów obowiązujące w roku 2023.