Podstawy prawne

Prawne uwarunkowania krajowe -Ustawy

Opis

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Tekst jednolity

 


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 

Określa zasady finansowania budowy autostrad płatnych i dróg krajowych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zasady zawierania umów o budowę i eksploatację i pobierania opłat za przejazd autostradami

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Reguluje kwestie związane m. in. z opłatą za przejazd autostradą na odcinkach koncesyjnych,  uiszczenie opłaty w sposób elektroniczny poprzez przekazanie danych geolokalizacyjnych do SPOE KAS,  zakup elektronicznego biletu autostradowego,  wskazanie Szefa KAS jako organu kontrolującego prawidłowość uiszczenia opłaty za przejazd autostradą,  zasady kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty za przejazd autostradą od użytkowników pojazdów lekkich, jak również w trybie kontroli realizowanej na drodze

Prawne uwarunkowania krajowe – Rozporządzenia

Opis

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

Określa sposób ustalenia wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z    dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Z późniejszymi zmianami stan prawny na 3 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

Stan prawny na dzień 25 kwietnia 2012 r.
Określa stawki opłat za przejazd 1 kilometra autostrady w podziale na kategorie pojazdów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną

Określa sposób uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych

Rozporządzenia Reguluje kwestie związane z rozliczeniami i płatnościami w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, co gwarantuje równe traktowanie użytkowników