Klauzula informacyjna Szefa KAS - Internetowe Konto Klienta

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w systemie SPOE KAS

Zgodnie z art. 13 RODO[i] informuję, iż:

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie, 00-916, ul. Świętokrzyska 12.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach wykonywania praw, które przysługują na mocy RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając e-mail na adres:  IOD@mf.gov.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • pobierania opłaty za korzystanie z dróg płatnych, tj. opłaty za przejazd w rozumieniu ustawy o autostradach płatnych oraz krajowym funduszu drogowym oraz opłaty elektronicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych – wykonywanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • monitorowania przewozu towarów w ramach Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) na podstawie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – wykonywanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wobec podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu SENT
 • wysyłania materiałów informacyjnych dotyczących systemu poboru opłat za korzystanie z dróg płatnych oraz dotyczących infrastruktury drogowej - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych osobowych podczas rejestracji w Internetowym Koncie Klienta i realizacji poboru opłaty za korzystanie z dróg płatnych jest wymogiem ustawowym - ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości rejestracji w IKK i uiszczenia opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd w Systemie SPOE KAS.  

Podanie adresu e-mail jest niezbędne do dokonania rejestracji online. Niepodanie go spowoduje brak możliwości rejestracji w tej formie.

Podanie danych niezbędnych do wysyłania materiałów informacyjnych (adres e-mail i/lub numer telefonu) jest dobrowolne.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych.

Jeżeli korzystają Państwo z systemu kart flotowych, odbiorcami będą również odpowiedni dostawcy kart flotowych oraz podmiot pośredniczący w przekazywaniu danych między Systemem SPOE KAS a dostawcami kart flotowych. Państwa dane będą przekazywane do krajów trzecich wyłącznie w przypadku, kiedy korzystają Państwo z usług dostawcy kart flotowych mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, a także okresu archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności:

 • dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – są przechowywane w systemie przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił przejazd drogą płatną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych oraz przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił przejazd płatną autostradą, w rozumieniu ustawy o autostradach płatnych oraz krajowym funduszu drogowym
  - chyba, że przed upływem tego terminu zaistnieją przesłanki prawne zobowiązujące Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe geolokalizacyjne – są przechowywane nie dłużej niż 9 miesięcy, licząc od dnia zakończenia danego przejazdu po drogach krajowych
  - chyba że przed upływem tego terminu wszczęte zostanie postępowanie administracyjne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia,, w którym dane te są niezbędne; w takim przypadku dane są przechowywane do czasu zakończenia danego postępowania;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody - będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Prawa przysługujące podmiotom danych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wycofania zgody na przetwarzanie w każdym momencie (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody), z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie wykonane przed jej wycofaniem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

 

[i] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.),