Podmienky obchodu e-ticket

Aby používať webové stránky Obchod e-ticket s cieľom uhradzovať mýto je nutné odsúhlasiť tieto podmienky. Služba nákupu e-ticketu je dodavaná Vedúcim Štátnej daňovej správy.

Podmienky obchodu e-ticket

§ 1. Definície

1. Diaľnica - spoplatnená verejná cesta alebo jej úseky, v správe Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice:

  • diaľnica A na úseku Konin – Stryków (99 km),
  • diaľnica A4 na úseku Bielany Wrocławskie – Sośnica (162,4 km), vrátane bezplatného úseku Obchvát Gliwic (úsek Kleszczów – Gliwice Sośnica),

na ktorú sa vzťahuje jazda realizovaná a uhradená Používateľom podľa pravidiel určených v Podmienkach.

2. Obchod eticket (ďalej aj „webové stránky“) sú webové stránky umožňujúce nákup e-ticketov, dostupné na www.etoll.gov.pl., ktorých využitie prebieha za podmienok uvedených v týchto Pravidlách.

3. e-ticket (ďalej aj „e-ticket“) - e-ticket v zmysle zsd. predstavuje potvrdenie o zaplatení mýta za jazdu po diaľnici a oprávňuje Používateľa na jazdu po diaľnici; vydáva sa na webových stránkach etoll.gov.pl, v aplikácii e-TOLL PL TICKET alebo u partnerov, s ktorými má vedúci NDS uzatvorenú zmluvu.

4. Vodič / Používateľ - osobá, ktorá vykonáva jazdu diaľnicou, ktorá je povinná zaplatiť mýto za jazdu diaľnicou, a ktorá má zákonnú povinnosť mať platnú diaľničnú e-známku.

5. Ľahké vozidlá - motocykle, motorové vozidlá a jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony.

6. Dodatočný poplatok - poplatok vypočítaný používateľovi za nezaplatenie mýta za jazdu diaľnicou v súlade s Čl. 37ge zsd

7. Služba - služba, ktorá umožňuje Používateľovi kúpiť e-ticket, v rámci ktorého používateľ hradí mýto za jazdu Diaľnicou, a Poskytovateľ služby mu dodáva e-ticket elektronicky.

8. Poskytovateľ služby - subjekt, ktorý poskytuje Službu tj. Vedúci Národnej daňovej správy

9. Formulár - miesto na webových stránkach, na ktorých Používateľ zadáva údaje nevyhnutné pre nákup e-ticketu.

10. zsd - zákona zo dňa 27. októbra 1994 o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde (tj. Z.z. z 2021, pol. 1376. v znení neskorších predpisov).

§ 2. Obchod e-ticket

1. Subjektom, ktorý poskytuje službu je Vedúci Národnej daňovej správy, so sídlom vo Varšave (00-916), pri ul. Świętokrzyska 12.

2. Obchod e-ticket je určený pre Vodičov motocyklov, motorových vozidiel a jazdných súprav s celkovou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, ktoré využívajú Diaľnice.

3. Podmienky platia pre Vodičov, ktorí cestujú po Diaľnicach.

4. Správcom údajov spracovávaných Obchodom e-ticket je Vedúci Národnej daňovej správy a jej spolusprávcom - Minister financií, fondov a regionálnej politiky, so sídlomvo Varšave (00-916) Świętokrzyska 12.

5. Poplatok za jazdu sa vyberá na základe zákona zo dňa 27. októbra 1994 o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde (tj. Z. z. z 2021 r. poz. 1376 v znení neskorších predpisov).

§ 3. Nákup e-ticketu

1. e-ticket je možné kúpiť na webových stránkach etoll.gov.pl v záložke Obchod e-ticket.

2. Využitie webových stránok Obchod e-ticket vyžaduje spojenie so sieťou Internet.

3. Používateľ, ktorý chce kúpiť e-ticket na webových stránok www.etoll.gov.pl v záložke Obchod e-ticket využíva funkciu Kúpiť e-ticket.

4. Aby využiť Službu, musí Používateľ prečítať a odsúhlasiť tieto Pravidlá, a potom vyplniť vo formulári údaje, uvedené v ods. 5 a zaplatiť za jazdu.

5. Aby kúpiť na webových stránkach e-ticket Používateľ zadáva nasledujúce údaje týkajúce sa vozidla:

a) evidenčné číslo vozidla;

b) krajina registrácie vozidla;

c) kategóriu vozidla;

d) úsek Diaľnice za jazdu, ktorým bude vybrané mýto (voľbou počiatočného a kocového uzla zo zoznámu alebo zadaním ich na mape);

e) dátum a čas plánovaného začiatku jazdy pre e-ticket (čiže dátum a čas počiatku platnosti e-ticketu).

6. Každá vydaný e-ticket obsahuje najmenej:

a) údaje uvedené v ods.2;

b) dátum a čas konca obdobia platnosti e-ticketu (obdobie platnosti trvá 48 hodín od plánovaného dátumu a času začiatku cesty);

c) počet kilometrov a čiastku mýta za jazdu;

d) individuálne číslo e-ticketu

7. Za správnosť informácií zadávaných pri nákupe diaľničnej e-známky je zodpovedený Používateľ.

8. Mýto za jazdu diaľnicou sa vyberá s okamihom vydania diaľničnej známky.

9. e-ticket možno kúpiť maximálne 60 dní pred plánovanou jazdou.

10. Používateľ môže na webových stránkach kúpiť niekoľko e-ticketov za jazdu.

11. Cena diaľničnej e-známky sa vypočíta na základe deklarovného Používateľom úseku diaľnice. Sadzby mýta za jazdu diaľnicou oznámuje Minister dopravy, stavebníctva a námorného hospodárstva v nariadení[1].

12. Potvrdenie o nákupe e-ticketu na webových stránok je dostupné na stiahnutie vo forme súboru PDF.

13. Používateľ, ktorý odsúhlasil na webových stránkach obdržanie e-mailovej správy môže tiež obdržať informácie o nákupenom na webových stránkach e-ticket, na zadaný e-mailovú adresu.

§ 4. Zásady používania diaľničnej e-známky

1. Používateľ je povinný kúpiť e-ticket pred začatím jazdy Diaľnicou.

2. e-ticket je platný v období od plánovaného dátumu a času začatia jazdy do plánovaného dátumu a času ukončenia jazdy (stanoveného automaticky ako 48 hodín od plánovaného dátumu začatia jazdy). V prípade, že jazda trva dlhšie, je treba kúpiť dodatočný e-ticket na každé ďalšie obdobie 48 hodín. Ďalší e-ticket môže zahŕňať úseky od začiatku úseku, na ktorom sa nachádza vozidlo do miesta plánovaného výjazdu z Diaľnice.

3. e-ticket zahŕňa jednorázovú jazdu úsekom Diaľnice.

4. e-ticket stráca platnosť po 48 hodinách od dátumu a času začiatku platnosti e-ticketu alebo s okamihom ukončenia deklarovanej jazdy diaľnicou. Každý výjazd z Diaľnice neznamená ukončenie jazdy. Pokiaľ Vodič kúpi diaľničnú e-známku za jazdu celým úsekom, a počas jazdy sa opustí Diaľnicu na skoršom výjazde, diaľničná e-známka nestráca platnosť. Vodič môže opäťovne vstúpiť na trasu a pokračovať v jazde ostatnými úsekmi v rámci toho istého e-ticketu.

5. Jazda diaľnicou pred naplánovaným dátumom a časom začatia jazdy alebo po plánovanom dátume a čase ukončenia jazdy sa považuje za jazdu Diaľnicou bez zaplatenia mýta za jazdu.

6. Jazda Diaľnicou, pre ktorú nebol kúpený e-ticket sa považuje za jazdu bez zaplatenia mýta za jazdu.

7. Používateľ by mal zachovať nakúpený e-ticket pre kontrolu.

8. V prípade nákupu dvoch alebo viac e-ticketov pre to isté evidenčné číslo vozidlo, má prednosť pri vyúčtovaní e-ticket s najskorším dátumom a časom platnosti.

§ 5. Uzavretie zmluvy

1. K uzavretiu zmluvy o Službe dochádza s okamíhom potvrdenia Používateľom objednávky prostredníctvom odsúhlasenia Pravidiel obchodu e-ticket, zvolením tlačidla, ktoré končí objednávku a vykonaním platby.

2. Platbu za e-ticket sa vykonáva prostredníctvom platobnej platformy externého dodávateľa služieb.

3. Potvrdením uzavretia zmluvy o Službe je e-ticket, ktorý je dostupný na webových stránkach na stiahnutie vo forme súboru PDF.

§ 6. Platba

1. Celková čiastka e-ticketu bude viditeľná pred uzavretím zmluvy o Službe.

2. Cena uvedená v Obchode e-ticket znamená cenu za jednu jazdu vozidla uvedeného vo vyplnenom Používateľom formulári.

3. Mýto za nákup e-ticketu sa hradí na webových stránkach prostredíctvom dostupných na webových stránkach platobných metód:

a) rýchlej platby BLIK;

b) platobnej karty.

4. Používateľ obdržiava na webových stránkach potvrdenie správneho vykonania platby alebo informáciu, že sa nepodarilo vykonať platobnú operáciu, vo forme hlásenia.

5. Vedúci NDS nevydáva účetnkyani faktúr s DPH ako platobné potvrdenia za kúpený e-ticket. Potvrdenie vykonania platby používateľ obdrží vo forme určene v § 3 ods. 12 a ods. 13 týchto Pravidiel.

§ 7. Bezplatné úseky Diaľníc

1. Niektoré spoplatnené úseky diaľníc sú špeciálnym spôsobom a v presne určených prípadoch sa nevyberá mýto za jazdu nimi. V okamihu spracovania Podmienok funguje špeciálny úsek, ktorým jazda je bezplatná - Obchvát Gliwic, ktorý zahŕňa na diaľnici A4 úseky Kleszczów – Gliwice Ostropa, Gliwice Ostropa – Gliwice Bojków, Gliwice Bojków - Gliwice Sośnica.[2]

2. V prípade, že sa jazda koná výhradne v rámci uvedených v ods. 1 úsekov Obchvátu Gliwic, sa za jazdu nimi nevyberá mýto. V prípade voľby trasy, ktorá zahŕňa úseky obchvátu Gliwic, ale presahuje úseky určené v ods. 1, a úseky určené v ods. 1 započítajú do mýta. Napr.: nie je možné kúpiť známku na úseky napr. Gliwice Bojków – Kleszczów (jazdami týmito úsekmi je bezplatná), zasa pre trasu Gliwice Bojków – Łany, bude vypočítaná vzdialenosť a mýto za celú trasu vrátane úsekov Obchvátu.

§ 8. Vrátenie e-ticketu

1. Používateľ je oprávnený vrátiť nakúpený v Obchode e-ticket, za podmienky, že k takémuto vráteniu dôjde pred plánovaným dátum a časom začatia jazdy.

2. Vrátenie nevyužitého e-ticketu kúpeného na webových stránkach sa vykonáva výhradne využitím na webových stránkach opcie „Vrátiť e-ticket“. Webové stránky, pred vykonaním vrátenia automaticky overujú platnosť vráteného e-ticketu.

3. Vrátenie prostreidkov za nevyužitý e-ticket sa vykonáva takýmto spôsobom a na to isté číslo účtu, z ktorého bola vykonaná platba. Pokiaľ používateľ chce obdržať vrátenie prostriedkov na iný účet by mal takúto žiadosť podať písomne odoslaním e-mailu na adresu kontakt@etoll.gov.pl, využitím kontaktného Formulára dostupného na webových stránkach etoll.gov.pl alebo v tradičnej forme odoslaním žiadosti na adresu sídla Vedúceho NDS.

4. K vráteniu prostriedkov za nevyužitý e-ticket dochádza v lehote nedlhšej ako 30 dní odo dňa podania žiadosti o vrátenie a obdržania vo webových stránkach používateľom potvrdenia žiadosti o vrátenie.

 § 9. Reklamácie

1. Reklamácie týkajúce sa služieb pošlite na adesu pre korešpondenciu e-TOLL Ministerstvo financií, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa) alebo na e-mailovú adresu kontakt@etoll.gov.pl.

2. Používateľ by mal v reklamačnom hlásení uzavrieť také informácie, ako:

a) identifikačné údaje Používateľa,

b) opis predmetu reklamácie,

c) reklamačnú požiadavku.

3. Poskytovateľ služby odpovie na reklamačné hlásenie v lehote 30 dní.

§ 10. Súkromie a bezpečnosť

1. K poskytnutiu údajov nevyhnutných pre nákup e-ticketu webovým stránkam dochádza dobrovoľne v rámci realizácie Služby a je nevyhnutné pre uzavretie zmluvy s Poskytovateľom služby.

2. Cieľom spracovania údajov Používateľom Poskytovateľom služby je zaistenie úhrady mýta za jazdu Diaľnicou Používateľom na základe zds.

3. Poskytnuté na webvých stránkach údaje sú uchvávané v systéme Dodávateľa po dobu minimálne 12 a maximálne 24 mesiace počítajúc od konca kalendárneho roka, v ktorom sa konala jazda diaľnicou, pokiaľ nie sú údaje využívané v procese kontroly.

4. Obchod e-ticket nespracováva osobné údaje.

5. V prípade porušenia povinnosti uhradiť mýto za jazdu Diaľnicou, systém e-TOLL bude spracovávať údaje uvedené v § 3 ods. 5, na účely kontroly.

6. Zhromažďovanie dát o nakúpených diaľničných e-známkach vyplýva z technických dôvodov, má dočasnú povahu a je časovo obmedzené.

§ 11. Technická podpora a hlásenia Používateľov

1. Podpora v oblasti funkcie webových stránok sa realizuje na nasledujúcich telefónnych číslach:

a) 800 101 101 - bezplatný hovor pri volaniach z pevných sietí v Poľsku;

b) +48 22 521 10 10 - spoplatnené číslo pre osoby volajúce z mobilných telefónov a zo zahraničia.

2. Prípadné otázky, poznámky alebo návrhy Používateľov týkajúce sa webových stránok a ich funkcionalít, možno odosielať elektronicky na e-mailovú adresu: kontakt@etoll.gov.pl.

§ 12. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvá, ktorú sa uzaviera na základe týchto Podmienok, sa vzťahuje na konkrétny a jednorázový nákup e-ticketu na webových stránkach a uzaviera sa na účely a na dobu jeho realizácie.

2. Súdom príslušným pre rozhodovanie vo veci prípadných sporov je úd príslušný pre sídlo Poskytovateľa služieb.

 

[1]Nariadenie Ministra dopravy, stavebníctva a námorného hospodárstva zo dňa 25. apríla 2012 
o sadzbách poplatkov za jazdu diaľnicou (Z.z. z 2012 r., pol. 467)

[2]V súlade s Nariadením Rady ministrov zo 16. júla 2002 o spoplatnených diaľniciach (Z.z. č. 121, pol. 1034 tj. zo dňa 20. septembra 2013 (Z.z. z roku 2014, pol. 45)