Kontrola správneho zaplatenie mýta za jazdu diaľnicou

Kontrola správneho zaplatenie mýta za jazdu diaľnicou sa vykonáva na základe ustanovení zákona z 27. októbra 1994 o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde.

Oprávnení pre vykonávanie kontroly správnej úhrady mýta za jazdu diaľnicou, vrátane kontroly mobilných jednotiek, palubných jednotiek alebo externých lokalizačných systémov, ktoré využívajú technológie satelitného polohovania a prenosu dát, sú funkcionári colnej a daňovej služby a inšpektori cestnej dopravy.

Oprávnení pre vykonávanie kontrola správnej úhrady mýta za jazdu diaľnicou, vrátene kontroly mobilných jednotiek, palubných jednotiek alebo externýchlokalizačných systémov pri výkone svojich zákonných úloh, sú funkcionári Polície.

Za neuhradenie poplatku za jazdu diaľnicou, vrátane pokračovania v jazde diaľnicou alebo jej úsekom po uplynutí dátumu a času konca doby platnosti uvedených na diaľničnom lístku od  platcu sa vyberie dodatočný poplatok vo výške 500 PLN. Výzvu úhrade dodatočného poplatku vydáva Vedúci Národnej daňovej správy. V prípade úhrady dodatočného poplatku v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy k jej úhrade, bude znížená o 100 PLN voči čiastke uvedenej vo výzve.

Od platcu sa vyberá jeden dodatočný poplatok, bez ohľadu na množstvo vykonaných jázd diaľnicou alebo jej úsekom, tým istým vozidlom v priebehu jedného dňa chápaného ako obdobie od 0:00 hod do 24:00 hod. určitého dňa.

V prípade zistenia v priebehu kontroly vykonávanej funkcionármi Colného a daňového úradu, inšpektormi cestnej dopravy alebo funkcionármi Polície, že platca:

  • neuhradil mýto za predchádzajúcu jazdu diaľnicou alebo jej úsekom a
  • má bydlisko alebo sídlom, s ktorým nie je Poľsko viazané žiadnou zmluvou alebo dohodou o spolupráci v rámci vzájomného vymáhania pohľadávok alebo možnosť vymáhania tohto poplatku nevyplýva priamo z medzinárodných predpisov a predpisov tohto štátu

osoba, ktorá vykonáva kontrolu vyberie kauciu vo výške dodatočného poplatku za každú z týchto jázd.

Dodatočný poplatok sa vyberie pokiaľ bola vodičovi uložená pokuta za jazdu spoplatnenu diaľnicou alebo jej úsekom bez platného diaľničného lístka alebo bez správnej palubnej jednotky, mobilnej aplikácie alebo externého lokalizačného systému, ktoré zaisťujú poskytovanie geolokalizačných dát do systému e-TOLL.

Platca poplatku je oprávnený namietať k Vedúcemu NDS v prípade uloženia dodatočného poplatku. Podanie námietky neoslobodzuje z povinnosti uhradť dodatočný poplatok.

Porušenie, ktoré podlieha trestu pokuty spolu s článkom príslušného zákona

Výška trestu pokuty spolu s článkom príslušného zákona

Čl. 37a a ods. 28 bod 1 zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde.

 

Jazda diaľnicou alebo jej úsekom, zaktorú Vedúci NDS vyberá poplatok za jazdu diaľnicou od vodiča v prípade, že:

  • nie je platný diaľničný lístok,
  • nie je správne zariadenie alebo systém na zabezpečenie poskytovania geolokalizačných dát do Systému na výber elektronického mýta NDS

Čl. 37 gi zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde

 

 

500 PLN

Čl. 37 gj ods. 1 zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde

 

Jazda diaľnicou alebo jej úsekom, zaktorú Vedúci NDS vyberá poplatok za jazdu diaľnicou od vodiča vozidla, ktorého tabuľky sú zakryté alebo zdobené alebo ktorý má v prednej časti vozidla značky, nápisyalebo predmety, ktoré obmedzujú čitateľnosť  týchto tabuliek aleb ktorého evidenčná značka je umiestnená na vozidle v ostatných miestach ako konštrukčne určené na tento cieľ

Čl. 37 gj ods. 1 zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde

 

 

500 PLN

Čl. 11 zákona o zmene zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde a niektorých iných zákonov

 

Využívanie v miestach výberu mýta jazdných pruhov dedikovaných pre používateľov systému e-TOLL bez správneho zariadenia alebo systému na zabezpečenie poskytovanie geolokalizačných dát do Systému na výber elektronického mýta NDS (odo dňa začatia prevádzky systému e-TOLL k dňu 30. novembra 2021) alebo k dňu úhrady mýta za jazdu diaľnicou v systéme viaTOLL s využitím  palubnej jednotky, ktorá neumožňuje identifikáciu vozidla a používateľa, tj. s vylúčením anonymných jednotiek viaAUTO a zariadení viaAUTO nainštalovaných vo vozidloch iných ako tie, ku ktorým sú priradené v systéme viaTOLL (odo dňa spustenia systému e-TOLL do dňa ukončenia systému viaTOLL).

 

Čl. 12 zákona o zmene zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde a niektorých iných zákonov

 

 

500 PLN