Požadovaná zábezpeka platby

Ako vypočítať minimálnu čiastku zábezpeky

Minimálna čiastka zábezpeky zaplatená používateľom, musí byť vypočítaná v súlade s nižšie uvedeným vzorcom:

Z = S x R x 1,3

kde:

Z - minimálna čiastka zábezpeky za určité vozidlo

S - predpokladaný počet kilometrov vykonaných na štátnych komunikáciách alebo ich úsekoch, na ktorých sa vyberá elektronické mýto v priebehu 45 dní.

4 - sadzba elektronického mýta pre určité vozidlo stanovená v predpisoch vydaných na základe čl. 13ha ods.6 zákona

Čiastka záruky by mala byť stanovená na základe počtu registrovaných vozdidiel alebo vozidiel, ktoré sú predpokladané pre registráciu pre Bilingový účrt, ktorý tvorí Sadu bilingových účtov a predpokladaného využívania vozidlami siete spoplatnených komunikácií. Musí kyť maximálne používanie siete spoplatnených komunikácií po dobu 1,5 mesiaca (mesačný ťahrchopis  + 14-dňová platobná lehota). V prípade, že budú k Bilingovému účtu priradené dodatočné vozidlá, je používateľ povinný podľa potreby zvýšiť čiastku záruky. Základné pravidlo predpokladá, že bez ohľadu na počet vozidiel registrovaných na Bilingovom účte, bude celková čiastka poplatkov za jazdu pokrytá garantovanou čiastkou.

Ako sa skladá zábezpeku?

Používateľ registrovaný v Registri platcov elektronického mýta systému e-TOLL, ktorý má sadu bilingových účtov v režime s odloženou splatnosťou je povinný zložiť zábezpeku jednou z nižšie uvedených foriem:

  • finančná
  • banková alebo poistná záruka - neodvolateľná, bezpodmienečná a splatná na prvú žiadosť
  • ručenia tretej strany

Finančná zábezpeka

Platbu za finančnú zábezpeku je možno zložiť vo forme bankového prevodu na číslo bankového účtu zadané počas registrácie v elektronickom systéme výberu mýta e-TOLL a dedikované pre platbu finančnej zábezpeky. V prípade online registrácie, bude číslo bankového účtu pre úhradu zábezpeky dostupné na Internetovom zákazníckom účte (IZÚ), zasa v prípade registrácie v Zákazníckom mieste (ZM), bude toto číslo zadané zamestnancm ZM. Zábezpeku vo finančnej forme je možno zložiť aj s použitím platobnej karty (s výnimkou flotilovej karty) a mobilných platieb (BLIK a PayByLink).

Banková alebo poistná záruka

Používateľ je povinný získať záruku a zložiť ju Vedúcemu NDS s cieľom potvrdiť ju v nasledujúcej forme:

  • Originál záruky v papierovej záruky

Pri registrácii v Registri platcov elektronického mýta systému e-TOLL je používateľ povinný priložiť v Internetovom zákazníckom účte (IZÚ) digitálne zobrazenie záruky (sken) a odovzdať najneskôr nasledujúci pracovný deň po registrácii Vedúcemu NDS originál záruky.

Originál záruky by sa mal odoslať na adresu:

Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Departament Poboru Opłat Drogowych
Wydział Obsługi Rozliczeń i Płatności
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

  • Záruku sa vydáva v elektronickej forme

Záruku vydanú v elektronickej forme s kvalifikovaným elektronickým podpisom je treba odoslať prostredníctvom emitenta záruky (Banky alebo Poisťovne) na e-mailovú adresu:

Ikona znaku atgwarancje@etoll.gov.pl

Po doručení Vedúcemu NDS originálu záručnej listiny (v papierovej a elektronickej verzii), bude používateľ informovaný, komunikačným kanálom, ktorý si vyberie počas registrácie (e-mail, sms), o potvrdení alebo zamietnutí predloženého dokumentu.

K okamihu potvrdenia záručnej listiny obdržanej Vedúcim NDS, môže používateľ uhradiť elektronické mýto v predplatenom režime po predchádzajúcom zriadení účtu a registrácii na tomto účte

POZOR

Záruka sa môže vydať v poľskom alebo inom jazyku vrátane predloženého úradného prekladu tohto dokumentu. Záručná listina musí obsahovať všetky vhodné zápisy obsiahnuté vo vzore záruky. V prípade, že bude ktorékoľvek ustanovenie chýbať, nebude záruka prijatá.

Vzory záruk sú k dispozícii v časti Vzory dokumentov.

Ručenie tretej strany

Zábezpeka zložená formou ručenia zo strany Dodávateľa Flotilovej karty, ktorý vykonáva registráciu používateľa v systéme e-TOLL, nevyžaduje predkladanie dodatočných zabezpečení.

Ručenie môže poskytnúť subjekt, ktorého platobná schopnosť v kalendárnom roku, v ktorom bolo poskytnuté ručenie, bola hodnotená na úrovni:

  • aspoň BBB+ nebo Baa1 udeľovanom ratingovými agentúrami určený v predpisoch vydanými na základe čl. 2 ods. 3 zákna zo dňa 8. mája 1997 o ručení a zárukách poskytovaných Štátnou pokladnicou a niektorými právnickými osobami alebo
  • zodpovedajúcim alespoň úrovni BBB+ alebo Baa1 udeľovanej agentúrami s medzinárodnou povesťou.

Obdobie platnosti zábezpeky

Zábezpeka vo finančnej forme bude zložená na beztermínové obdobie, zasa banková / poistná záruka / ručenie by sa mali vystaviť na dobu nekratšiu ako jeden rok.

Používateľ bude informovaný 60 dní pred termínom vypršania platnosti záruky o nutnosti predložiť obnovenú záruku najneskôr 30 dní pred uplynutím jej platnosti. To neznamená, že je používateľ oslobodený zo sledovania platnosti a čiastky určenej v zábezpeke stanovenej pre sadu bilingových účtov.

Používateľ, ktorý využíva účet v režime s odloženou splatnosťou je povinný udržiavať a dopĺňať zábezpeku po celé obdobie využívania toho účtu. Pokiaľ pred uplytním 30 dní pred lehotu vypršania alebo ručenia neposkytne používateľ originál obnoveného dokumentu zabezpečenia, prestanú byť Bilingové účty účtami s odloženou lehotou splatnosti a budú vytvorené Subjektom výberu mýta primerane predplatené účty so zostatkom vo výške 0 PLN. V takomto prípade bue používateľ povinný dodržiavať a uplatňovať podmienky platné pre používateľov, ktorí uhradzujú poplatky pre predplatný účet (pre-paid).  K vyššie uvednej zmene režimu dôjde o 14.00 hod. posledného dňa, v ktorom by mala byť zábezpeka obnovená.

DÔLEŽITÉ

Používateľ, ktorý vykonáva úhradu v režime s odloženou splatnosťou v prípade registrácie dodatočných vozidiel v registri platcov elektronického mýta je povinný zvýšiť čiastku zábezpeky.

Základné pravidlo predpokladá, že bez ohľadu na počet vozidiel, bude celková čiastka poplatkov za jazdu pokrytá garantovanou čiastkou zábezpeky.

Kalkulačka zábezpeky

Sprístupnili sme nástroj pre rýchle vypočítanie čiastku nutnej zábezpeky na webovej adrese - Kalkulačka zábezpeky