Reikalaujamas mokėjimo užstatas

Kaip apskaičiuoti mažiausią užstato sumą

Mažiausia naudotojo pateikto užstato suma turi būti apskaičiuojama pagal šią formulę:

Z = S x R x 1,3

kur:

Z - minimali užstato suma vienai transporto priemonei

S - prognozuojamas kilometrų, nuvažiuotų valstybinės reikšmės keliais ar jų ruožais, kuriuose renkama elektroninė rinkliava, skaičius per 45 dienas

R - elektroninės rinkliavos tarifas konkrečiai transporto priemonei, nustatytas taisyklėse, priimtose pagal Įstatymo 13ha straipsnio 6 dalį.

Garantijos suma turėtų būti pagrįsta į Atsiskaitymo sąskaitų rinkinį įtrauktos Atsiskaitymo sąskaitos registruotų arba prognozuojamų registruoti transporto priemonių skaičiumi ir prognozuojamu transporto priemonių naudojimusi mokamų kelių tinklu. Jis turi apimti maksimalų 1,5 mėnesio naudojimąsi mokamų kelių tinklu (mėnesinis debetinis dokumentas + 14 dienų mokėjimo terminas). Jei prie Atsiskaitomosios sąskaitos priskiriamos papildomos transporto priemonės, naudotojas privalo prireikus padidinti garantijos sumą. Pagal pagrindinį principą, nepriklausomai nuo atsiskaitomojoje sąskaitoje užregistruotų transporto priemonių skaičiaus, visa rinkliavos suma turi būti padengta garantuota suma.

Kaip sumokėti garantiją?

Naudotojas, įregistruotas e-TOLL sistemos mokesčių mokėtojų registre ir turintis atsiskaitomųjų sąskaitų rinkinį atidėto mokėjimo režimu, privalo pateikti užstatą viena iš šių formų:

  • pinigais
  • banko arba draudimo garantija - neatšaukiama, besąlyginė ir mokėtina pagal pirmą pareikalavimą
  • trečiojo subjekto laidavimu

Piniginė garantija

Užstatą grynaisiais pinigais galima sumokėti banko pavedimu į specialų banko sąskaitos numerį, nurodytą registruojantis elektroninėje kelių rinkliavos sistemoje e-TOLL. Registracijos internetu atveju sąskaitos, skirtos grynųjų pinigų užstato mokėjimui, numeris bus nurodytas kliento internetinėje paskyroje (IKS), o registracijos Klientų aptarnavimo centre (MOK) atveju šį numerį nurodys MOK darbuotojas. Grynųjų pinigų įkaitą taip pat galima įnešti naudojant mokėjimo korteles (išskyrus fleet card) ir mobiliuosius mokėjimus (BLIK ir PayByLink).

Banko ar draudimo garantija

Naudotojas privalo gauti garantiją ir pateikti ją KAS vadovui patvirtinti tokia forma:

  • Garantijos spausdintinės kopijos originalas

Registruodamasis elektroniniame mokesčių mokėtojų registre e-TOLL, Naudotojas privalo prie Kliento internetinės paskyros (IKK) prisegti skaitmeninę garantijos kopiją (skenuoti) ir garantijos originalą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po registracijos pateikti KAS vadovui.

Garantijos originalą reikia siųsti adresu:

Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Departament Poboru Opłat Drogowych
Wydział Obsługi Rozliczeń i Płatności
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

  • Elektroninis garantijos variantas

Elektronine forma išduota garantija, pasirašyta elektroniniu kvalifikuotu parašu, turėtų būti siunčiama per garantijos davėją (banką arba draudimo bendrovę) šiuo el. pašto adresu

gwarancje@etoll.gov.pl

Iždo administracijos vadovui pateikus garantijos dokumento originalą (popierinę ir elektroninę versiją), naudotojui registracijos proceso metu pasirinktu ryšio kanalu (el. paštu, SMS žinute) bus pranešta apie pateikto dokumento patvirtinimą arba atmetimą.

Iki tol, kol Iždo administracijos vadovas patvirtins gautą garantinį dokumentą, naudotojas gali mokėti elektroninį mokestį išankstinio mokėjimo būdu, prieš tai susikūręs šiam būdui skirtą atsiskaitomąją sąskaitą ir joje užregistravęs transporto priemones.

 DĖMESIO

Garantija gali būti išduodama lenkų arba kita kalba, kartu pateikiant prisiekusį dokumento vertimą. Į garantijos dokumentą turi būti įtrauktos visos atitinkamos garantijos šablono nuostatos. Jei kuri nors iš šių sąlygų nebus nurodyta, garantija nebus priimta.

Garantijų pavyzdžiai pateikiami skyriuje "Dokumentų pavyzdžiai".

Trečiojo subjekto laidavimas

Iš parko kortelių teikėjo, registruojančio naudotoją e-TOLL sistemoje, nereikalaujama jokio papildomo užstato.

Laidavimą gali suteikti subjektas, kurio gebėjimas grąžinti įsipareigojimus tais kalendoriniais metais, į kuriuos patenka laidavimo suteikimo data, buvo įvertintas pagal

  • ne mažesnė kaip BBB+ arba Baa1, kurią suteikė reitingų agentūros, nurodytos taisyklėse, išleistose remiantis 1997 m. gegužės 8 d. Įstatymo dėl valstybės iždo ir kai kurių juridinių asmenų laidavimų ir garantijų 2c straipsnio 3 punktu (2021 m. Įstatymų leidinys, 442 punktas), arba
  • tarptautiniu mastu pripažintų reitingų agentūrų suteiktas ne mažesnis kaip BBB+ arba Baa1.

Garantijos galiojimo trukmė

Piniginis užstatas pateikiamas neribotam laikotarpiui, o banko / draudimo garantija / laidavimas turėtų būti išduotas ne trumpesniam kaip 1 metų laikotarpiui.

Likus 60 dienų iki garantijos galiojimo pabaigos datos, jums bus pranešta, kad ne vėliau kaip likus 30 dienų iki galiojimo pabaigos datos pateiktumėte atnaujintą garantiją. Tai nereiškia, kad esate atleidžiami nuo Atsiskaitomųjų sąskaitų rinkiniui nustatyto užstato galiojimo ir sumos kontrolės.

Jei naudojatės atidėto mokėjimo sąskaita, privalote palaikyti ir papildyti užstatą visą naudojimosi tokia sąskaita laikotarpį. Jei naudotojas nepateikia atnaujinto užtikrinimo dokumento originalo per 30 dienų iki garantijos ar laidavimo galiojimo pabaigos dienos, Atsiskaitomosios sąskaitos nustoja būti sąskaitomis su atidėtu mokėjimu, o Rinkliavų surinkėjas sukuria sąskaitas išankstinio mokėjimo režimu su atitinkamai 0 PLN likučiu. Tokiu atveju naudotojas privalo laikytis ir taikyti sąlygas, privalomas naudotojams, mokantiems mokesčius už sąskaitą išankstinio mokėjimo būdu. Minėtas režimo pakeitimas įvyks paskutinę dieną, kurią užstatas turėtų būti atnaujintas, 14.00 val.

 SVARBU

Jei elektroniniuose kelių rinkliavos registruose registruojamos papildomos transporto priemonės, atidėtąją rinkliavą mokantis naudotojas privalo padidinti užstato sumą.

Pagrindinis principas yra tas, kad nepriklausomai nuo transporto priemonių skaičiaus, visa rinkliavos suma turi būti padengta garantuota užstato suma.

Draudimo dydžio skaičiuoklė

Pateikėme įrankį, kuriuo galima greitai apskaičiuoti reikiamą užstato sumą - Draudimo dydžio skaičiuoklė