Podmienky a politika ochrany súkromia aplikácie e-TOLL PL TICKET

Vážený používateľ! Ďakujeme za stiahnutie aplikácie e-TOLL PL TICKET. Prosíme, aby ste sa pred začatím využívania aplikácie zoznámili s podmienkami. Vysvetľuje spôsob a pravidlá funkcie aplikácie, ako aj obsahuje dôležité informácie týkajúce sa spracovania Aplikáciou osobných údajov a bezpečnosti.

Aplikácia umožňuje uhradzovanie mýta v súlade s požiadavkami určenými
v Zákone zo dňa 21. októbra 1985 o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde (tj. Z.z. z 2021 pol. 1376 v znení neskorších predpisov), v súlade s ktorou bol manuálny systém výbru mýta za jazdu štátnymi úsekmi spoplatnených diaľníc A2 a A4 k dňu 1. decembra 2021 nahradený elektronickým systémom výberu mýta
e-TOLL. Na základe zákona vodič, ktorý vstupuje na úsek spoplatnenej diaľnice, už nebude vyberať  známku pri vstupe a platiť zaň pri výstupe. Namiesto toho je vodič povinný zaplatiť za jazdu elektronicky.

Aplikácia e-TOLL PL TICKET umožňuje využívanie posktytovaných vami údajov týkajúcich sa mýta za jazdu štátnymi úsekmi spoplatnených diaľníc A2 a A4 s cieľom realizovať účely uvedené v zákone. Dáta sa uchovávajú v šifrovanej podobe na Vašom mobilnom zariadení.

Jednou z foriem úhrady mýta za jazdu štátnymi úsekmi spoplatnených diaľníc A2 a A4 je služba e-ticket, dostupná v aplikácii e-TOLL PL TICKET.  Služba je založená na úhrade mýta za jazdu pred vstupom na diaľnicu. Alternatívnou formou úhrady za jazdu je využívanie mobilnej aplikácie e-TOLL PL (viac informácií je na adrese https://www.etoll.gov.pl/sk/lahke/system-e-toll/zariadenia/aplikacia-e-toll-pl/o-aplikacia-e-toll-pl/).

Aby používať aplikáciu e-TOLL PL TICKET s cieľom uhradzovať mýto je nutné odsúhlasiť tieto podmienky. Aplikácia je bezplatná. Aplikácia a s ňou súvisiaca
služba nákupu e-tickeut sú poskytované Vedúcim Štátnej daňovej správy.

Podmienky a politika ochrany súkromia aplikácie e-TOLL PL TICKET

§ 1. Aplikácia

 1. Dodávateľ Aplikácie (ďalej „Dodávateľ“) je Vedúci Národnej daňovej správy, so sídlom vo Varšave (00-916), pri ul. Świętokrzyska 12.
 2. Aplikácia“ je softvér Dodávateľa s názvom „e-TOLL PL TICKET“, ktorý slúži na nákup e-ticketu, ktorý je treba inštalovať na mobilnom zariadení Používateľa, ktoré sa využíva za podmienok určených v týchto Podmienkach.
 3. Aplikácia je určená pre Vodičov motocyklov, motorových vozidiel a jazdných súprav s celkovou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, ktoré využívajú spoplatnené diaľnice v správe Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice.
 4. Podmienky platia pre Vodičov, ktorí cestujú po spoplatnených diaľnicach v správe Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice:
  1. diaľnica A na úseku Konin – Stryków (99 km),
  2. diaľnica A4 na úseku Bielany Wrocławskie – Sośnica (162,4 km), vrátane bezplatného úseku Obchvát Gliwic (úsek Kleszczów – Gliwice Sośnica).
 5. Správcom údajov spracovávaných aplikáciou je Vedúci Národnej daňovej správy a jej spolusprávcom - Minister financií so sídlomvo Varšave (00-916)
  Świętokrzyska 12.
 6. Spracovanie údajov v Aplikácii vyplýva z vykonávania verejnej moci, ktorou bol poverený správca v súvislosti s vyberaním mýta od používateľov využívajúcich platné diaľnice v správe Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice.
 7. Poplatok za jazdu a vyberá sa na základe zákona zo dňa 27. októbra
  1994 o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde
  (tj. Z. z. z 2021 r. poz. 1376 v znení neskorších predpisov – ďalej zsd).
 8. Pre mobilné zariadenia so systémom Android Aplikáciu možno stiahnuť z obchodu Google Play, zasa pre mobilné zariadenia so systémom iOS - z obchodu App Store.
 9. Sťahovanie a využívanie Aplikácie je bezplatné. Využívanie Používateľom služby prenosu údajov alebo hlasových spojení v súvislosti so stiahnutím alebo využívaním Aplikácie môže súvisieť s poplatkami vypočítanými telekomunikačným operátorom, ktorý poskytuje Používateľovi telekomunikačné služby.

§ 2. Definície

 1. Diaľnica - spoplatnená verejná cesta alebo jej úseky, v správe Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice, na ktorú sa vzťahuje jazda realizovaná a uhradená Používateľom podľa pravidiel určených v Podmienkach:
  1. diaľnica A na úseku Konin – Stryków (99 km),
  2. diaľnica A4 na úseku Bielany Wrocławskie – Sośnica (162,4 km), vrátane bezplatného úseku Obchvát Gliwic (úsek Kleszczów – Gliwice Sośnica),
 2. e-ticket – diaľničná známka v zmysle zsd predstavuje potvrdenie úhrady za jazdu diaľnicou a opravňuje k jazde diaľnicou.
 3. zsd - zákon zo dňa 21. marca 1985 o spoplatnených diaľnicach a
  o Národnom cestnom fonde (tj. Z.z. z 2021, položka 1376 v znení neskorších predpisov).
 4. Vodič / Používateľ - osobá, ktorá vykonáva jazdu diaľnicou, ktorá je povinná zaplatiť mýto za jazdu diaľnicou, a ktorá má zákonnú povinnosť mať platný e-ticket.
 5. Ľahké vozidlá - motocykle, motorové vozidlá a jazdné súpravy
  s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony.
 6. Dodatočný poplatok - poplatok vypočítaný používateľovi za nezaplatenie mýta za jazdu diaľnicou v súlade s Čl. 37ge zsd

§ 3. Nákup e-ticketu

 1. Aplikácia e-TOLL PL TICKET umožňuje nákup a vrátenie nevyužitého e-ticketu.
 2. S cieľom kúpiť e-ticket Používateľ zadáva do aplikácie e-TOLL PL TICKET nasledujúce údaje:
  1. evidenčné číslo vozidla;
  2. krajina registrácie vozidla;
  3. kategóriu vozidla;
  4. uvedenie diaľnice za jazdu, ktorou bude vybrané mýto; 
  5. zadanie počiatočného a konečného uzla alebo celej diaľnice, kde sa bude konať jazdu;
  6. dátum a čas počiatku obdobia platnosti e-ticketu (čiže dátum a čas plánovaného začiatku jazdy).
 3. Každý vydaný e-ticket obsahuje najmenej:
  1. údaje uvedené v ods.3;
  2. dátum a čas konca obdobia platnosti e-ticketu (obdobie platnosti trvá 48 hodín od plánovaného dátumu a času začiatku cesty);
  3. počet kilometrov a čiastku mýta za jazdu;
  4. Individuálne číslo e-ticketu.
 4. Za správnosť informácií zadávaných pri nákupe e-ticketu je zodpovedený Používateľ.
 5. Mýto za jazdu diaľnicou sa vyberá s okamihom vydania e-ticketu.
 6. diaľničnú e-známku možno kúpiť maximálne 60 dní pred plánovanou jazdou.
 7. Používateľ môže mať súčasne kúpených niekoľko diačničných e-známok pre budúce jazdy.
 8. Cena diaľničnej e-známky sa vypočíta na základe deklarovanej Používateľom dĺžky úseku diaľnice, ktorú je treba prejsť. Sadzby mýta za jazdu diaľnicou oznámuje Minister dopravy, stavebníctva
  a námorného hospodárstva v nariadení[1].
 9. Potvrdenie o nákupe e-ticketu je dostupné vo forme súboru PDF.
 10. Používateľ je oprávnený vrátiť nakúpený v aplikácii e-ticket, za podmienky, že k takémuto vráteniu dôjde pred plánovaným dátum a časom začatia jazdy.
 11. Vrátenie e-ticketu je možné cez aplikáciu e-TOLL PL TICKET.

§ 4. Zásady používania e-ticketu

 1. Používateľ je povinný kúpiť e-ticket pred začatím jazdy Diaľnicou.
 2. e-ticket je platný v období od plánovaného dátumu a času začatia jazdy do plánovaného dátumu a času ukončenia jazdy (stanoveného automaticky ako 48 hodín od plánovaného dátumu začatia jazdy). V prípade, že jazda trva dlhšie, je treba kúpiť dodatočný e-ticket na každé ďalšie obdobie 48 hodín. Ďalšia známka môže zahŕňať úseky od začiatku úseku, na ktorom sa nachádza vozidlo do miesta plánovaného výjazdu z Diaľnice.
 3. e-ticket zahŕňa jednorázovú jazdu úsekom Diaľnice.
 4. e-ticket stráca platnosť po 48 hodinách, s okamihom ukončenia deklarovanej jazdy diaľnicou. Každý výjazd z diaľnice neznamená ukončenie jazdy. Pokiaľ Vodič kúpi e-ticket za jazdu celým úsekom, a počas jazdy sa opustí Diaľnicu na skoršom zjazde, diaľničná e-známka nestráca platnosť. Vodič môže opäťovne vyjsť na trasu a pokračovať v jazde na ostatných úsekoch v rámci toho istého e-ticketu.
 5. Jazda diaľnicou pred naplánovaným dátumom a časom začatia jazdy po plánovanom dátume a čase ukončenia jazdy sa považuje za jazdu Diaľnicou bez zaplatenia mýta za jazdu.
 6. Jazda úsekom diaľnice, pre ktorý nebola kúpená diaľničná e-známka sa považuje za jazdu bez zaplatenia mýta za jazdu.
 7. Používateľ bymal zachovať nakúpený e-ticket.
 8. V prípade nákupu dvoch alebo viac e-Známok na to isté evidenčné číslo vozidlo, má prednosť pri vyúčtovaní e-ticketu
  s najskorším počiatočným dátumom a časom obdobia platnosti a ktorej trasa zahŕňa miesto skutočného vjazdu na diaľnicu.

§ 5. Technické požiadavky aplikácie e-TOLL PL TICKET.

 1. Aplikácia je určená na mobilné zariadenia s operačným systémom Android vo verzii minimálne 8.0 (odporúčaná najnovšia dostupná na trhu) a iOS vo verzii minimálne 14 a s prístupom k App Store.
 2. Stiahnutie a využívanie Aplikácie vyžadujú spojenie so sieťou Internet.
 3. Pre správnu prevádzku Aplikácie, mobilné zariadenie, na ktorom je nainštalovaná:
  1. Musí mať minimálne 200 MB voľnej pamäte.
  2. Nemôže mať nainštalované modifikácie operačného systému, najmä modifikácie, ktoré sú založené v prelomení zabezpečení výrobcu mobilného zariadenia alebo výrobcu operačného systému (tzv. jailbreaking alebo rooting);
  3. musí umožňovať nadviazovanie spojenia so sieťou Internet;
 4. Dodávateľ oznamuje, že Aplikácia pre správnu funkciu využíva:
  1. Sieť Internet;
  2. Identifikátor mobilného zariadenia a informáciu o spojení;
 5. Dodávateľ oznamuje, že inštalácia dodávaných Dodávateľom aktualizácií Aplikácie môže byť nutná pre jej správnu prevádzku a riadne zabezpečenie obsiahnutých v nej dát. Dodávateľ odporúča nainštalovanie takýchto aktualizácií okamžite po ich sprístupnení pomocou platforiem Google Play alebo primerane App Store pre zariadenia so systémom iOS.
 6. Používateľ by mal nainštalovať aktualizácie operačného systému v súlade s odporúčaniami výrobcu mobilného zariadenia a systému Android. Neaktualizovanie operačného systému alebo Aplikácie môže viesť k zníženiu úrovne bezpečnosti využívana Aplikácie a aj do úniku dát z Aplikácie.

§ 6. Obsluha špeciálnych spoplatnených úsekov

 1. Niektoré spoplatnené úseky diaľníc sú špeciálnym spôsobom a v presne určených prípadoch sa nevyberá poplatok za jazdu nimi. V okamihu spracovania Podmienok funguje špeciálny úsek, ktorým jazda je bezplatná - Obchvát Gliwic, ktorý zahŕňa na diaľnici A4 úseky Kleszczów – Gliwice Ostropa, Gliwice Ostropa – Gliwice Bojków, Gliwice Bojków - Gliwice Sośnica.
 2. V prípade, že sa jazda koná výhradne v rámci uvedených v ods. 1 úsekov Obchvátu Gliwic, sa za jazdu nimi nevyberá mýto. V prípade voľby trasy, ktorá zahŕňa úseky obchvátu Gliwic, ale presahuje úseky určené v ods. 1, a úseky určené v ods. 1 započítajú do mýta. Napr.: nie je možné kúpiť známku na úseky napr. Gliwice Bojków – Kleszczów (jazdami týmito úsekmi je bezplatná), zasa pre trasu Gliwice Bojków – Łany, bude vypočítaná vzdialenosť a mýto za celú trasu vrátane úsekov Obchvátu.

§ 7. Súkromie a bezpečnosť

 1. Poskytovanie údajov nevyhnutných pre nákup e-ticketu
  v aplikácii e-TOLL PL TICKET sa vykonáva dobrovoľne a v rámci realizácie povinností Používateľa súvisiacich s úhradou elektronického mýta za jazdu Diaľnicou.
 2. V prípade splnenia povinnosti zaplatiť za jazdu Diaľnicou pri použití Aplikácie, údaje sú zhromažďované s cieľom vypočítať výšku dlžného poplatku za jazdu hradeného na základe zds.
 3. Dodávateľ odporúča, aby v prípade ukončenia využívania určitého mobilného zariadenia Používateľa, pred poskytnutím zariadenia tretej osobe, resetovať dáta v systéme alebo vymazať Aplikáciu.
 4. Poskytnuté prostredníctvom aplikácie e-TOLL PL TICKET údaje sú uchvávané v systéme Dodávateľa po dobu minimálne 12 a maximálne 24 mesiace počítajúc od konca kalendárneho roka, v ktorom sa konala jazda diaľnicou, pokiaľ nie sú údaje využívané v procese kontroly.
 5. Aplikácia e-TOLL PL TICKET nespracováva osobné údaje.
 6. V prípade porušenia povinnosti uhradiť mýto za jazdu Diaľnicou, systém e-TOLL bude spracovávať údaje zadávané používateľmi
  v aplikácii e-TOLL na kontrolné účely.
 7. Zhromažďovanie dát o nakúpených e-ticketoch vyplýva z technických dôvodov, má dočasnú povahu a je časovo obmedzené.
 8. Okrem funkcie generovania potvrdenia o nákupe e-ticketu, Aplikácia neponúka funkcie exportu ani importu dát.
 9. Dodávateľ oznamuje, že vynaloží najvyššiu starostlivosť s cieľom poskytnúť vysokú úroveň informatickej bezpečnosti Aplikácie a určitých Používateľov. Avšak Dodávateľ poukazuje, že vzhľadom na špecifikáciu informačných technológií v budúcnosti sa môže objaviť zraniteľnosť Aplikácie na určité riziká. Vzhľadom k tomu odporúča Dodávateľ vykonávanie aktualizácie Aplikáci a poukazuje, že môže vydávať verejne dostupné odporúčania týkajúce sa bezpečnostných pravidiel súvisiacich
  s využívaním Aplikácie.

§ 8. Využívanie Aplikácie

 1. S okamihom inštalácie Aplikácie Dodávateľ poskytuje Používateľovi licenciu na využívanie Aplikácie za podmienok určených v § 8. Poskytnutá licencia je nevýhradná, neprenosná, neoprávňuje poskytovať ďaľšie licencie (sublicencie).
 2. Licencia je poskytnutá na dobu neoznačenú a bez územných obmedzení.
 3. Na základe poskytnutej licencie je Používateľ oprávnený rozmnožovať Aplikáciu v rozsahu nevyhnutnom na jej nainštalovanie na používanie na mobilných zariadeniach Používateľa, pokiaľ sa tieto činnosti vykonávajú s cieľom využívať Aplikáciu v súlade s Podmienkami.
 4. S výhradou § 10 ods. 3 a výnimok, ktoré vypývajú z absolútne platných právnych predpisov, nie je Používateľ oprávnený rozmnožovať Aplikáciu akýmkoľvek iným spôsobom alebo prekladať, prispôsobovať, meniť systéme alebo zavádzať do Aplikácie akékoľvek iné zmeny.

§ 9. Technická podpora a hlásenia Používateľov

 1. Podpora v oblasti funkcie Aplikácie sa realizuje na tomto telefónnom čísle +48 22 24 337 77 - bezplatné číslo určené pre poľských a zahraničných používateľov - cena hovoru podľa cenníka operátora.
 2. Prípadné otázky, poznámky alebo návrhy Používateľov týkajúce a jej funkcionalít, možno odosielať elektronicky na e-mailovú adresu: kontakt@etoll.gov.pl.

§ 10. Zodpovednosť

 1. Dodávateľ oznamuje, že Používateľ znáša úplnú zodpovednosť za porušenie práva alebo škodu spáchanú činnosťou Používateľa súvisiacou s tým, ako využíva Aplikáciu, najmä autenticity dát súvisiacich s realizovanými Používateľom jazdami po Diaľnicach.
 2. Dodávateľ oznamuje, že nenesie zodpovednosť za:
  1. škody v dôsledku toho, že Používateľ neaktualizuje Aplikáciu;
  2. škody, ktoré sú výsledkom využívania Používateľom Aplikácie spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom alebo týmito Podmienkami;
  3. kvalitu a dostupnosť telekomunikačných služieb, nevyhnutných na využívanie Aplikácie, poskytovaných telekomunikačným operátorom, ktorého služby využíva Používateľ;
  4. nesprávnu funkciu Aplikácie, ktorá vyplýva z nesprávnej funkcie operačného systému alebo mobilného zariadenia, ktoré využíva Používateľ.

§ 11. Záverečné ustanovenia

 1. Používateľ je v každom okamihu oprávnený ukončiť využívanie Aplikácie prostredníctvom jej odinštalovania z mobilného zariadenia.
 2. Podmienky sa môžu meniť s nasledujúcimi vydaniami Aplikácie. Zmena je záväzná pre Používateľov, ktorí si nainštalujú takéto vydanie Aplikácie a odsúhlasia zmenené znenie Podmienok.
 3. Podmienky sú k dispozícii bezplatne v Aplikáci, a okrem toho prostredníctvom webových stránok www.etoll.gov.pl, vo formáte PDF, ktorý umožňuje ich stiahnutie, zaznamenanie a vytlačenie.
 4. Tieto podmienky sú v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, najmä Zákonom zo dňa 27. októbra 1994 o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde (Z. z. 2021 pol. 1005).

[1]Nariadenie Ministra dopravy, stavebníctva a námorného hospodárstva zo dňa 25. apríla 2012 
o sadzbách poplatkov za jazdu diaľnicou (Z.z. z 2012 r., pol. 467)