Wymagane zabezpieczenie płatności

Jak wyliczyć minimalną kwotę zabezpieczenia

Kwota minimalna zabezpieczenia wniesionego przez użytkownika, musi być wyliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Z = S x R x 1,3

gdzie:

Z - minimalna kwota zabezpieczenia na dany pojazd

S - przewidywana liczba kilometrów wykonywanych na drogach krajowych lub ich odcinkach, na których pobiera się opłatę elektroniczną w ciągu 45 dni

R - stawka opłaty elektronicznej dla danego pojazdu ustalona w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy

Kwota gwarancji powinna być ustalona na podstawie liczby pojazdów zarejestrowanych lub prognozowanych rejestracji dla Konta Rozliczeniowego wchodzącego w skład Zestawu Kont Rozliczeniowych oraz prognozowanego korzystania z sieci dróg płatnych przez pojazdy. Musi pokrywać maksymalne użytkowanie sieci dróg płatnych przez 1,5 miesiąca (miesięczna nota obciążeniowa + 14 dniowy termin płatności). W przypadku przypisania do Konta rozliczeniowego dodatkowych pojazdów, użytkownik zobowiązany jest do zwiększenia kwoty gwarancji wedle potrzeby. Podstawowa zasada zakłada, że bez względu na liczbę pojazdów zarejestrowanych na Koncie Rozliczeniowym, całkowita kwota opłat za przejazdy musi być pokryta gwarantowaną kwotą.

Jak należy wnieść zabezpieczenia?

Użytkownik zarejestrowany w Rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną systemu e-TOLL posiadający zestaw kont rozliczeniowych w trybie z odroczoną płatnością jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia w jednej z poniższych form:

  • pieniężnej
  • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie
  • poręczenia podmiotu trzeciego

Zabezpieczenie pieniężne

Płatność za zabezpieczenie pieniężne można wnieść w formie przelewu bankowego na wskazany podczas rejestracji w elektronicznym systemie poboru opłat e-TOLL numer rachunku bankowego, dedykowanego do wpłaty zabezpieczenia pieniężnego. W przypadku rejestracji online, numer rachunku do wpłaty zabezpieczenia będzie dostępny w Internetowym Koncie Klienta (IKK), natomiast w przypadku rejestracji w Miejscu Obsługi Klienta (MOK) numer ten zostanie podany przez pracownika MOK. Zabezpieczenie w formie pieniężnej można wnieść również przy użyciu karty płatniczej (z wyłączeniem karty flotowej) oraz płatności mobilnych (BLIK i PayByLink).

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania gwarancji oraz złożenia Szefowi KAS w celu jej zatwierdzenia w następującej formie:

  • Oryginał gwarancji w wersji papierowej

Dokonując rejestracji w Rejestrze Uiszczających Opłatę Elektroniczną systemu e-TOLL użytkownik zobowiązany jest dołączyć w Internetowym Koncie Klienta (IKK) odwzorowanie cyfrowe gwarancji (skan) i przekazać nie później niż w następnym dniu roboczym po dokonaniu rejestracji Szefowi KAS oryginał gwarancji.

Oryginał gwarancji należy przesłać na adres:

Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa

Wydział Obsługi Rozliczeń i Płatności

Departament Poboru Opłat Drogowych

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

 

  • Gwarancja wystawiona w formie elektronicznej

Gwarancję wystawioną w formie elektronicznej i opatrzoną elektronicznym podpisem kwalifikowanym należy przesłać za pośrednictwem wystawcy gwarancji (Banku lub Towarzystwa ubezpieczeniowego) na adres e-mail:

gwarancje@etoll.gov.pl

Po dostarczeniu Szefowi KAS oryginału dokumentu gwarancji (w wersji papierowej i elektronicznej), użytkownik zostanie powiadomiony, wybranym przez siebie podczas rejestracji kanałem komunikacji (e-mail, sms), o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu złożonego dokumentu.

Do chwili zatwierdzenia otrzymanego dokumentu gwarancji przez Szefa KAS, użytkownik może wnosić opłatę elektroniczną w trybie przedpłaconym po uprzednim założeniu konta rozliczeniowego dla tego trybu i zarejestrowaniu na tym koncie pojazdów.

UWAGA

Gwarancja może być wystawiona w języku polskim lub innym wraz ze złożonym tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu. Dokument gwarancji musi zawierać wszystkie odpowiednie zapisy zawarte we wzorze gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z zapisów, gwarancja nie będzie akceptowana.

Wzory gwarancji dostępne są w zakładce Wzory i formularze dokumentów.

Poręczenie podmiotu trzeciego

Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia ze strony Dostawcy Karty Flotowej, który dokonuje rejestracji użytkownika w systemie e-TOLL, nie wymaga wnoszenia dodatkowych zabezpieczeń.

Poręczenie może zostać udzielone przez podmiot, którego zdolność do spłaty zobowiązań w roku kalendarzowym, w którym przypada data udzielenia poręczenia, została oceniona na poziomie:

  • co najmniej BBB+ albo Baa1 przyznawanym przez agencje ratingowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ust. 3 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442) albo
  • odpowiadającym co najmniej poziomowi BBB+ albo Baa1 przyznawanym przez agencje ratingowe o międzynarodowej renomie.

Okres obowiązywania zabezpieczenia

Zabezpieczenie w formie pieniężnej wnoszone jest na okres bezterminowy, natomiast gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa / poręcznie powinny być wystawione na okres nie krótszy niż 1 rok.

Użytkownik zostanie poinformowany 60 dni przed terminem wygaśnięcia ważności gwarancji o konieczności przedstawienia odnowionej gwarancji nie później niż 30 dni przed upływem jej ważności. Nie oznacza to, że użytkownik jest zwolniony z monitorowania ważności oraz kwoty określonej w zabezpieczeniu ustanowionym dla Zestawu Kont Rozliczeniowych.

Użytkownik korzystający z konta w trybie z odroczoną płatnością jest zobowiązany do utrzymywania i uzupełniania zabezpieczenia przez cały okres korzystania z takiego konta. Jeśli przed upływem 30 dni przed terminem wygaśnięcia gwarancji lub poręczenia użytkownik nie dostarczy oryginału odnowionego dokumentu zabezpieczenia, Konta Rozliczeniowe przestaną być kontami z odroczonym terminem płatności i zostaną utworzone przez Poborcę Opłaty odpowiednio konta w trybie przedpłaty z saldem w wysokości 0 zł PLN. W takim przypadku użytkownik będzie zobowiązany do przestrzegania i stosowania warunków obowiązujących dla użytkowników uiszczających opłaty dla konta w trybie przedpłaconym (pre-paid). Powyższa zmiana trybu nastąpi o godz. 14.00 ostatniego dnia, w którym powinno zostać odnowione zabezpieczenie.

WAŻNE

Użytkownik wnoszący opłatę w trybie z odroczoną płatnością w przypadku zarejestrowania dodatkowych pojazdów w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną zobowiązany jest do zwiększenia kwoty zabezpieczenia.

Podstawowa zasada zakłada, że bez względu na liczbę pojazdów, całkowita kwota opłat za przejazdy musi być pokryta gwarantowaną kwotą zabezpieczenia.

Kalkulator zabezpieczenia

Udostępniliśmy narzędzie do szybkiego wyliczenia kwoty niezbędnego zabezpieczenia pod adresem - Kalkulator zabezpiecznia