Daňová úľava

Od 29. júna 2021 platí v rámci dane z príjmu úľava e-TOLL. Úľava súsvisí s výdavkami na vybavenie vozidiel zariadeniami pre výber mýta v systéme e-TOLL.

V čom spočíva úľava?

Úľava spočíva vo vypočítaní od príjmov (výnosov) z nepoľnohospodárskej činnosti alebo príjmu zo špeciálnych sekcií poľnohospodárskej produkce stanoveného podľa vedených účtov nákladov a príjmov alebo účtovných zápisov (PIT) alebo z príjmu zo zdrojov iných ako kapitálové zisky (CIT):

  • výdavkov nadobudnutie externého lokalizačného systému alebo palubnej jednotky,
  • poplatkov uhradených z titulu zmluvy o obsluhe externého lokalizačného systému alebo palubnej jednotky,
  • poplatok z titulu lízingovej zmluvy, zmluvy o nájme alebo prenájm externého lokalizačného systému alebo palubnej jednotky alebo inéj zmluvy s podobnou povahou, na základe ktorej bola takáto jednotka odovzdaná pre používanie.

Úľava zohľadňuje výdavky a poplatky netto, tj. bez dane z pridanej hodnoty.

Vynaložené výdavky a poplatky podliehajú odpočtu aj v prípade, že by boli započítané k nákladom na získanie príjmu.

V dani z príjmu od fyzických osob PIT odpočet prislúcha z príjmu zdaneného podľa všeobecných pravidiel podľa daňovej stupnice alebo od príjmu zdaneného podľa sadzby 19% alebo z príjmu zdaneného paušálom od záznamenávaného príjmu.

V korporačnej dani CIT odpočet prislúcha od zdaneného príjmu podľa sadzby dane 9% alebo 19%.

Z akého obdobia možno odpočítať vynaložené výdavky?

Odpočtu podliehajú výhradne výdavky vynaložené v 2021 roku.

V akej výške prislúcha úľava?

Maximálne možno odpočítať čiastku, ktorá predstavuje súčin 500 PLN a počtu lokalizačných systémov alebo palubných jednotiek. Počet týchto systémov a jednotiek nemôže byť väčší ako počet vozidiel, ktoré vykonali v 2021 aspoň jednu jazdu, za ktorý bolo uhradené elektronické mýto s využitím tohto systému alebo jednotky.

Toto znamená, že vynaložený výdavok, napr. na jednu jednotku do jedného vozidla v čiastke 400 PLN opravňuje k jeho odpočtu ako celku (predstavuje čiastku menšiu ako 500 PLN), a výdavok napr. na jednu jednotku do jedného vozidla v čiastke 700 PLN opravňuje k odpočtu v čiatke 500 PLN (do výšky prislúchajúceho limitu)

Akým spôsobom vykonať odpočet?

V dani z príjmu od fyzických osôb možno vynaložené výdavky odpočítať od príjmu (výnosu) stanoveného za 2021 rok. Odpočet sa vykonáva v priznaní podávanom za 2021 rok.

V korporačnej dani sa odpočet vykonáva z daňový rok, v ktorom boli vynaložené výdavky a poplatky, a v prípade daňovníka, ktorého daňový rok je iný ako kalendárny rok, môže byť odpočet vykonaný v daňovom priznaní podávanom za finančný rok, ktorý zahŕňa deň 31. decembra 2021.

Právny základ:

  • zákon zo 20. mája 2021, ktorý mení zákon o dani z pridanej hodnoty a niektoré iné zákony,
  • čl. 52ja zákona zo dňa 26. júla 1991 o dani z príjmu fyzických osôb,
  • čl. 38ea zákona zo dňa 15. februára 1992 o dani z príjmu právnických osôb,
  • čl. 57aa zákona zo dňa 20. novembra 1998 o paušálne dani z niektorých príjmov fyzických  osôb.