FAQ

  • Jde o jednu z platebních metod za přejezd dálnicí na úsecích státních dálnic A2 (Konin-Stryków) a A4 (Wrocław-Sośnica), která je v platnosti od 1. prosince 2021 v systému e-TOLL.

  • E-ticket je služba určená pre používateľov ľahkých vozidiel, teda osobných automobilov, motocyklov a vozidiel s celkovou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony s využitím spoplatnených diaľničných úsekov A2 (Konin-Stryków) a A4 (Wrocław Sośnica) v správe  Generálneho riaditeľstva štátnych ciest a diaľnic.

  • E-ticket je možné vrátiť len na partnerskom mieste systému e-TOLL, kde bol e-ticket zakúpený. 

  • Nákup e-ticketu nevyžaduje registráciu v systéme e-TOLL.

  • E-ticket si môžete zakúpiť vopred, pred začiatkom plánovanej cesty v:

  • Aplikácia e-TOLL PL TICKET slúži na prístup k e-ticketu. Určená pre inštaláciu na mobilnom zariadení používateľa. Používanie aplikácie sa vykonáva podľa podmienok určených v Pravidlách a politike ochrany súkromia aplikácie e-TOLL PL TICKET. Aplikáciu možno stiahnuť z obchodu Google Play – pre mobilné zariadenia so systémom Android, zasa pre mobilné zariadenia so systémami iOS – z obchodu App Store. Sťahovanie a využívanie Aplikácie je bezplatné. Aplikácia e-TOLL PL nezhromažďuje geolokačné údaje a nevyžaduje registráciu v systéme e-TOLL.

  • e-ticket možno kúpiť maximálne 60 dní pred plánovanou jazdou. Používateľ môže mať súčasne kúpených niekoľko e-ticketov pre budúce jazdy. E-ticket bude platný 48 hodín od zadaného dátumu a času. Pokiaľ ste zmenili plány, môžete ho vrátiť pred deklarovaným časom štartu cesty.

  • Aby kúpiť e-ticket je treba uviesť nasledujúce údaje:

   1. evidenčné číslo vozidla
   2. krajina registrácie vozidla
   3. kategóriu vozidla (vozidlo <3,5 t alebo motocykel)
   4. úsek diaľnice (zadanie počiatočného a konečného uzla)
   5. dátum a čas plánovaného začatia jazdy
  • Mýto za jazdu sa vyberá na základe zákona z 27. októbra 1994 o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde (tj. Z.z. z roku 2022, položka 2483 v znení neskorších predpisov - ďalej zsd).

  • Pokiaľ ste zmenili plány, môžete vrátiť e-ticket kúpený za podmienky, že vykonáte vrátenie pred deklarovaným dátumom a časom začatia jazdy. Vrátenie môžete vykonať rovnakým spôsobom, ako bol kúpený e-ticket.

   Pamätajte, aby zachovať individuálne číslo - identifikátor, ktorý má každý e-ticket. Budete musieť ho zadať počas vrátenia e-ticketu.

  • E-ticket platí pre vodičov, ktorí cestujú po spoplatnených úsekoch diaľníc v správe Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice:

   • A2 - Konin – Stryków (99 km)
   • A4 - Wrocław – Sośnica (162,4 km)

   Pre vodičov ľahkých vozidiel, na úseku diaľnice A4 Wrocław -Sośnica je jazda v rámci komunikačných uzlov na obchvate Gliwíc (Kleszczów - Żernica) bezplatná. Nie je nutné kupovať e-ticket alebo využívať aplkáciu e-TOLL PL.

  • e-ticket stráca platnosť po 48 hodinách od deklarovaného dátumu a času začatia jazdy alebo sokamihom ukončenia jazdy úsekom, pre ktorý bol zakúpený e-ticket.

   Každý výjazd z diaľnice neznamená ukončenie jazdy. Pokiaľ Vodič kúpi e-ticket za jazdu celým úsekom, a počas jazdy sa opustí Diaľnicu na skoršom zjezde, diaľničná e-známka nestráca platnosť. Vodič môže opäťovne vyjsť na trasu a pokračovať v jazde na ostatných úsekoch v rámci toho istého
   e-ticketu v priebehu týchto 48 hodín.

  • Pri kontrole vykonávanej inšpektormi Inšpekcie cestnej dopravy a príslušníkmi colnej a daňovej služby a polície je potrebné predložiť individuálne číslo - identifikátor, ktorý má každý e-ticket.

  • V súlade s Čl. 37ge. ods. 1 a 2 Zákona o spoplatnených diaľniciach a o Národnom cestnom fonde za neuhradenie poplatku za jazdu diaľnicou, vrátane pokračovania v jazde diaľnicou alebo jej úsekom po uplynutí dátumu a času konca doby platnosti uvedených na e-tickete sa vyberie dodatočný poplatok vo výške 500 PLN s platobnou lehotou 14 dní. Pri zaplatení dodatočného poplatku do 7 dní odo dňa doručenia výzvy sa jeho výška znižuje na 400 PLN.  Dodatočný poplatok nebude účtovaný, ak bude mýto uhradené zakúpením diaľničného elektronického lístka do 3 dní od skončenia cesty.

   Dodatočný poplatok sa nevyberie, pokiaľ v lehote 3 dní odo dňa ukončenia jazdy diaľnicou alebo jej úsekom, bude uhradené mýto za túto jazdu, spôsobom určeným v čl. 37a ods. 9.

   V prípade cestnej kontroly môže byť k doplatku účtovaná záloha, ak vodič žije v krajine, ktorá nie spojená zmluvou alebo dohodou o spolupráci pri vzájomnom vymáhaní tohto poplatku s Poľskom.

   Ak sa pri kontrole zistí, že neexistuje platný e-ticket alebo GPS zariadenie na prenos geolokačných údajov do systému e-TOLL (aplikácia e-TOLL PL, OBU / ELS), bude vodičovi vozidla uložená pokuta vo výške 500 PLN.  Za konanie vodiča smerujúce k zamedzeniu riadneho čítania evidenčných značiek vozidla (prekrytie, zdobenie, pridávanie doplnkových značiek a pod.) hrozí aj trestná pokuta.

    

  • Nahradenie systému diaľničného mýta systémom elektronického výberu mýta na štátnych cestách (1. júla 2011) bolo zamerané na zlepšenie systémov diaľničných známok a mýta na spoplatnených diaľniciach v Poľsku.
   Poplatok za diaľničnú známku bol paušálny poplatok a nesúvisel so skutočným používaním cesty vozidlami, a preto bol nezávislý od skutočných nákladov na opotrebenie cesty.
   Elektronické mýto je skutočné kilometrové mýto založené na princípoch „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“ zavedením diferencovaných mýt v závislosti od vplyvu vozidla na životné prostredie.

  • Systém elektronického výberu mýta e-TOLL funguje na báze satelitnej technológie GNSS a bezdrôtového prenosu dát, slúži na úhradu elektronického mýta pre ťažké vozidlá a mýta za jazdu diaľnicou pre ľahké vozidlá. Je plne integrovaný s už implementovanými systémami Ministerstva financií o.i. ANPRS alebo SENT. Výška elektronického poplatku sa vypočíta na základe geolokačných údajov poskytnutých do systému. Systém umožňuje tiež platiť mýto za jazdu diaľnicou na úsekoch A2 Konin-Stryków a A4 Wrocław-Sośnica. Pre užívateľov ľahkých vozidiel (platiacich mýto za diaľnicu) bol od 1. decembra umožnený 2. spôsob platby - nákup e-ticketu alebo, analogicky ako pri elektronickom mýte, poskytovaním globalizačných údajov pomocou aplikácie e-TOLL Aplikácia PL alebo zariadení OBU alebo ELS povolených do systému. Technológie použité v e-TOLL umožnili zaviesť jazdu free flow na spoplatnených diaľniciach, bez bariér, a tým vypnúť systém manuálneho výberu mýta. V prípade niektorých koncesných úsekov je zavedený systém typu videotolling založený na technológii OCR (kamera, ktorá automaticky číta evidenčné číslo auta). Ak sa k bráne blíži vozidlo, ktoré má možnosť zaplatiť mýto, napríklad pomocou aplikácie spolupacujúcej s daným systémom, závora sa automaticky zdvihne.  Využitie technológie videotolling v e-TOLL by si vyžiadalo vybudovanie samostatného, ​​nezávislého IT systému, ktorý by obsluhoval vodičov len na úsekoch A2 a A4, a integráciu systému s už fungujúcim systémom e-TOLL. Treba tiež zdôrazniť, že riešenia použité v e-TOLL umožňujú plynulý prejazd diaľnicou bez nutnosti budovania a údržby mýtnic a prispievajú tak k zvyšovaniu kapacity týchto diaľničných úsekov a zvyšovaniu pohodlia jazdy pre vodičov, ktorí nebudú byť dlhšie nútení stáť v dopravnej zápche pred vjazdom na diaľnicu.

  • Ak pred vjazdom do spoplatneného diaľničného úseku alebo počas jazdy takýmto úsekom zistíte, že nemáte platný e-ticket:

   - nezastavujte vpravo pred vstupom - ohrozujete seba aj ostatných,

   - ako najrýchlejšie si kúpte e-ticket, napríklad s pomocou spolujazdca. Môžete to urobiť aj počas cesty, pričom sa bezpečne zastavíte na určenom mieste. E-ticket si potom zakúpite v aplikácii e-TOLL TICKET, partnerskej aplikácii alebo na najbližšej čerpacej stanici našich partnerov (zoznam partnerov, ich aplikácie a čerpacie stanice nájdete na etoll.gov.pl),

   - V priebehu jazdy príslušníci Colnej a daňovej služby a Policajného zboru a inšpektori Inšpekcie cestnej dopravy môžu skontrolovať, či máte platný e-ticket, a v prípade, že ho nemáte, uložiť vám pokutu vo výške 500,- PLN,

   -ak Vaša jazda nebola podrobená kontrole a nebola Vám uložená pokuta a zároveň ste si počas cesty nestihli kúpiť e-ticket, chýbajúci lístok si môžete zakúpiť do konca tretieho dňa od skončenia cestu. Ak si e-ticket v tomto čase nekúpite alebo si ho kúpite po týchto 3 dňoch od skončenia cesty, bude vám účtovaný dodatočný poplatok 500 PLN (na základe načítania evidenčného čísla vášho vozidla infraštruktúrou systému e-TOLL),

   - nezabudnite, aby pri dokupovaní chýbajúceho e-ticketu, počas cesty aj po jej skončení, ako začiatok doby platnosti e-ticketu, uviesť dátum a čas zodpovedajúci okamihu vjazdu na diaľnicu.

  • Áno. Používateľ môže opustiť trasu na skoršom uzle, ale neobdrží náhradu za zbývajúce úseky tejto trasy. Diaľničný e-ticket možno vrátiť len pred plánovaným dátumom a časom začatia jazdy.

  • Nie, e-ticket je jednorázový, s platnosťou 48 hodín odo dátumu a času začatia jazdy uvedeného na e-tickete na deklarovanej trase jazdy. Pokiaľ vodič opäť vstúpi na deklarovanú trasu, môže byť jeho jazda v systéme zaregistrovaná jako neuhradená. Môže preto obdržať výzvu k zaplateniu dodatočného poplatku vo výške 500 PLN.

  • Ak Vaša jazda nebola podrobená kontrole a nebola Vám uložená pokuta a zároveň ste si počas cesty nestihli kúpiť e-ticket, chýbajúci lístok si môžete zakúpiť do konca tretieho dňa od skončenia cestu. Ak si e-ticket v tomto čase nekúpite alebo si ho kúpite po 3 dňoch od skončenia cesty, môže byť účtovaný dodatočný poplatok 500 PLN (na základe načítania evidenčného čísla vášho vozidla infraštruktúrou systému e-TOLL),

   Malo by sa pamätať, aby pri dokupovaní chýbajúceho e-ticketu, počas cesty aj po jej skončení, ako začiatok doby platnosti e-ticketu, uviesť dátum a čas zodpovedajúci okamihu vjazdu na diaľnicu.

  • V stacionárnej predajnej sieti partnerov systému e-TOLL je možné získať potvrdenie o vydaní e-ticketu v klasickej, papierovej forme. Výdaj e-ticketu na čerpacích staniciach sa dokladuje výtlačkom, ktorý je vyhotovený na fiškálnej tlačiarni, nie je to však účtenka, je označený ako „Nefiškálny“. K e-ticketu sa nevystavuje daňový doklad. Okrem toho v prípade transakcie platobnou alebo flotilovou kartou môžete obdržať dodatočný výtlačok potvrdzujúci transakciu kartou. V prípade platby v hotovosti alebo kreditnou kartou je možné obdržať ťarchopis s údajmi o zákazníkovi (faktúra so sadzbou ND).

  • Nie, pri cestnej kontrole nepotrebujete mať doklad o kúpe e-ticketu. Každý e-ticket má svoje jedinečné IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO E-TICKETU. Vodič si môže, ale nie je povinný ponechať číslo e-ticketu zakúpeného alebo vydaného na stanici a preukázať sa ním pre prípad kontroly počas jazdy. V zmysle čl. 37a. § 30 zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde, údaje uvedené na tickete (napr. jedinečné číslo ticketu, evidenčné číslo vozidla, štát registrácie vozidla, úsek diaľnice, za ktorý bolo vybrané mýto, doba platnosti e-ticketu, počet km, čiastka mýta za cestu) sa uchovávajú v Systéme elektronického výberu mýta NDS a uchovávajú sa v tomto systéme najmenej 12 mesiacov a najviac 24 mesiacov, počítané od konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k jazde diaľnicou, resp. jej úsekom, pokiaľ nebola pred uplynutím teto lehoty vydaná výzva uvedená v článku 37ge ods. 7 vyššie úkony, pokiaľ nebolo začaté správne, exekučné alebo súdne-správne konanie, v ktorých sú tieto údaje nevyhnutné; v tomto prípade sú údaje uložené až do konca daného konania.

  • Áno. Súčasné používanie dvoch aplikácií, ktorých systém je založený na prenose geolokačných údajov, bude mať za následok účtovanie poplatku dvakrát za tú istú cestu.

  • Platobné spôsoby v systéme e-TOLL sú uvedené na webovej stránke:

   https://etoll.gov.pl/lekkie/system-e-toll/czym-jest-e-toll/o-systemie/

  • Pri použití Autopay si nemusíte kupovať klasický e-ticket, pretože systém v správnom momente sám načíta Vašu polohu a pri opustení diaľnice Vám automaticky vyberie mýto. Všetko, čo musíte urobiť, je mať nainštalovanú aplikáciu v telefóne a súhlasiť so zasielaním upozornení push. Aplikácia je založená na technológii GPS, ale sťahuje polohu vozidla len v čase vjazdu a výjazdu z diaľnice – údaje sa neukladajú ani neprenášajú na externé subjekty.

   Ak chcete začať používať e-TOLL v rámci Autopay: stiahnite si aplikáciu, vytvorte si účet a zadajte podrobnosti o svojom vozidle, pridajte údaje o karte (ktorá sa má použiť na platbu), poskytnite súhlas s čítaním lokácie a prijímaním push notifikácií. Nezabudnite zapnúť aplikáciu počas cestovania – môže bežať na pozadí.

  • Aplikácia sťahuje dáta len po zapnutí funkcie „Začať jazdu“, preto sa pred vjazdom na diaľnicu uistite, že aplikácia nie je zapnutá a neprenáša dáta do systému e-TOLL.

  • Pre vykonanie služby - súhlaste s čítaním lokácie a prijímaním push notifikácií (je to nevyhnutné, pretože týmto spôsobom Vám zašleme potvrdenie o kúpe e-ticketu). Pri používaní aplikácie nezapínajte režim šetrenia batérie, pretože to môže narušiť jej fungovanie. Na kontrolu podrobných nastavení batérie môžete použiť aj dontkillmyapp.com – niektoré systémy majú v aplikácii vlastnú stratégiu správy batérie, možno budete musieť pridať Autopay medzi výnimky. Ak sa chystáte na jazdu - zapnite aplikáciu, môže bežať na pozadí.

  • Pre vodičov ľahkých vozidiel, na úseku diaľnice A4 (Wrocław-Sośnica) je jazda v rámci komunikačných uzlov na obchvate Gliwíc (Kleszczów – Gliwice Sośnica) bezplatná.

   Mýto za cestu na úseku Kleszczów - Gliwice Sośnica sa vyberá vtedy, keď používateľ vstúpi na bezplatný obchvat (napr. vjazd sa uskutoční na uzle Gliwice Sośnica, Gliwice Bojków, Gliwice Ostropa, Kleszczów) a vystúpi jedným zo spoplatnených úsekov diaľnice A4 (napr. na uzle Bielany Wrocławskie).

   Zámerom bezplatného úseku obchvatu Gliwice je nevyberať mýto od užívateľov, ktorí sa lokálne pohybujú v rámci aglomerácie Gliwice.

  • Ide o úseky nachádzajúce sa na obchvate mesta Gliwice, tj. Gliwice Sośnica, Gliwice Bojków, Gliwice Ostropa, Kleszczów a len cestovanie medzi týmito úsekmi je bezplatné.

   V situácii, keď trasa jazdy presahuje bezplatné úseky, bude užívateľ povinný uhradiť mýto za celý prejdený úsek.

  • Aplikácia Autopay funguje na úsekoch: AmberOne A1 a A4 Kraków-Katowice a od 1. decembra 2021 pokrýva aj štátne úseky diaľnic A2 (Konin-Stryków) a A4 (Wrocław-Sośnica). Mýto za jazdu diaľnicou platené cez aplikáciu Autopay vyžaduje prenos GPS údajov do systému e-TOLL.  Počas jazy teda musí byť spustená (aspoň na pozadí) aplikácia Autopay. Aplikácia funguje na pozadí bez prihlásenia, no ak chcete vykonať zmeny na svojom účte v aplikácii, musíte dokončiť proces prihlásenia.

  • Systém e-TOLL platí na spoplatnených úsekoch diaľníc v správe Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice:

   • A2 - Konin – Stryków (99 km)
   • A4 - Wrocław – Sośnica (162,4 km)
  • Nie.  Diaľnica A4, úsek Katovice-Kraków, zatiaľ nie je pokrytá novým systémom elektronického výberu mýta e-TOLL. V súčasnosti je mýtnikom na tomto úseku Stalexport Autostrady S.A.

  • Pokiaľ ste zmenili plány, môžete vrátiť kúpený e-ticket za podmienky, že vykonáte vrátenie pred deklarovaným dátumom a časom začatia jazdy. Vrátenie môžete vykonať rovnakým spôsobom, ako bol kúpený e-ticket.

   Pamätajte, aby zachovať individuálne číslo - identifikátor, ktorý má každý e-ticket. Budete musieť ho zadať počas vrátenia e-ticketu.

  • Mýto za jazdu diaľnicou závisí od počtu prejazdených kilometrov. Výška sadzieb poplatku za jazdu vyplýva z nariadenia Ministra dopravy, stavebníctva a námorného hospodárstva zo dňa 25. apríla 2012 (tj. Z.z. z 2012 r., pol. 467) o sadzbách poplatkov za jazdu diaľnicou.
   Sadzba mýta za jazdu 1 km diaľnice pre vozidlá 1 kategórie (motocykle) je 0,05 PLN
   Sadzba mýta za jazdu 1 km diaľnice pre vozidlá 2 kategórie kategória 2 - motorové vozidlá s maximálnou
   prípustnou hmotnosťou do 3,5 tony) je 0,10 PLN
   Podrobné informácie o nákladoch za jazdu jednotlivými spoplatnenými úsekmi mýta nájdete v záložke "Ceny mýta" na etoll.gov.pl