Kontrola prawidłowości uiszczania opłaty

Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL jest realizowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli używanego w pojeździe urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego oraz urządzenia pokładowego, wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, a także nałożenia i pobierania kar pieniężnych jest uprawniony Główny Inspektor Transportu Drogowego. Kontrolę prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontrolę używanego w pojeździe urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego oraz urządzenia pokładowego, wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań, mogą przeprowadzać również funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej ma na celu sprawiedliwe traktowanie użytkowników zobowiązanych do uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd drogami krajowymi oraz zapewnienie wpływów z poboru opłaty elektronicznej do Krajowego Funduszu Drogowego, niezbędnych do budowy i utrzymania dróg krajowych.

Jeżeli w wyniku kontroli zostaną stwierdzone naruszenia przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie opłaty elektronicznej, Główny Inspektor Transportu Drogowego nakłada karę administracyjną na właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu lub na korzystającego z dróg niebędącego właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu. Kara administracyjna może być także nałożona na kierującego pojazdem w przypadku wprowadzenia do urządzenia nieprawidłowych danych o kategorii pojazdu.

 

Naruszenie podlegające karze administracyjnej wraz z artykułem z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Wysokość kary administracyjnej wraz z artykułem z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 13 ust. 1 pkt. 3:

 

Naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy

 

Art. 13k ust. 1 pkt. 1:

 

 

 

500 zł

Art. 13 ust. 1 pkt. 3:

 

Naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub zespołu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przyczepy lub naczepy, w tym autobusów, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej

 

Art. 13k ust. 1 pkt. 2:

 

 

 

 

1500 zł

Art. 13i ust. 4a

 

Brak wprowadzenia do urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego prawidłowych danych o kategorii pojazdu, w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy

 

Art. 13k ust. 3 pkt 1

 

 

 

250 zł

Art. 13i ust. 4a

 

Brak wprowadzenia do urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego prawidłowych danych o kategorii pojazdu w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub zespołu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przyczepy lub naczepy lub zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, składającego się z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który nie jest samochodem osobowym, i przyczepy

 

Art. 13k ust. 3 pkt 2

 

 

 

 

 

750 zł

Art. 13i ust. 4b

 

Korzystanie z urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, jeśli skutkuje ono uiszczeniem opłaty elektronicznej w niepełnej wysokości za przejazd zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy

 

Art. 13k ust. 3 pkt 1

 

 

 

250 zł

Art. 13i ust. 4b

 

Korzystanie z urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, jeśli skutkuje ono uiszczeniem opłaty w niepełnej wysokości za przejazd pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub zespołu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przyczepy lub naczepy, w tym autobusów, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony składającego się z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który nie jest samochodem osobowym, i przyczepy

 

Art. 13k ust. 3 pkt 2

 

 

 

 

 

750 zł

Art. 13ia ust. 1

 

Brak rejestracji pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną. Sankcja administracyjna nie jest nakładana w przypadku uiszczenia opłaty elektronicznej z wykorzystaniem usługi EETS

 

Art. 13k ust. 2a

 

 

1500 zł

Art. 13ia ust. 1

 

Brak rejestracji pojazdu w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną przez korzystającego z dróg, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu i który zgłosił do rejestru wyłącznie samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

 

Art. 13k ust. 8c

 

 

500 zł

Art. 13ia ust. 5 pkt 1, art. 13ia ust. 5 pkt 2, art. 13ib ust. 1 pkt 2

 

Wprowadzenie do rejestru uiszczających opłatę elektroniczną nieprawidłowych danych właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu

 

Art. 13k ust. 2b pkt 1

 

500 zł

Art. 13ia ust. 5 pkt 1, art. 13ia ust. 5 pkt 2, art. 13ib ust. 1 pkt 2

 

Wprowadzenie do rejestru nieprawidłowych danych właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu przez korzystającego z drogi, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu i zgłosił do rejestru uiszczających opłatę elektroniczną wyłącznie samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

 

Art. 13k ust. 8c

 

500 zł

Art. 13ia ust. 5 pkt 3, art. 13ib ust. 1 pkt 1, art. 13ib ust. 1 pkt 3

 

Wprowadzenie do rejestru uiszczających opłatę elektroniczną niezgodnych ze stanem faktycznym danych pojazdu lub zespołu pojazdów oraz numeru referencyjnego urządzenia wykorzystywanego w pojeździe

 

Art. 13k ust. 2b pkt 2

 

1500 zł

Art. 13ia ust. 5 pkt 3, art. 13ib ust. 1 pkt 1, art. 13ib ust. 1 pkt 3

 

Wprowadzenie do rejestru uiszczających opłatę elektroniczną nieprawidłowych danych pojazdu lub zespołu pojazdów oraz numeru referencyjnego urządzenia wykorzystywanego w pojeździe przez korzystającego z dróg, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu i zgłosił do rejestru wyłącznie samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

 

Art. 13k ust. 8c

 

 

500 zł

Art. 13ia ust. 7

 

Brak dołączenia w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną odwzorowań cyfrowych:

1) dokumentów potwierdzających dane pojazdu samochodowego, jeżeli dane te nie zostały zgłoszone do centralnej ewidencji pojazdów

2) potwierdzenia złożenia zabezpieczenia w formie pieniężnej lub dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia (w przypadku rozliczania płatności w trybie z odroczoną płatnością)

 

Art. 13k ust. 2c

 

1000 zł

Art. 13ia ust. 7

 

Brak dołączenia w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną odwzorowań cyfrowych:

1) dokumentów potwierdzających dane pojazdu samochodowego, jeżeli dane te nie zostały zgłoszone do centralnej ewidencji pojazdów

2) potwierdzenia złożenia zabezpieczenia w formie pieniężnej lub dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia (w przypadku rozliczania płatności w trybie z odroczoną płatnością)

 

przez korzystającego z dróg, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu i zgłosił do rejestru wyłącznie samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

 

Art. 13k ust. 8c

 

500 zł

Art. 13ia ust. 10, art. 13ib ust. 2

 

Brak aktualizacji danych zawartych w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną przez właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu lub korzystającego z dróg publicznych, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu

 

Art. 13k ust. 2d

 

 

1000 zł

Art. 13ia ust. 10, art. 13ib ust. 2

 

Brak aktualizacji danych zawartych w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną przez korzystającego z dróg, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu i zgłosił do rejestru wyłącznie samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

 

Art. 13k ust. 8c

 

 

500zł

Na właściciela albo posiadacza albo użytkownika pojazdu albo korzystającego z drogi, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za poszczególne naruszenia dotyczące danego pojazdu samochodowego:

  • naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej
  • używanie urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, jeśli skutkuje ono uiszczeniem opłaty w niepełnej wysokości
  • brak rejestracji pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną
  • wprowadzenie do rejestru uiszczających opłatę elektroniczną niezgodnych ze stanem faktycznym danych pojazdu lub zespołu pojazdów oraz numeru referencyjnego urządzenia wykorzystywanego w pojeździe
  • brak dołączenia w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną odwzorowań cyfrowych: dokumentów potwierdzających dane pojazdu samochodowego, jeżeli dane te nie zostały zgłoszone do centralnej ewidencji pojazdów, a także potwierdzenia złożenia zabezpieczenia w formie pieniężnej lub dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia (w przypadku rozliczania płatności w trybie z odroczoną płatnością)
  • brak aktualizacji danych zawartych w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną

stwierdzone w trakcie jednej doby.

Na kierującego pojazdem samochodowym nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za brak wprowadzenia do urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego prawidłowych danych o kategorii pojazdu stwierdzone w trakcie jednej doby.

Za dobę uznaje się okres od godziny 0:00 do godziny 24:00 w danym dniu.

Kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty, nie wymierza się, jeśli do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS zostały przekazane dane geolokalizacyjne, a właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu uiścił opłatę elektroniczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu. Informacje o wysokości nieuiszczonej opłaty elektronicznej, są dostępne za pośrednictwem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

W przypadku podejrzenia naruszania, które może skutkować nałożeniem kary pieniężnej, przez zagraniczny podmiot mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie, z którym Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności bądź możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa, osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej kary administracyjnej.

Kierujący pojazdem może zostać ukarany grzywną nakładaną w drodze mandatu karnego w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów ustawy o drogach publicznych. Prawo do nakładania i pobierania kary grzywny w drodze mandatu karnego przysługuje inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

Naruszenie podlegające karze grzywny wraz z artykułem z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Wysokość mandatu karnego wraz z artykułem z ustawy o drogach publicznych

Art. 13i ust. 4aa

Art. 13ic ust. 1, 1a-1c

Stwierdzenie w trakcie kontroli niedopełnienia obowiązku zapewnienia prawidłowego działania urządzenia mobilnego albo urządzenia pokładowego wraz z oprogramowaniem, na kierującego pojazdem samochodowym zostanie nałożona grzywna w drodze mandatu karnego. W przypadku stwierdzenia przerwy w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych, trwającej dłużej niż 15 min., kierujący pojazdem samochodowym jest zobowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej albo opuszcza niezwłocznie drogę, na której pobiera się opłatę elektroniczną. Wznowienie przejazdu po drodze, na której pobiera się opłatę elektroniczną, kierujący pojazdem może rozpocząć po przywróceniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych

Przepisu nie stosuje się w przypadku niedostępności Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz w przypadku, gdy przerwa nastąpiła na skutek niesprawności lub awarii urządzeń mobilnych, zewnętrznych systemów lokalizacyjnych oraz urządzeń pokładowych (wykorzystujących technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych), uniemożliwiających przekazywanie danych geolokalizacyjnych niezbędnych do poboru opłaty elektronicznej.

Przepisu nie stosuje się również w przypadku:

- gdy pojazd samochodowy:

  • uczestniczy w akcji ratowniczej lub humanitarnej, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii;
  • jest używany do przewozu żywych zwierząt, na potrzeby skupu mleka, do przewozu lekarstw i środków medycznych, do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia, do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych

i są nim przewożone towary nieobjęte systemem monitorowania przewozu i obrotu, o których mowa w art. 3 ust. 4-7 i 10 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi;

- autobusu przewożącego pasażerów.

W wymienionych przypadkach warunkiem kontynuowania przejazdu jest podanie przez właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu w Systemie Poboru Opłat Elektronicznych KAS informacji o trasie przejazdu wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu, a jeżeli opłata elektroniczna jest wnoszona w trybie przedpłaty – po uiszczeniu tej opłaty za ten przejazd. Informacja o trasie przejazdu wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu są przekazywane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu. W tym terminie jest uiszczana również opłata elektroniczna wnoszona w trybie przedpłaty.

Art. 13 na ust. 1

 

 

1500 zł

Art. 13 naa ust 1

 

Stwierdzenie w trakcie kontroli:

1) tablic rejestracyjnych zakrytych lub ozdobionych lub

2) z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic, lub

3) tablic rejestracyjnych umieszczonych na pojeździe w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone

w przypadku kierującego zespołem pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub zespołu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przyczepy lub naczepy, w tym autobusów, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony składającego się z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który nie jest samochodem osobowym, i przyczepy

Art. 13 naa ust 1

 

1 500 zł

Art. 13 naa ust 2

 

Stwierdzenie w trakcie kontroli:

1) tablic rejestracyjnych zakrytych lub ozdobionych lub

2) z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic, lub

3) tablic rejestracyjnych umieszczonych na pojeździe w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone

w przypadku kierującego zespołem pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy

Art. 13 naa ust 2

 

 

 

500 zł

Art. 13i ust. 4ab

 

W przypadku gdy właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu nie wyposażył pojazdu w prawidłowo funkcjonujący zewnętrzny system lokalizacyjny, albo prawidłowo funkcjonujące urządzenie pokładowe albo urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem, zapewniające przekazywanie tych danych, a kierujący pojazdem nie odmówił przejazdu

Art. 13na ust 1

 

 

 

1500 zł

Art. 13 ib ust. 4

 

Brak posiadania numeru referencyjnego urządzenia mobilnego wraz z oprogramowaniem zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego, w sytuacji, kiedy kierujący pojazdem nie odmówił przejazdu

Art. 13na ust 1

 

1500 zł