Právny základ

Právne podmienky EÚ - Smernice

Opis

Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júna 1999 o spoplatnení používania určitých dopravných infraštruktúr ťažkými nákladnými vozidlami

Nahradzuje predchádzajúce predpisy- smernicu93/89/EHS - ktorá bola zrušená Súdnym dvorom v 1995 - Harmonizuje podmienky, za ktorých môžu štátne orgány ukladať dane, poplatky za jazu a poplatky za využívanie týkajúce sa tovarov prepravovaných cestami

Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 27. septembra 2011, ktorá mení smernicu o spoplatnení používania určitých dopravných infraštruktúr ťažkými nákladnými vozidlami

Zmena umožnila členským štátom širšiu diverzifikáciu poplatkov, so zohľadním nákladov na znečistenie ovzdušia a hluk, ako aj úroveň preťaženia v určitých oblastiach. Navyše poukazuje na mechanizmy alokácie príjmov, podporujúc určenie dodatočných príjemov na investície, ktoré majú za cieľ dosiahnutie cieľov trvalo udržateľnej dopravy napr. nové technológie v oblasti konštrukcie vozidiel alebo infraštruktúry

Domáce právne podmienky - Zákony

Opis

Zákon z 21. marca 1985 o verejných komunikáciách

Jednotný text. Právny stav k dňu 3. marca 2020

 

Upravuje otázky súvisiace s vyberaním elektronického mýta, ktoré umožňujú komplexné určenie o.i. vozidiel, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vyberať elektronické mýto, stanovuje otázky finančných sankcií, pokút, služby EETS

Zákon z 21. marca 1985 o verejných komunikáciách

Jednotný text právny stav k dňu 21.07.2020

Zákon z 27. októbra 1994 o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde

Jednotný text


Oznámenie Predsedu poľského parlamentu zo dňa 18. novembra 2020 vo veci vyhlásenia jednotného textu zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde

 

Určuje pravidlá financovania výstavby spoplatnených diaľníc a štátnych ciest z prostriedkov Národného cestného fondu, pravidlá uzavierania zmlúv o výstavbe a prevádzkovaní a vyberania mýta za jazdu diaľniciami

Zákon zo 6. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejných komunikáciách a niektoré ďalšie zákony

V znení neskorších predpisov právny stav k dňu 6. mája 2020

 

Určuje vytvorenie riešení, ktoré majú za cieľ zaručiť moderný a efektívny výber elektronického mýta spôsobom, ktorý minimalizuje ťažkosti a náklady, ktoré znáša používateľ verejných komunikácií vytvorením o.i. právnych funkcie Elektronického systému výberu mýta na základe technológie satelitného určovania polohy

 

Domáce právne podmienky - Nariadenia

Opis

Nariadenie Ministra infraštruktúry z 27. septembra 2003 vo veci podrobných činnosti súvisiacich s povolením uvedenia vozidla do prevádzky a vozorov dokumentov v týchto veciach

Jednotný text


Vyhláška Ministra infraštruktúry zo dňa 4. októbra 2019 o vyhlásení jednotného textu nariadenia Ministra infraštruktúry vo veci podrobných činnosti súvisiacich s povolením uvedenia vozidla do prevádzky a vzorov dokumentov v týchto veciach

Nariadenie Ministra infraštruktúry a rozvoja zo dňa 27. augusta 2015 vo veci splatnosti a vyúčtovania elektronického mýta

Právny stav k dňu 27. augusta 2015

Určuje režim, spôsob a lehotu na uhradzovanie, poskytovanie a vyúčtovanie elektronického mýta a režim vykonávania vrátenia neoprávnene vybraného elektronického mýta

 

Nariadenie Ministra infraštruktúry zo dňa 24.júna 2020 vo veci spôsobu stanovenia výskytu ohrozenia bezpečnosti cestnej premávy aleb výskytu udalosti, ktorá znižuje úroveň tejto bezpečnosti

Určuje spôsob stanovenia výskytu ohrozenia bezpečnosti cestnej premávy aleb výskytu udalosti, ktorá znižuje úroveň tejto bezpečnosti

Vyhláška Ministra infraštruktúry zo dňa 3. decembra 2020, ktorá mení nariadenie vo veci podrobných činnosti súvisiacich s povolením uvedenia vozidla do prevádzky a vzorov dokumentov v týchto veciach

V znení neskorších predpisov právny stav k dňu 3. decembra 2020

Nariadenie ministra dopravy, stavebníctva a námorného hospodárstva zo dňa 25. apríla 2012 o sadzbách poplatkov za jazdu diaľnicou

Právny stav k dňu 25. apríla 2012

Určuje sadzby za jazdu 1 kilometrom diaľnice v rozdelení na kategórie vozidiel

Nariadenie vlády z 22. marca 2011 o národných komunikáciách alebo ich úsekoch, na ktorých sa vyberá elektronické mýto, a sadzby elektronického mýta

Jednotný text

Vyhláška Predsedu vlády zo dňa 9. decembra 2020 vo veci vyhlásenia jednotného textu nariadenia vlády o štátnych komunikáciách alebo ich úsekoch, na ktorých sa vyberá elektronické mýto, a sadzby elektronického mýta

Určuje štátne cesty alebo ich úseky triedy A, S, GP a G, na ktorých sa vyberá elektronické mýto a určuje výsku sadzieb elektronického mýta

Nariadenie Ministra financií, fondov a regionálnej politiky zo dňa 11. mája 2021 vo veci spôsobu overenia používateľa verejných ciest s cieľom registrácie v registri platcov elektronického mýta

Určuje spôsob overenia používateľa verejných ciest s cieľom registrácie v registri platcov elektronického mýta

Nariadenie Ministra financií, fondov a regionálnej politiky zo dňa 8. júna 2021 vo veci elektronického mýta vyberaného v Elektronickom systéme výberu mýta NDS

Nariadenie upravuje otázky súvisiace  s vyúčtovaním a platbami v Elektronickom systému výberu mýta NDS, čo zaručuje rovné zaobchádzanie s používateľmi