Obchodné podmienky aplikácie e-TOLL PL

EN - Go to English version

Vážený používateľ! Ďakujeme za stiahnutie aplikácie e-TOLL PL. Prosíme, aby ste sa pred začatím využívania aplikácie zoznámili s podmienkami. Vysvetľujú spôsob a pravidlá funkcie aplikácie, ako aj obsahujú dôležité informácie týkajúce sa Vašich osobných údajov a bezpečnosti.

Aplikácia e-TOLL PL umožňuje Dodávateľovi nahliadnuť do Vašich geolokalizačných dát s cieľom plniť povinnosti určené v zákone. Dáta sa uchovávajú v šifrovanej podobe na Vašom mobilnom zariadení.

Aplikácia umožňuje uhradzovanie elektronického mýta a poplatku za jazdu v súlade 
s požiadavkami určenými v zákone o verejných komunikáciách, zákone o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde.  Aplikácia umožňuje tiež sledovanie jázd v rámci v systému SENT.

V súvislosti so sprístupnením v Aplikácii služby poskytovania geolokalizačných dát, spracováva Dodávateľ údaje používateľov aplikácie s cieľom umožniť realizáciu povinnosti uhradiť elektronické mýto, poplatok za jazdu a poplatok za sledovanie dopravy v SENT. Dáta sa odosielajú zo zariadenia používateľa, ktorý vykonáva jazdu. Realizácia jazdy si vyžaduje použitie používateľom vhodnej funkcie Aplikácie.

Osobe, ktorej sa týkajú údaje, prislúcha právo na prístup k obsahu údajov, právo na ich opravu a práva predpokladané v čl. 32 ods. 1 bod 7 a 8 zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov, vrátane práva podať písomnú, odôvodnenú žiadosť o ukončenie spracovania jej údajov vzhľadom na jej zvláštnu situáciu. Dáta nie sú spracovávané na marketingové účely.

Aby používať aplikáciu s cieľom uhradzovať elektronické mýto alebo poplatok z jazdu je nutné odsúhlasiť tieto podmienky, ako aj registrovať vozidlo a obchodné číslo Aplikácie v Internetovom Zákazníckom účte (IZÚ) v systéme SPOE NDS (mojekonto.etoll.gov.pl). Aplikácia je bezplatná. Aplikácia a s ňou súvisiace služby sú dodavané Vedúcim Štátnej daňovej správy.

Obchodné podmienky aplikácie e-TOLL PL

§ 1. Aplikácia

 1. Dodávateľ Aplikácie (ďalej „Dodávateľ“) je Vedúci Národnej daňovej správy, so sídlom vo Varšave (00-916), pri ul. Świętokrzyska 12.
 2. Aplikácia“ je softvér Dodávateľa s názvom „e-TOLL PL“, určený pre inštaláciu na mobilnom zariadení Používateľa, ktorý sa využíva za podmienok určených v týchto Podmienkach.
 3. Aplikácia slúži na polohovanie a vyúčtovanie jázd vykonávaných vozidlom Používateľa na základe geolokalizačných dát poskytovaných prostredníctvom Aplikácie, ktoré umožňujú určiť polohu vozidla, na ktoré sa vzťahuje výber poplatkov za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest v Poľsku alebo povinného poskytovať údaje do systému SENT.
 4. Aplikácia umožňuje odovzdávať lokalizačné údaje Používateľa do Systému elektronického výberu mýta Národnej daňovej správy (ďalej „SEVM NDS”) a/alebo zo Systému Elektronického dozoru dopravy (ďalej „SEDD”) a uchovávať je v šifrovanej podobe na mobilnom zariadení Používateľa.
 5. Správcom osobných údajov spracovávaných aplikáciou je Vedúci Národnej daňovej správy a spolusprávcom - Minister financií, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.
 6. Spracovanie osobných údajov v Aplikácii vyplýva z vykonávania verejnej moci, ktorou bol poverený správca v súvislosti s vyberaním mýta od používateľov za jazdy po spoplatnených úsekoch ciest. Spracovanie osobných údajov v Aplikácii vyplýva z vykonávania verejnej moci.
 7. Poplatky za jazdy po spoplatnených úsekoch ciest sa vypočítavajú na základe:
  1. Elektronické mýto - sa vyberá na základe zákona zo dňa 21. marca 1985 o verejných komunikáciách (ďalej zvk).
  2. Poplatok za jazdu - vyberá sa na základe zákona zo dňa 27. októbra 1994 o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde (ďalej zsd).
 8. Sledovanie prepravy tovarov v rámci systému SENT sa realizuje na základe:
  1. Zákona zo dňa 9. marca 2017 o systéme cestného a železničného sledovania prepravy tovarov a obchodovania s vykurovacími palivami (ďalej zss)
 9. Pre mobilné zariadenia so systémom Android Aplikáciu možno stiahnuť z obchodu Google Play, zasa pre mobilné zariadenia so systémom iOS - z obchodu App Store.
 10. Sťahovanie a využívanie Aplikácie je bezplatné. Využívanie Používateľom služby prenosu údajov alebo hlasových spojení v súvislosti so stiahnutím alebo využívaním Aplikácie môže súvisieť s poplatkami vypočítanými telekomunikačným operátorom, ktorý poskytuje Používateľovi telekomunikačné služby.

§ 2. Používatelia

 1. Používateľmi Aplikácie sú v zmysle týchto podmienok:
  1. Používatelia ciest registrovaní v IZÚ SEVM NDS a využívajúci pre jazdu vozidlá alebo súpravy vozidiel: 
   • s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3.5 tony;
   • s celkovou prípustnou hmotnosťou do 3.5 tony;
   • autobusy bez ohľadu na celkovú prípustnú hmotnosť.
  2. Používatelia ciest, ktorí realizujú prepravy tovarov v rámci systému SENT.
 2. S cieľom používať Aplikáciu pre realizáciu povinnosti uhradzovať elektronické mýto a poplatok za jazdu alebo s cieľom poskytovať údaje k systému SENT, musia byť Používatelia vybavení mobilnými zariadeniami, ktoré umožňujú poskytovanie geolokalizačných dát.
 3. V prípade registrácie v IZÚ účtu, ktorý umožňuje uhradzovať poplatky v režime predplatenia, jazda po spoplatnenej ceste a uhradzovanie poplatkov s použitím Aplikácie je možné po predchádzajúcom zaistení vhodného množstva finančných prostriedkov na účte priradenom k vozidlu, ktoré realizuje jazdu.
 4. Používateľmi Aplikácie môžu byť výhradne osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v ods. 1-3 vyššie. Používateľmi Aplikácie nemôžu byť osoby, ktoré využívajú vozidlá neregistrované v SEVM NDS alebo nevykonávajú prepravy v rámci systému SENT.

§ 3. Aktivácia Aplikácie

 1. Pri prvom použití Aplikácie je treba vykonať registráciu a aktiváciu Aplikácie v IZÚ SEVM NDS.
 2. Aktivácia Aplikácie spočíva v priradení generovaného v priebehu inštalácie Aplikácie obchodného čísla aplikácie ku konkretnému účtu v IZÚ.

§ 4. Funkcie Aplikácie

 1. Správne aktivovaná Aplikácia umožňuje Používateľovi využívanie nasledujúcich funkcionalít:
  1. Spustenie jazdy a začatie poskytovania geolokalizačných dát na potreby spoplatnených ciest a/alebo SENT GEO.
   (v závislosti na druhu jazdy) - funkcie „Nastaviť jazdu“ a „Začať jazdu“.
  2. Signalizácia stavu zariadenia (stavu batérie, stavu signálu GPS a stavu spojenia so sieťou Internet) - oznámenia aplikácie.
  3. Možnosť nabíjania účtu umožňujúceho uhradzovanie poplatkov v predplatenom režime - funkcia „Stav účtu“.
  4. Ukončenie jazdy a zastavenie poskytovania geolokalizačných dát - funkcia „Ukončiť jazdu“.
  5. Zhrnutie jazdy obsahujúce informáciu o dobe jazdy, správe lokalizácie a využívanom vozidle (objavuje sa na obrazovke automaticky po ukončení jazdy).
 2. Registrované v Aplikácii dáta predstavujú základ pre vyúčtovanie jázd vykonávaných používateľom pomocou Aplikácie.
 3. Funkcia „História“ umožňuje pozrieť si históriu:
  1. Jázd vykonaných používateľom vrátane týchto, ktoré sú spoplatnené (čas začatia jazdy, ukončenia jazdy, zmeny režimu sledovania);
  2. Zmeny nastavení prívesu.
 4. Funkcia „História“ umožňuje používateľovi Aplikácie prehliadanie histórie doterajších vykonaných jázd v období troch predchádzajúcich mesiacov.

§ 5. Technické požiadavky

 1. Aplikácia je určená na mobilné zariadenia s operačným systémom Android vo verzii minimálne 6.0 (odporúčaná najnovšia dostupná na trhu) a iOS vo verzii minimálne 13 a s prístupom k App Store.
 2. Stiahnutie a aktivácia Aplikácie vyžadujú spojenie so sieťu Internet.
 3. Pre správnu prevádzku Aplikácie, mobilné zariadenie, na ktorom je nainštalovaná:
  1. Musí mať minimálne 200 MB voľnej pamäte.
  2. Nemôže mať nainštalované modifikácie operačného systému, najmä modifikácie, ktoré sú založené v prelomení zabezpečení výrobcu mobilného zariadenia alebo výrobcu operačného systému (tzv. jailbreaking alebo rooting);
  3. musí umožňovať nadväzovanie spojenia so sieťou Internet;
  4. musí mať modul GPS.
 4. Dodávateľ oznamuje, že Aplikácia pre správnu funkciu využíva:
  1. Sieť Internet;
  2. Identifikátor mobilného zariadenia a informáciu o spojení;
  3. Geolokalizačné dáta.
 5. Dodávateľ oznamuje, že inštalácia dodávaných Dodávateľom aktualizácií Aplikácie môže byť nutná pre jej správnu prevádzku a riadne zabezpečenie obsiahnutých v nej dát. Dodávateľ odporúča nainštalovanie takýchto aktualizácií okamžite po ich sprístupnení pomocou platforiem Google Play alebo primerane App Store pre zariadenia so systémom iOS.
 6. Používateľ by mal nainštalovať aktualizácie operačného systému v súlade s odporúčaniami výrobcu mobilného zariadenia a systému Android. Neaktualizovanie operačného systému alebo Aplikácie môže viesť k zníženiu úrovne bezpečnosti využívana Aplikácie a aj do úniku dát z Aplikácie.
 7. Výrobcovia mobilných zariadení môžu používať rôzne mechanizmy, ktoré majú za cieľ optimalizáciu prevádzky batérie nainštalovanej v zariadení. V niektorých prípadoch príliš dlhá činnosť Aplikácie v pozadí môže mať vplyv na prerušenie správneho poskytovania geolokalizačných dát do SEVM NDS a/alebo SENT. S cieľom zabezpečiť stálosť poskytovania geolokalizačných dát, by mal Používateľ mobilného zariadenia zaistiť,
  aby bola Aplikácia v priebehu realizácie zobrazovaná na obrazovke zariadenia.

§ 6. Súkromie a bezpečnosť

 1. Poskytovanie geolokalizačných dát sa vykonáva dobrovoľne a v rámci realizácie povinností Používateľa súvisiacich s úhradou elektronického mýta a poplatku za jazdu alebo realizáciu jázd v systéme SENT.
 2. Bežná lokalizácia sa zhromažďuje pre potreby určovania výšky elektronického mýta alebo poplatku za jazdy a pre potreby sledovania prepravy tovarov v systéme SENT. Lokalizácia sa zhromažďuje kontinuálne, táto aplikácia je tiež prevedená do pozadia počas trvania jazdy.
 3. V prípade realizácie povinnosti úhrady elektronického mýta alebo poplatku za jazdu s použitím Aplikácie, zhromažďovanie lokalizácie má za cieľ detekciu, či je úsek cesty, po ktorom sa pohybuje používateľ, spoplatneným úsekom -
  v tomto prípade odosielané údaje slúžia len na vypočítanie výšky elektronického mýta hradeného na základe zvk alebo na vypočítanie výšky poplatku za jazdu hradeného na základe zsd. V prípade funkcie Aplikácie súvisiacej so sledovaním jazdy v SENT, sú dáta poskytované kontinuálne na účely kontroly prepravy tovarov na základe zss. Lokalizácie nie sú uchovávané ani využívané na iné účely. Frekvencia odosielania dát je nastaviteľná a je v rozmedzí od 5 do 60 sekúnd.
 4. Dodávateľ odporúča, aby v prípade ukončenia využívania určitého mobilného zariadenia Používateľa, pred poskytnutím zariadenia tretej osobe, resetovať dáta v systéme alebo vymazať Aplikáciu.
 5. Aplikácia uchováva nasledujúce dáta Používateľa:
  1. Geolokalizačné dáta poskytované Používateľom v priebehu realizácie spoplatnenej jazdy a/alebo SENT;
  2. Evidenčné čísla vozidiel;
  3. Obchodný identifikátor Používateľa;
  4. Identifikátor účtu registrovaného v SEVM NDS;
  5. História spoplatnených jázd (do 3 mesiacov dozadu);
  6. Zoznamy SENT (pre jazdy realizované v systéme SENT).
 6. Dodávateľ preberá z Aplikácie geolokalizačné dáta z oblasti Poľska, zasa Dodávateľ zhromažďuje len tie lokalizačné dáta, ktoré sa využívajú pre vypočítanie elektronického mýta alebo poplatku za jazdu pre sledovanie jázd SENT.
 7. Zhromažďovanie dát, ktoré sú vyššie uvedené, vyplýva z technických pričín,
  má dočasnú povahu a je časovo obmedzené.
 8. Okrem funkcií elektronického poskytovania dát, Aplikácia neponúka funkcie exportu ani importu dát.
 9. Dodávateľ neumožňuje obnovenie čísla PIN ani hesla do Aplikácie. V prípade straty prístupového hesla k Aplikácii je nutné vymazať Aplikáciu z mobilného zariadenia spolu so všetkými dátami a opätovne nainštalovať a aktivovať Aplikáciu.
 10. Dodávateľ oznamuje, že vynaloží najvyššiu starostlivosť s cieľom poskytnúť vysokú úroveň informatickej bezpečnosti Aplikácie a údajov Používateľov. Avšak Dodávateľ poukazuje, že vzhľadom na špecifikáciu informačných technológií v budúcnosti sa môže objaviť zraniteľnosť Aplikácie na určité riziká. Vzhľadom k tomu odporúča Dodávateľ vykonávanie aktualizácie Aplikácie v súlade s § 5 ods. 5 a poukazuje, že môže vydávať verejne dostupné odporúčania týkajúce sa bezpečnostných pravidiel súvisiacich s využívaním Aplikácie.

§ 7. Využívanie Aplikácie

 1. S okamihom inštalácie Aplikácie poskytuje Dodávateľ Používateľovi licenciu na využívanie Aplikácie za podmienok určených v § 7. Poskytnutá licencia je nevýhradná, neprevoditeľná, neoprávňuje poskytovať ďaľšie licencie (sublicencie).
 2. Licencia je poskytnutá na dobu neoznačenú a bez územných obmedzení.
 3. Na základe poskytnutej licencie je Používateľ oprávnený rozmnožovať Aplikáciu v rozsahu nevyhnutnom na jej nainštalovanie na používanie na mobilných zariadeniach Používateľa, pokiaľ sa tieto činnosti vykonávajú s cieľom využívať Aplikáciu v súlade s Podmienkami.
 4. S výhradou § 7 ods. 3 a výnimok, ktoré vypývajú z absolútne platných právnych predpisov, nie je Používateľ oprávnený rozmnožovať Aplikáciu akýmkoľvek iným spôsobom alebo prekladať, prispôsobovať, meniť usporiadanie alebo zavádzať do Aplikácie akékoľvek iné zmeny.

§ 8. Technická podpora a hlásenia Používateľov

 1. Podpora v oblasti funkcie Aplikácie sa realizuje na tomto telefónnom čísle +48 22 24 337 77 - bezplatné číslo určené pre poľských a zahraničných používateľov - cena hovoru podľa cenníka operátora.
 2. Prípadné otázky, poznámky alebo návrhy Používateľov týkajúce a jej funkcionalít, možno odosielať elektronicky na e-mailovú adresu: kontakt@etoll.gov.pl.

§ 9. Zodpovednosť

 1. Dodávateľ oznamuje, že nesie Používateľ úplnú zodpovednosť za porušenie zákona alebo škodu spáchanú činnosťou Používateľa súvisiacou s tým, ako využíva Aplikáciu, najmä autenticity dát súvisiacich s realizovanými používateľom jazdami po spoplatnených úsekoch ciest alebo jazdami SENT.
 2. Dodávateľ oznamuje, že nenesie zodpovednosť za:
  1. škody v dôsledku toho, že Používateľ neaktualizuje Aplikáciu;
  2. škody, ktoré sú výsledkom využívania Používateľom Aplikácie spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom alebo týmito Podmienkami;
  3. kvalitu a dostupnosť telekomunikačných služieb, nevyhnutných na využívanie Aplikácie, poskytovaných telekomunikačným operátorom, ktorého služby využíva Používateľ;
  4. nesprávnu funkciu Aplikácie, ktorá vyplýva z nesprávnej funkcie operačného systému alebo mobilného zariadenia, ktoré využíva Používateľ.

§ 10. Záverečné ustanovenia 

 1. Používateľ je v každom okamihu oprávnený ukončiť využívanie Aplikácie prostredníctvom jej odinštalovania z mobilného zariadenia.
 2. Podmienky sa môžu meniť s nasledujúcimi vydaniami Aplikácie. Zmena je záväzná pre Používateľov, ktorí si nainštalujú takéto vydanie Aplikácie a odsúhlasia zmenené znenie Podmienok.
 3. Podmienky sú k dispozícii bezplatne v Aplikáci, a okrem toho prostredníctvom webových stránok etoll.gov.pl, vo formáte PDF, ktorý umožňuje ich stiahnutie, zaznamenanie a vytlačenie.