Dokumenty i informacje wymagane od podmiotu uiszczającego opłatę

Osoba fizyczna - nieprowadząca działalności gospodarczej:

Dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • dokument potwierdzający klasę emisji EURO (akceptowane są określone, powszechnie stosowane świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin)
 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy rejestracja dokonywana jest na rzecz innej osoby przez osobę trzecią

Informacje dotyczące osoby:

 • imię i nazwisko właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu
 • adres e-mail (niezbędny w rejestracji online)
 • numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania albo nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej będącej właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu oraz nazwę państwa, które ten dokument wydało

Osoba fizyczna - prowadząca działalność gospodarczą:

Dokumenty:

 • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • dowód osobisty lub paszport
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • dokument potwierdzający klasę emisji EURO (akceptowane są określone, powszechnie   stosowane świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin)
 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy rejestracja dokonywana jest na rzecz innego podmiotu przez osobę trzecią
 • w przypadku braku możliwości zaimportowania danych o podmiocie z rejestrów państwowych RP lub ręcznej modyfikacji danych niezbędne jest dodanie dokumentów potwierdzających prawidłowość wskazanych danych (skan dokumentu)

Informacje dotyczące podmiotu:

 • nazwa firmy
 • adres rejestracyjny
 • forma prawna
 • numer NIP
 • numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę
 • numer telefonu
 • adres e-mail (niezbędny w rejestracji online)
 • numer PESEL lub NIP albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby albo numer, za pomocą którego właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej

 

Podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną:

Dokumenty:

 • KRS lub inny dokument rejestracyjny firmy
 • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • dokument potwierdzający klasę emisji EURO (akceptowane są określone, powszechnie   stosowane świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin)
 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy rejestracja dokonywana jest na rzecz innego podmiotu przez osobę trzecią
 • w przypadku braku możliwości zaimportowania danych o podmiocie z rejestrów państwowy lub ręcznej modyfikacji danych niezbędne jest dodanie dokumentów potwierdzających prawidłowość wskazanych danych (skan dokumentu)

Informacje dotyczące podmiotu:

 • nazwa firmy
 • adres rejestracyjny
 • forma prawna
 • numer NIP
 • numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę
 • numer telefonu
 • adres e-mail (niezbędny w rejestracji online)
 • numer PESEL lub NIP albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby albo numer, za pomocą którego właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej

Informacje dotyczące pojazdu:

 • numer rejestracyjny
 • kraj rejestracji pojazdu
 • określenie dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów
 • poziom emisji spalin.