Kalkulator wysokości zabezpieczenia

Użytkownik zarejestrowany w Rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną systemu e-TOLL posiadający zestaw kont rozliczeniowych w trybie z odroczoną płatnością jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia.  

Zabezpieczenie może zostać wniesione przez użytkownika w jednej z poniższych form:

  • pieniężnej
  • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie
  • poręczenia podmiotu trzeciego

UWAGA

Przed ustanowieniem zabezpieczenia należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zabezpieczenia płatności.

Jeśli użytkownik jest posiadaczem zarówno pojazdów o DMC > 3,5 t, jak i autobusów kwotę zabezpieczenia oblicza oddzielnie dla każdej z grup pojazdów, a przy rejestracji pojazdów przedstawia dokument na łączną kwotę zabezpieczenia.

Jak obliczyć kwotę wymaganego zabezpieczenia?

  1. Podziel pojazdy w swojej flocie na grupy według DMC (od 3,5 t do 12 t, powyżej 12 t, autobusy) i klasy emisji spalin (Euro 0-6).
  2. Wpisz dane dla pierwszej z grup do kalkulatora. Dane muszą być zgodne z podanymi podczas rejestracji. Pamiętaj o prawidłowym oszacowaniu liczby kilometrów, które Twoje samochody przejeżdżają w ciągu 45 dni po drogach płatnych. Minimalna liczba kilometrów dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t oraz autobusów minimalna liczba kilometrów wynosi 2000.
  3. Kolejne grupy pojazdów dodasz za pomocą przycisku „Dodaj kolejny”.
  4. Kwota gwarancji wyliczy się automatycznie.

Poproś swój bank lub ubezpieczyciela o wystawienie gwarancji. Gwarancja powinna być wystawiona jako jeden dokument na łączną kwotę wyliczoną w kalkulatorze na okres nie krótszy niż 1 rok.

Wzory gwarancji dostępne są w zakładce Formularze i wzory dokumentów.

Typ pojazdu Klasa spalin Liczba kilometrów Liczba pojazdów Koszt