Predplatený účet

Spôsob platby

Nabitie účtu prostredníctvom Internetového zákazníckeho účtu (IZÚ)/mobilnej aplikácie e-TOLL:

  • bankový prevod
  • platobná karta
  • flotilová karta
  • mobilná platba - BLIK, Pay-By-Link

Dobitie účtu na Zákazníckom mieste:

  • platobná karta
  • flotilová karta
  • hotovosť

Lehota na vyúčtovanie elektronického mýta

Zaúčtované poplatky za jazdu automaticky znižujú stav postriedkov na bilingovom účte používateľa.

Využívanie siete spoplatnených komunikácií a prostriedky na účte

K zaplateniu elektrického mýta dochádza pred začatím jázd po úsekoch štátnych komunikácií, za ktoré sa vyberá elektronický poplatok. Používateľ by mal mať na bilingovom účte v e-TOLL prostriedky v čiastke, ktorá mu umožňuje vykonanie celej naplánovanej jazdy.

Mýto sa vypočíta za jazdy na jednotlivých úsekoch štátnych ciest. Bude viditeľné pre zákazníka po prihlásení sa do Internetového zákazníckeho účtu (IZÚ).

Zaplatenie čiastky v lehote do 3 dní od ukončenia jazdy

V prípade nezaplatenia mýta z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na vašom účte bude mýto stiahnuté z vášho účtu najneskôr do 3 dní od skončenia cesty, ak:

  • doplníte prostriedky na účte do výšky, ktorá umožní aspoň úhradu dlžného poplatku
  • gelokalizačné údaje týkajúce sa tejto jazdy boli poskytnuté z mobilného zariadenia, palubného zariadenia alebo externého lokalizačného systému do systému e-TOLL.

Pokiaľ nebudú do systému e-TOLL poskytnuté z mobilného zariadenia, palubného zariadenia alebo externého lokalizačného systému, nebude možné zaplatiť dlžné elektronické mýto.

Poplatok nebude vybraný v prípade, že bude zistené porušenie
vo výsledku kontroly v priebehu jazdy spoplatnenou komunikáciou. V takomto prípade cestou správneho rozhodnutia, bude subjektu zodpovednému za spáchanie porušenia uložená peňažná sankcia za nezaplatenie elektronického mýta (v súlade zákona z 21. marca 1985 o verejných komunikáciách).

Po uplynutí 3 dní odo dňa ukončenia jazdy, za ktorú nebolo zaplatené dlžné elektronické mýto, platba už nebude možná. Peňažnú sankciu za porušenie povinnosti uhradiť elektronické mýto ukladá Hlavný inšpektor cestnej dopravy cestou správneho rozhodnutia.

Výška správnych sankcií za jednotlivé porušenia povinností určených v zákone zo dňa 21. marca 1985 sú uvedené v sekcii - Kontrola

Vrátenie nevyužitých prostriedkov

Aby obdržať vrátenie prostriedkov z účtu, používateľ predloží písomnú žiadosť s dispozíciou o vykonanie takého vrátenia. Dispozíciu možno podať prostredníctvom Internetového zákazníckeho účtu (IZÚ) alebo na Zákazníckom mieste (ZM). Vedúci NDS vráti prostriedky rovnakým spôsobom ako boli zaplatené, tj. zaplatené kartou - vrátenie sa vykoná na tú istú kartu, ktorou bola vykonaná platba; pri prevode - vrátenie prostridkov sa vykoná na bankový účet, ktorý používateľ predloží v žiadosti.

V prípade nedostatku možnosti vrátiť nevyužité prostriedky uvedeným spôsobom, sa vrátenie prostriedkov vykoná na bankový účet, ktorý používateľ (aleb oprávnená osoba) uviedol v dispozícii.

DÔLEŽITÉ

Neuhradzujte ťarchopisy, ktoré sa vystavujú pe bilingové účty v režime predplatenia (prepaid).