Kalkulačka výšky zábezpeky

Používateľ registrovaný v Registri platcov elektronického mýta systému e-TOLL, ktorý má sadu bilingových účtov v režime s odloženou splatnosťou je povinný zložiť zábezpeku.  

Zábezpeku môže podať používateľ jednou z nižšie uvedených foriem:

  • finančná
  • banková alebo poistná záruka - neodvolateľná, bezpodmienečná a splatná na prvú žiadosť
  • ručenia tretej strany

POZOR

Pred zriadením zábezpeky je treba sa zoznámiť s požiadavkami týkajúcimi sa platby.

Pokiaľ je používateľ držiteľom vozdiel o maximálnej prípustnej hmotnosti ≤ 3,5 t a maximálnej prípustnej hmotnosti  > 3,5 t, ako aj aj autobusov, sa čiastka zábezpeky vypočíta samostatne pre každú zo skupín vozidiel, a pri registrácii prezentuje dokument na súhrnnú čiastku zábezpeky.

Ako vypočítať čiastku požadovanej zábezpeky?

  1. Rozdeľte vozidlá v svojej flotile na skupiny podľa maximálnej prípustnej hmotnosti (do 3,5 t, do 3,5 t do 12 t, nad 12 t, autobusy) a emisnej triedy (Euro 0-6).
  2. Zadajte údaje pre prvú zo skupín do kalkulačky. Údaje by mali byť v súlade s zadanými pri registrácii. Pamätajte o správnom odhade počtu kilometrov, ktoré Vaše autá prekonajú v priebehu 45 dní po spoplatnených cestách. Minimálny počet kilometrov pre vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou je 3,5 t je 1000, zasa pre vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou viac ako 3,5 t a autobusy je minimálny počet kilometrov 2000.
  3. Ďalšie skupiny vozidiel pridáte pmocou tlačidla „Pridať ďalší”.
  4. Čiastka záruky sa vypočíta automaticky.

Požiadajte svoju banku alebo poisťovňu o vystavenie záruky. Záruka by mala byť vystavená ako jeden dokument na súhrnnú čiastku vypočítanú v kalkulačke pre obdobie nie kratšie ako 1 rok.

Vzory záruk sú k dispozícii v časti Vzory dokladov.

Typ vozidla Emisná trieda Počet kilometrov Počet vozidiel Náklady