Pre dodávateľa EETS

Postup uchádzania sa o povolenie na poskytovanie služby EETS v oblasti EETS v správe Vedúceho NDS

Európska služba elektronického mýta (EETS) poskytuje možnosť uhradiť pohľadávky na územiach elektronického výberu mýta na území Európskej únie s použitím jednej palubnej jednotky, tzv. OBU (On Board Unit), jedného zákazníckeho účtu a na základe jednej zmluvy. Využívanie služby nemá vplyv na výšku elektronického mýta, ktoré vyberá Subjekt výberu mýta - tj. Vedúci Národnej daňovej správy (Vedúci NDS).

V rámci poskytovania služby EETS, poskytuje Dodávateľ EETS používateľovi palubnú jednotku pre výber mýta, tj. OBU. Zúčtovanie poplatkov sa vykonáva medzi používateľom OBU a Dodávateľom EETS a medzi Dodávateľom EETS a Vedúcim NDS. Poskytovanie služieb Dodávateľom EETS je možné po podpísaní zmluvy s Vedúcim NDS a vykonaní procesu povolenia na používanie zariadenia OBU v mýtnej oblasti EETS, na ktorej vyberá Vedúci NDS mýto s využitím Systému elektronického výberu mýta NDS (e-TOLL)

Podmienky implementácie služby EETS sú uvedené v ustanoveniach smernice 2019/520 Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/204 z 28. novembra 2019 o špecifických povinnostiach poskytovateľov európskych elektronických mýtnych služieb, minimálnom obsahu prehľadu o oblasti európskej elektronickej mýtnej služby, elektronických rozhraniach, požiadavkách na komponenty interoperability a zrušení rozhodnutia 2009/750/ES.

Informácia o oblasti EETS určuje podmienky vstupu do mýtnej oblasti EETS, na ktorej vyberá Vedúci NDS mýto s využitím Systému elektronického výberu mýta NDS (e-TOLL).

K začatiu postupu akreditácie Dodávateľa EETS dochádza po odoslaní Ministerstvu financií - Národnej daňovej správe:

Žiadosti o povolenie na poskytovanie služby EETS v oblasti EETS spolu s požadovanými dokumentmi

 • Kontakt e-mail:
  • EETS@mf.gov.pl
 • Doručovacia adresa:
  • Ministerstvo financií - Národná daňová správa Oddelenie pre výber mýta
   Świętokrzyska 12
   00-916 Warszawa

Materiály na stiahnutie: