Kontrola správneho zaplatenia mýta

Kontrola správneho zaplatenia mýta v systéme e-TOLL sa vykonáva na základe predpisov zákona z 21. marca 1985 o verejných komunikáciách. Vykonávať kontroly správneho zaplatenia mýta, vrátane kontroly mobilného zariadenia používaného vo vozidle, externého lokalizačného systému a palubného zariadenia na základe satelitných polohovacích technológií a prenosu dát, ako aj uloženia a vymáhania peňažných sankcií je oprávnený Hlavný inšpektor cestnej dopravy. Kontrolu správneho zaplatenia mýta, vrátane kontroly používaného vo vozidle mobilného zariadenia, externého lokalizačného systému a palubného zariadenia na základe satelitných polohovacích technológií a prenosu dát, pri vykonávaní svojich úloh, môžu vykonávať tiež príslušníci colných a daňových orgánov.

Cieľom kontroly správneho zaplatenia mýta je spravodlivé zaobchádzanie sa s používateľmi povinný platiť mýto za jazdu po štátnych cetstách a zaistenie výnosov z elektronického výberu mýta do Národného fondu cestnej infraštruktúry, nevyhnutných pre výstavbu a údržbu štátnych ciest.

Pokiaľ bude vo výsledku kontroly zistené porušenie právnych predpisov zákona o verejných komunikáciách v rozsahu eletronického mýta, Hlavný inšpektor cestnej dopravy uloží správnu sankciu majiteľovi, držiteľovi alebo používateľovi vozidla alebo na osobu, ktorá využíva cesty a nie je majiteľom, držiteľom alebo používateľom vozidla. Správna sankcia môže byť uložená aj vodičovi vozidla, v prípade, že zadá v zariadení nesprávne dáta o kategórií vozidla.

 

Porušenie, ktoré podlieha správnej sankcii spolu s článkom zo zákona z 21. marca 1985 o verejných komunikáciách

Výška správnej sankcie spolu s článkom zo zákona z 21. marca 1985 o verejných komunikáciách

Čl. 13 ods. bod 3:

 

Porušenie povinnosti úhrady elektronického mýta za jazdu po štátných komunikáciách jazdnej súpravy s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony zloženej z osobného vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a prívesu

 

Čl. 13 ods. 1 bod 1:

 

 

 

500 PLN

Čl. 13 ods. 1 bod 3:

 

Porušenie povinnosti úhrady elektronického mýta za jazdu po štátných komunikáciách vozidiel prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdnej súpravy zloženej z osobného vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a prívesu alebo návesu, vrátane autobusov bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť

Čl. 13 ods. 1 bod 2:

 

 

 

 

1 500 PLN

Čl. 13 ods. 4a

 

Nezadanie do mobilného zariadenia, externého lokalizačného systému alebo palubného zariadenia správnych údajov o kategórii vozidla, v prípade jazdnej súpravy s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony zloženej z osobného vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a prívesu

 

Čl. 13k ods. 3 bod 1:

 

 

 

250 PLN

Čl. 13 ods. 4a

 

Nezadanie do mobilného zariadenia, externého lokalizačného systému alebo palubného zariadenia správnych údajov o kategórii vozidla, v prípade vozidiel s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdnej súpravy zloženej z osobného vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a prívesu alebo návesu alebo jazdnej súpravy s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony zloženej z vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, ktorý nie je osobným vozidlom a prívesu

 

Čl. 13k ods. 3 bod 2:

 

 

 

 

 

750 PLN

Čl. 13i ods. 4b

 

Využívanie mobilného zariadenia, externého lokalizačného systému alebo palubného zariadenia nie v súlade s jeho určením, pokiaľ má za následok zaplatenie elektronického mýta v neúplnej výške za jazdu jazdnej súpravy s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony zloženej z osobného vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a prívesu

 

Čl. 13k ods. 3 bod 1:

 

 

 

250 PLN

Čl. 13i ods. 4b

 

Využívanie mobilného zariadenia, externého lokalizačného systému alebo palubného zariadenia nie v súlade s jeho určením, pokiaľ má to za následok platby v neúplnej výške za jazdu vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdnej súpravy zloženej z osobného vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a prívesu alebo návesu vrátane autobusov, bez ohľadu na ich prípustnú celkovú hmotnosť alebo jazdnej súpravy s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony zloženej z vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, ktorý nie je osobným vozidlom a prívesu

 

Čl. 13k ods. 3 bod 2:

 

 

 

 

 

750 PLN

Čl. 13ia ods. 1

 

Neprihlásenie vozidla alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony do registra platcov elektronického mýta. Správna sankcia sa neuloží v prípade úhrady elektronického mýta s využitím služby EETS

 

Čl. 13k ods. 2a

 

 

1 500 PLN

Čl. 13ia ods. 1

 

Neprihlásenie vozidla v registri platcov elektronickéo mýta osobou, ktorá využíva cesty, ktorý nie je majiteľom, držiteľom alebo používateľom vozidla a hlásila k registru len osobné auta s prípustnou celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3,5 tony

Čl. 13k ods. 8c

 

 

500 PLN

Čl. 13ia od. 5 bod 1, čl. 13ia ods. 5 bod 2, čl. 13ib ods. 1 bod 2

 

Zadanie do registra platcov elektronického mýta nesprávnych údajov majiteľa, držiteľa alebo používateľa vozidla

Čl. 13k ods. 2b bod 1

 

500 PLN

Čl. 13ia od. 5 bod 1, čl. 13ia ods. 5 bod 2, čl. 13ib ods. 1 bod 2

 

Zadanie do registra nesprávnych údajov majiteľa, držiteľa alebo používateľa vozidla, ktorý využíva cesty, ktorý nie je majiteľom, držiteľom alebo používateľom vozidla a hlásil k registru platcov elektronického poplatku len osobné auta s prípustnou celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3,5 tony

 

Čl. 13k ods. 8c

 

500 PLN

Čl. 13ia ods. 5 bod 3, čl. 13ib ods. 1 bod 1,čl. 13ib ods. 1 bod 3

 

Zadanie do registra platcov elektronického mýta údajov vozidla alebo jazdnej súpravy a referenčného čísla zariadenia využívaného vo vozidle, ktoré sú v rozpore so skutočnosťou

Čl. 13k ods. 2b bod 2

 

1 500 PLN

Čl. 13ia ods. 5 bod 3, čl. 13ib ods. 1 bod 1,čl. 13ib ods. 1 bod 3

 

Zadanie do registra platcov elektronického mýta nesprávnych údajov vozidla alebo jazdnej súpravy a referenčného čísla zariadenia, ktoré sa využíva vo vozidle osobou, ktorá využíva cesty a ktorá nie je majiteľom, držiteľom alebo používateľom vozidla a hlásila k registru len osobné auta s prípustnou celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3,5 tony

 

Čl. 13k ods. 8c

 

 

500 PLN

Čl. 13ia ods. 7

 

Nepriloženie v registri platcov elektronického mýta digitálnych zobraznení:

1) dokladov, ktoré potvrdzujú údaje vozidla, pokiaľ neboli tieto údaje hlásené k centrálnej evidencii vozidiel

2) potvrdenia zloženia zábezpeky vo finančnej forme alebo dokumentu, ktorý potvrdzuje zloženie zábezpeky (v prípade vyúčtovania platieb v režime s odloženou splatnosťou)

 

Čl. 13k ods. 2c 

 

1 000 PLN

Čl. 13ia ods. 7

 

Nepriloženie v registri platcov elektronického mýta digitálnych zobrazení:

1) dokladov, ktoré potvrdzujú údaje vozidla, pokiaľ neboli tieto údaje hlásené k centrálnej evidencii vozidiel

2) potvrdenia zloženia zábezpeky vo finančnej forme alebo dokumentu, ktorý potvrdzuje zloženie zábezpeky (v prípade vyúčtovania platieb v režime s odloženou splatnosťou)

 

osobou, ktorá využíva cesty, ktorá nie je majiteľom, držiteľom alebo používateľom vozidla a hlásila k registru platcov elektronického mýta len osobné auta s prípustnou celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3,5 tony

 

Čl. 13k ods. 8c

 

500 PLN

Čl. 13ia ods. 10, čl. 13ib ods. 2

 

Nedostatok aktualizácie obsiahnutých v registri platcov elektronického mýta majiteľa, držiteľa alebo používateľa vozidla alebo využívajúceho verejné cesty, ktorý nie je majiteľom, držiteľom alebo používateľom vozidla

 

Čl. 13k ods. 2d

 

 

1 000 PLN

Čl. 13ia ods. 10, čl. 13ib ods. 2

 

Nedostatok aktualizácie údajov uvedených v registri platcov elektronickéo mýta osobou, ktorá využíva cesty, ktorá nie je majiteľom, držiteľom alebo používateľom vozidla a hlásila k registru len osobné auta s prípustnou celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3,5 tony

Čl. 13k ods. 8c

 

 

 500 PLN

Majiteľovi alebo držiteľovi alebo používateľovi vozidla alebo využívajúcemu cestu, ktorý nie je majiteľo, držiteľm alebo vlastníkom vozidla nesmie byť uložená viac ako jedna finančná sankcia za jednotlivé porušenia týkajúca sa určitého vozidla:

  • porušenie povinnosti úhrady elektronického mýta
  • využívanie mobilného zariadenia, externého lokalizačného systému alebo palubného zariadenia nie v súlade s jeho určením, pokiaľ má za následok zaplatenie platby v neúplnej výške
  • neprihlásenie vozidla alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony do registra platcov elektronického mýta.
  • zadanie do registra platcov elektronického mýta údajov vozidla alebo jazdnej súpravy a referenčného čísla zariadenia využívaného vo vozidle, ktoré sú v rozpore so skutočnosťou
  • nepriloženie v registri platcov elektronického mýta digitálnych zobrazení: dokladov, ktoré potvrdzujú údaje vozidla, pokiaľ neboli tieto údaje hlásené k centrálnej evidencii vozidiel, ako aj potvrdenia zloženia zábezpeky vo finančnej forme alebo dokumentu, ktorý potvrdzuje zloženie zábezpeky (v prípade vyúčtovania platieb v režime s odloženou splatnosťou)
  • nedostatok aktualizácie údajov uvedených v registri platcov elektronického mýta

potvrdené v priebehu jedného dňa.

Vodičovi vozidla sa nesmie uložiť viac ako jedna finančná pokuta za nezadanie do mobilného zariadenia, externého lokalizačného zariadenia alebo palubného zariadenia správnych údajov o kategórii vozidla zistené v priebehu jedného dňa.

Za deň sa považuje obdobie od 0:00 do 24:00 hod. daného dňa

Peňažná sankcia za porušenie povinnosti elektronického mýta v režime predplatného, sa neuloží, pokiaľ boli k Systému výberu elektronického mýta NDS poskytnuté geolokalizačné údaje, a majiteľ, držiteľ alebo používateľ vozidla uhradil elektronické mýto v lehote 3 dní odo dňa ukončenia jazdy. Informácie o výške neuhradeného elektronického mýta sú dostupné prostredníctvom Systému výberu elektronického mýta KAS.

V prípade podozrenia z porušovania, ktoré môže mať za následok uloženie peňažnej sankcie, zahraničným subjektom so sídlom alebo bydliskom v štáte, s ktorým nie je Poľsko viazané žiadnou zmluvou alebo dohodou o spolupráci v rámci vzájomného vymáhania pohľadávok alebo možnosť vymáhania pohľadávok nevyplýva priamo z medzinárodných predpisov a predpisov tohto štátu, osoba, ktorá vykonáva kontrolu vyberá kauciu vo výške, ktorá zodpovedá  predpokladanej správnej sankcii.

Vodič sa môže potrestať sankciou uloženou cestou trestnej pokuty v prípade zistenia porušenia predpisov zákona o verejných komunikáciách. Právo ukladať a vyberať sankciu cestou trestnej pokuty prislúcha inšpektorom Inšpekcie cestnej dopravy a prísušníkom colných a daňových orgánov.

Porušenie, ktoré podlieha trestu pokuty spolu s článkom zo zákona z 21. marca 1985 o verejných komunikáciách

Výška trestnej pokuty s článkom zo zákona o verejných komunikáciách

Čl. 13i ods. 4aa

Čl. 13ic ods. 1

 

Zistenie v priebehu kontroly nedoplnenia povinnosti zaistiť správnu funkciu mobilného zariadenia alebo palubného zariadenia spolu so softvérom, bude vodičovi uložná sankcia v podobe trestnej pokuty. V prípade zistenia prerušenia odosielania signálu satelitného polohovania alebo prenosu údajov, ktorá trvá dlhšie ako 15 min., vodič vozidla je povinný okamžite zastaviť sa na najbližšom parkovisku alebo zastavovacom pruhu a okamžite opúšťa cestu, na ktorej sa vyberá elektronické mýto. Obnovenie jazdy po ceste, na ktorej sa vyberá elektronického mýto, môže vodič začať obnovenie satelitného polohovania alebo prenosu údajov

 

Predpis sa nepoužíva v prípade nedostupnosti Systému výberu elektronického mýta NDS

 

Čl. 13 na ods. 1

 

 

1 500 PLN

Čl. 13 na ods. 1

 

Zistenie v priebehu kontroly:

1) zakrytých alebo zdobených tabuliek z evidenčnou značkou alebo

2) v prednej alebo zadnej časti vozidla značky, nápisy alebo predmety, ktoré obmedzujú čitateľnosť týchto tabuliek alebo

3) tabuľky s evidenčno značku umiestnené na vozidle v ostatných miestach ako konštrukčne určené na tento cieľ

v prípade vodiča jazdnej súpravy s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdnej súpravy zloženej z osobného vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a prívesu alebo návesu vrátane autobusov, bez ohľadu na ich prípustnú celkovú hmotnosť alebo jazdnej súpravy s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony zloženej z vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, ktorý nie je osobným vozidlom a prívesu

Čl. 13 naa ods. 1

 

1500 PLN

Čl. 13 naa ods. 2

 

Zistenie v priebehu kontroly:

1) zakrytých alebo zdobených tabuliek z evidenčnou značkou alebo

2) v prednej alebo zadnej časti vozidla značky, nápisy alebo predmety, ktoré obmedzujú čitateľnosť týchto tabuliek alebo

3) tabuľky s evidenčno značku umiestnené na vozidle v ostatných miestach ako konštrukčne určené na tento cieľ

v prípade vodiča jazdnej súpravy s prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony zloženej z osobného vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a prívesu

Čl. 13 naa ods. 2

 

 

 

500 PLN

Čl. 13i ods. 4ab

 

V prípade, že majiteľ, držtiteľ alebo používateľ vozidla nevybavil vozidlo funkčný externým lokalizačným systémom alebo funkčným palubným zariadením alebo mobilným zariadením spolu so softvérom, ktorý umožňuje prenos týchto údajov, a vodič vozidla neodmietol jazdu

Čl. 13na ods. 1

 

 

 

1 500 PLN

Čl. 13 ib ods. 4

 

Neobdržanie referenčného čísla mobilného zariadenia spolu so softvérom, externého lokalizačného systému alebo palubného zariadenia, v situácie, že vodič neodmietol jazdu

Čl. 13na ods. 1

 

1 500 PLN