Teisingo mokesčio mokėjimo kontrolė

Elektroninės rinkliavos mokėjimo teisingumo kontrolė e-TOLL sistemoje vykdoma pagal 1985 m. kovo 21 d. Viešųjų kelių įstatymo nuostatas. Vyriausiasis kelių transporto inspektorius turi teisę kontroliuoti elektroninės rinkliavos mokėjimo teisingumą, įskaitant transporto priemonėje naudojamo mobiliojo įrenginio, išorinės vietos nustatymo sistemos ir transporto priemonėje esančio įrenginio, naudojančio palydovinės padėties nustatymo ir duomenų perdavimo technologijas, kontrolę, taip pat skirti ir rinkti baudas. Muitinės ir fiskalinės tarnybos pareigūnai, vykdydami teisės aktuose nustatytas užduotis, taip pat gali atlikti elektroninio mokesčio mokėjimo teisingumo kontrolę, įskaitant transporto priemonėje naudojamo mobiliojo įrenginio, išorinės vietos nustatymo sistemos ir transporto priemonėje esančio įrenginio, naudojančio palydovinės padėties nustatymo ir duomenų perdavimo technologijas, kontrolę.

Elektroninės rinkliavos teisingo mokėjimo kontrole siekiama užtikrinti teisingą požiūrį į naudotojus, kurie privalo mokėti elektroninę rinkliavą už pravažiavimą valstybinės reikšmės keliais, ir užtikrinti, kad iš elektroninės rinkliavos renkamos pajamos patektų į Valstybinį kelių fondą, reikalingą valstybinės reikšmės keliams tiesti ir prižiūrėti.

Jei kontrolės metu nustatomi Viešųjų kelių įstatymo pažeidimai, susiję su elektroniniu mokesčiu, vyriausiasis kelių transporto inspektorius skiria administracinę baudą transporto priemonės savininkui, valdytojui ar naudotojui arba eismo dalyviui, kuris nėra transporto priemonės savininkas, valdytojas ar naudotojas. Administracinė bauda transporto priemonės vairuotojui taip pat gali būti skiriama, jei į prietaisą įvedami neteisingi duomenys apie transporto priemonės kategoriją.

 

Pažeidimas, už kurį taikoma administracinė nuobauda pagal 1985 m. kovo 21 d. Viešųjų kelių įstatymo straipsnį

Administracinės nuobaudos dydis pagal 1985 m. kovo 21 d. Įstatymo dėl viešųjų kelių straipsnį

13 str. 1 d. 3 p.:

 

Prievolės mokėti elektroninę kelių rinkliavą už transporto priemonių junginio, kurio bendroji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos, sudaryto iš lengvojo automobilio, kurio bendroji leidžiamoji masė neviršija 3,5 tonos, ir priekabos, važiavimą valstybinės reikšmės keliais pažeidimas

 

13k str. 1 d. 1 p.:

 

 

 

500 PLN

13 str. 1 d. 3 p.:

 

Prievolės mokėti elektroninę rinkliavą už važiavimą valstybinės reikšmės keliais transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos, arba transporto priemonių junginiu, kurį sudaro motorinė transporto priemonė, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos, ir priekaba arba puspriekabė, įskaitant autobusus, neatsižvelgiant į jų didžiausiąją leidžiamąją masę, pažeidimas

 

13k str. 1 d. 2 p.:

 

 

 

 

1 500 PLN

13i str. 4a d.:

 

 

Tinkamų transporto priemonės kategorijos duomenų neįvedimas į mobilųjį įrenginį, išorinę vietos nustatymo sistemą arba borto įrenginį, kai transporto priemonių junginys, kurio didžiausia leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos, sudarytas iš lengvojo automobilio, kurio didžiausia leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos, ir priekabos 

13k str. 3 d. 1 p.:

 

 

 

 

250 PLN

13i str. 4a d.:

 

Tinkamų transporto priemonės kategorijos duomenų neįvedimas į mobilųjį įrenginį, išorinę vietos nustatymo sistemą arba į transporto priemonėje įmontuotą įrenginį, kai transporto priemonės, kurių didžiausia leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos, arba transporto priemonių junginys, kurį sudaro motorinė transporto priemonė, kurios didžiausia leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos, ir priekaba arba puspriekabė, arba transporto priemonių junginys, kurio bendra didžiausia leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos, kurį sudaro transporto priemonė, kurios didžiausia leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos ir kuri nėra lengvasis automobilis, ir priekaba, neįvedimas 

13k str. 3 d. 2 p. 2

 

 

 

 

 

750 PLN

13i str. 4b d.:

 

Netinkamas mobiliojo įrenginio, išorinės vietos nustatymo sistemos arba transporto priemonėje esančio įrenginio naudojimas, kai dėl to nepakankamai sumokama elektroninė kelių rinkliava už transporto priemonių junginį, kurio didžiausia leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos ir kurį sudaro lengvasis automobilis, kurio didžiausia leidžiamoji masė neviršija 3,5 tonos, ir priekaba 

13k str. 3 d. 1 p.

 

 

 

250 PLN

13i str. 4b d.:

 

 

Netinkamas mobiliojo įrenginio, išorinės vietos nustatymo sistemos arba transporto priemonėje įmontuoto įrenginio naudojimas, jei dėl to nepilnai sumokama rinkliava už transporto priemonę, kurios didžiausia leistina masė didesnė kaip 3,5 tonos, arba transporto priemonių junginį, kurio didžiausia leistina masė didesnė kaip 3 tonos, 5 tonų ir priekaba arba puspriekabė, įskaitant autobusus, nepriklausomai nuo jų didžiausios leidžiamosios masės, arba transporto priemonių junginys, kurio didžiausia leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos, sudarytas iš transporto priemonės, kurios didžiausia leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos, kuri nėra lengvasis automobilis, ir priekabos 

13k str. 3 d. 2 p.

 

 

 

 

 

750 PLN

13ia str. 41 d.:

 

 

Transporto priemonės arba transporto priemonių junginio, kurio didžiausia leistina masė viršija 3,5 tonos, neįregistravimas elektroniniuose kelių rinkliavos registruose. Kai elektroninė rinkliava mokama naudojant EETS, administracinė bauda netaikoma. 

13k str. 2a d.

 

 

1 500 PLN

13ia str. 1 d.

 

Kelių naudotojo, kuris nėra transporto priemonės savininkas, valdytojas ar naudotojas ir kuris įregistravo tik lengvuosius automobilius, kurių didžiausioji leidžiamoji masė neviršija 3,5 tonos, transporto priemonės neįregistravimas elektroniniame mokesčių mokėtojų registre 

13k str. 8c d.

 

 

500 PLN

13ia str. 5 d. 1 p., 13ia str. 5 d. 2 p., 13ib str. 1 d. 2 p.

 

Neteisingų transporto priemonės savininko, valdytojo ar naudotojo duomenų įvedimas į elektroninių mokesčių mokėtojų registrą 

13k str. 2 b d. 1 p.

 

500 PLN

13ia str. 5 d. 1 p., 13ia str. 5 d. 2 p., 13ib str. 1 d. 2 p.

2

 

Transporto priemonės savininko, valdytojo ar naudotojo neteisingų duomenų įrašymas į transporto priemonės savininko, valdytojo ar naudotojo registrą eismo dalyvio, kuris nėra transporto priemonės savininkas, valdytojas ar naudotojas ir elektroninių mokesčių mokėtojų registre yra deklaravęs tik lengvuosius automobilius, kurių didžiausioji leidžiamoji masė neviršija 3,5 tonos 

13k str. 8c d.

 

500 PLN

13ia str. 5 d. 3 p., 13ib str. 1 d. 1 p., 13ib str. 1 d. 3 p.

 

 

Neteisingų duomenų apie transporto priemonę ar transporto priemonių junginį ir transporto priemonėje naudojamo prietaiso identifikacinį numerį įvedimas į elektroninių mokesčių mokėtojų registrą. 

13k str. 2b d. 2 p.

 

1 500 PLN

13ia str. 5 d. 3 p., 13ib str. 1 d. 1 p., 13ib str. 1 d. 3 p.

 

Kelių naudotojo, kuris nėra transporto priemonės savininkas, valdytojas ar naudotojas ir kuris registre yra deklaravęs tik lengvuosius automobilius, kurių didžiausioji leidžiamoji masė neviršija 3,5 tonos, neteisingų transporto priemonės ar transporto priemonių junginio duomenų ir transporto priemonėje naudojamo įrenginio identifikacinio numerio įrašymas į elektroninės rinkliavos mokėjimo registrą 

13k str. 8c d.

 

 

500 PLN

13ia str. 7 d.

 

Skaitmeninių atvaizdų neįtraukimas į elektroninių mokesčių mokėtojų registrą:

1)    dokumentai, patvirtinantys motorinės transporto priemonės duomenis, jei šie duomenys nebuvo pateikti centriniam transporto priemonių registrui.

2)    užstato grynaisiais pinigais pateikimo patvirtinimas arba dokumentas, patvirtinantis užstato pateikimą (kai atsiskaitoma atidėto mokėjimo būdu).

 

13k str. 2c d.

 

1 000 PLN

13ia str. 7 d.

 

Skaitmeninių atvaizdų neįtraukimas į elektroninių mokesčių mokėtojų registrą:

1)    dokumentai, patvirtinantys motorinės transporto priemonės duomenis, jei šie duomenys nebuvo pateikti centriniam transporto priemonių registrui.

2)    užstato grynaisiais pinigais pateikimo patvirtinimas arba dokumentas, patvirtinantis užstato pateikimą (kai atsiskaitoma atidėto mokėjimo būdu).

 

eismo dalyvio, kuris nėra transporto priemonės savininkas, valdytojas ar naudotojas ir yra įregistravęs tik lengvuosius automobilius, kurių didžiausia leidžiamoji masė neviršija 3,5 tonos 

13k str. 8c d.

 

500 PLN

13ia str. 10 d., 13ib str. 2 d.

 

Transporto priemonės savininko, valdytojo ar naudotojo arba viešųjų kelių naudotojo, kuris nėra transporto priemonės savininkas, valdytojas ar naudotojas, neatnaujinti elektroniniame rinkliavos mokėjimo registre esančių duomenų 

13k str. 2d d.

 

 

1 000 PLN

13ia str. 10 d., 13ib str. 2 d.

 

Kelių naudotojo, kuris nėra transporto priemonės savininkas, valdytojas ar naudotojas ir yra įregistravęs tik lengvuosius automobilius, kurių didžiausioji leidžiamoji masė neviršija 3,5 tonos, elektroniniame mokesčių mokėtojų registre esančių duomenų neatnaujinimas 

13k str. 8c d.

 

 

 500 PLN

Transporto priemonės savininkui, valdytojui ar naudotojui arba eismo dalyviui, kuris nėra transporto priemonės savininkas, valdytojas ar naudotojas, už atskirus pažeidimus, susijusius su konkrečia motorine transporto priemone, gali būti skiriama ne daugiau kaip viena bauda:

  • pareigos mokėti elektroninį mokestį pažeidimas
  • piktnaudžiavimas mobiliuoju įrenginiu, išorine vietos nustatymo sistema arba transporto priemonėje esančiu įrenginiu, kai dėl to sumokama per maža suma.
  • transporto priemonės arba transporto priemonių junginio, kurio didžiausia leistina masė didesnė kaip 3,5 tonos, neįregistravimas rinkliavos mokėtojų registre.
  • tai, kad transporto priemonė arba transporto priemonių junginys ir transporto priemonėje naudojamo įrenginio identifikacinis numeris buvo neteisingai įtraukti į elektroninės rinkliavos mokėtojų registrą.
  • į elektroninių mokesčių mokėtojų registrą neįtrauktos skaitmeninės dokumentų, patvirtinančių motorinės transporto priemonės duomenis, jei šie duomenys nebuvo pateikti centriniam transporto priemonių registrui, ir užstato grynaisiais pinigais pateikimo patvirtinimo arba dokumento, patvirtinančio užstato pateikimą, skaitmeninės kopijos (jei atsiskaitoma atidėto mokėjimo būdu).
  • elektroninių mokesčių mokėtojų registre esančių duomenų neatnaujinimas.

nustatytus per vieną parą.

Motorinės transporto priemonės vairuotojui gali būti skiriama ne daugiau kaip viena bauda už teisingų transporto priemonės kategorijos duomenų neįvedimą į mobilųjį įrenginį, išorinę vietos nustatymo sistemą arba transporto priemonėje esantį įrenginį, rastą per vieną 24 valandų laikotarpį

Para laikomas laikotarpis nuo 0:00 iki 24:00 tam tikrą dieną.

Finansinė bauda už prievolės sumokėti elektroninę rinkliavą išankstinio mokėjimo režimu pažeidimą netaikoma, jei geolokaciniai duomenys buvo perduoti į KAS Elektroninės rinkliavos surinkimo sistemą ir transporto priemonės savininkas, valdytojas ar naudotojas sumokėjo elektroninę rinkliavą per 3 dienas nuo pravažiavimo pabaigos dienos. Informaciją apie nesumokėtos elektroninės rinkliavos sumą galima gauti KAS elektroninės rinkliavos sistemoje.

Įtarus, kad užsienio subjektas, kurio registruota buveinė arba gyvenamoji vieta yra šalyje, su kuria Lenkija nėra sudariusi sutarties ar susitarimo dėl bendradarbiavimo abipusio gautinų sumų išieškojimo srityje arba galimybė išieškoti gautinas sumas tiesiogiai neišplaukia iš tarptautinių teisės aktų ir tos šalies teisės aktų, padarė pažeidimą, už kurį gali būti paskirta finansinė bauda, kontrolę vykdantis asmuo surenka užstatą, kurio suma lygi numatomai administracinei baudai.

Transporto priemonės vairuotojas, pažeidęs Viešųjų kelių įstatymo nuostatas, gali būti nubaustas bauda, kuri skiriama baudos kvitu. Teisę skirti ir išieškoti baudą baudos kvitu turi Kelių transporto inspekcijos inspektoriai ir Muitinės ir sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.

Pažeidimas, už kurį baudžiama bauda, kartu su 1985 m. kovo 21 d. Įstatymo dėl viešųjų kelių straipsniu

Baudos dydis ir Viešųjų kelių įstatymo straipsnis

13i str. 4aa d.

13i str. 1 d.

 

Jei patikrinimo metu nustatoma, kad motorinės transporto priemonės vairuotojas nesilaikė pareigos užtikrinti tinkamą mobiliojo įrenginio arba įmontuoto įrenginio su programine įranga veikimą, motorinės transporto priemonės vairuotojui skiriama bauda baudos kvitu. Jei palydovinės padėties nustatymo signalas arba duomenų perdavimas nutrūksta ilgiau nei 15 minučių, motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo nedelsdamas sustoti artimiausioje automobilių stovėjimo aikštelėje arba stovėjimo vietoje arba nedelsdamas išvažiuoti iš kelio, kuriame renkama elektroninė rinkliava. Vairuotojas gali vėl važiuoti keliu, kuriame renkama elektroninė rinkliava, kai atkuriamas palydovinis padėties nustatymo signalas arba duomenų perdavimas.

 

Reglamentas netaikomas, kai KAS elektroninės rinkliavos sistema nepasiekiama.

13 str. 1 d.

 

 

1 500 PLN

13 naa str. 1 d.

 

Patikrinimo metu nustatyta, kad:

1) valstybiniai numeriai uždengti arba dekoruoti arba

2) yra ženklai, užrašai ar daiktai ant transporto priemonės priekio ar galo, kurie mažina valstybinių numerių įskaitomumą, arba

3) valstybiniai numeriai pritvirtinti prie transporto priemonės ne tam skirtose vietose

transporto priemonių junginio, kurio bendras leidžiamas svoris didesnis kaip 3,5 tonos, arba transporto priemonių junginio, kurį sudaro motorinė transporto priemonė, kurios bendras leidžiamas svoris didesnis kaip 3,5 tonos, ir priekaba arba puspriekabė, įskaitant autobusus, neatsižvelgiant į jų leidžiamą svorį, arba transporto priemonių junginio, kurio bendras leidžiamas svoris didesnis kaip 3,5 tonos, kurį sudaro transporto priemonė, kurios bendras leidžiamas svoris ne didesnis kaip 3,5 tonos, kuri nėra lengvasis automobilis, ir priekaba, vairuotojui.

13 naa str. 1 d.

 

1 500 PLN

13 naa str. 2 d.

 

Patikrinimo metu nustatyta, kad:

(1) valstybiniai numeriai uždengti arba dekoruoti arba

2) yra ženklai, užrašai ar daiktai ant transporto priemonės priekio ar galo, kurie mažina valstybinių numerių įskaitomumą, arba

3) valstybiniai numeriai pritvirtinti prie transporto priemonės ne tam skirtose vietose

transporto priemonių junginio, kurio bendras leidžiamas svoris didesnis kaip 3,5 tonos, sudaryto iš lengvojo automobilio, kurio bendras leidžiamas svoris neviršija 3,5 tonos, ir priekabos, vairuotojui

13 naa str. 2 d.

 

 

 

  500 PLN

13i str. 4ab d.  

 

Jei transporto priemonės savininkas, valdytojas ar naudotojas neįrengė transporto priemonėje tinkamai veikiančios išorinės sekimo sistemos arba tinkamai veikiančio transporto priemonėje įmontuoto įrenginio ar mobiliojo įrenginio su programine įranga, užtikrinančia tokių duomenų perdavimą, o transporto priemonės vairuotojas neatsisakė važiuoti

13i str. 4ab d. 

 

 

 

1 500 PLN

13 ib str. 4 d.

 

Jei transporto priemonės vairuotojas neatsisakė važiuoti, kai išorinės vietos nustatymo sistemos programinė įranga arba transporto priemonėje įmontuotas įrenginys neturi mobiliojo įrenginio identifikacinio numerio

13 ib str. 4 d.

 

1 500 PLN