Płatności

  • <p>Metody płatności w systemie e-TOLL są możliwe przy wykorzystaniu jednego z poniższych sposobów zapłaty w zależności od posiadanego trybu konta.</p> <p><strong>1) konto przedpłacone:</strong><br />a) karta płatnicza<br />b) karta flotowa (dostępne wkrótce)<br />c) gotówka<br />d) przelew bankowy - kolejne doładowania (dostępne wkrótce)<br />e) płatności online - BLIK<br />f) płatności online - szybki przelew (dostępne wkrótce)</p> <p>Zasilenie Konta Użytkownika przelewem bankowym jest możliwe tylko na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji w systemie. W odróżnieniu od innych metod płatności konto Użytkownika nie jest natychmiast zasilane, dlatego też Użytkownik przed skorzystaniem z Drogi Płatnej zobligowany jest do zweryfikowania, czy Konto Użytkownika zostało już zasilone.</p> <p><strong>2) konto z odroczonym terminem płatności:</strong><br />a) karta flotowa (dostępne wkrótce)<br />b) przelew bankowy</p> <p>W przypadku wskazania przez użytkownika karty flotowej, jako sposobu rozliczania, wszelkie płatności wynikające z powstania zobowiązań finansowych związanych z opłatą elektroniczną, będą realizowane przez operatora systemu flotowego, w ramach którego akceptowane są transakcje wykonywane kartą flotową.</p> <p>W przypadku korzystania z przelewu bankowego, jako metody płatności, koszty przelewu pokrywa użytkownik.</p>
  • <p>To konto, na którym opłaty naliczane za przejazd przypisanych do konta użytkownika pojazdów po odcinkach sieci dróg płatnych obniżają poziom, doładowanych wcześniej, środków pieniężnych na koncie użytkownika. <br />Minimalne wymagane doładowanie salda w systemie e-TOLL jest dostępne od kwoty 20,00 PLN. <br />Minimalny próg ostrzegawczy wynosi 100 PLN (uwaga! użytkownik może ustalić minimalny próg ostrzegawczy na wyższym poziomie).<br />Maksymalna kwota doładowania w systemie e-TOLL ograniczona jest do iloczynu kwoty 1000 PLN i liczby pojazdów zarejestrowanych na doładowywanym koncie rozliczeniowym, np. dla konta, na którym zarejestrowanych jest 5 pojazdów maksymalna kwota doładowania nie może przekroczyć 5000 PLN. Wartość ta jest jednocześnie maksymalnym saldem konta rozliczeniowego, więc jeśli użytkownik posiada już środki na koncie, kwota doładowania powinna zostać pomniejszona o tę wartość.</p>
  • <p>W przypadku, gdy na koncie rozliczeniowym nie ma środków na pokrycie kosztów przejazdu drogą płatną przez użytkownika, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty elektronicznej przez zasilenie swojego konta w IKK, przed rozpoczęciem przejazdu po drodze płatnej. Brak środków może on uzupełnić nie później niż do 3 dni roboczych po zakończeniu przejazdu.</p>
  • <p>Konto z odroczoną płatnością to konto, z którego użytkownik po skorzystaniu z sieci dróg płatnych, dokonuje płatności za wszystkie pojazdy zarejestrowane w ramach konta po zakończeniu okresu rozliczeniowego (1 miesiąc), w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej za dany okres.</p> <p>Konto tworzone jest na podstawie rejestracji w systemie e-TOLL i może dotyczyć jednego lub więcej pojazdów. Do rejestracji konta z odroczoną płatnością wymagane jest obowiązkowe zabezpieczenie finansowe. <br />Może ono mieć formę:<br />• gwarancji bankowej<br />• gwarancji ubezpieczeniowej<br />• wpłaty pieniężnej</p>
  • <p>Opłata elektroniczna jest daniną publiczną (art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,  pobieraną przez Szefa KAS, w związku z czym nie podlega ona ustawie o VAT. Nota obciążeniowa (także nota elektroniczna dostępna w IKK) jest oficjalnym dokumentem księgowym i może być uwzględniana w księgach firmy.</p>
  • <p>Zachęcamy do wykorzystania interaktywnego kalkulatora opłat drogowych dostępnego na stronie www.etoll.gov.pl. Dzięki niemu w łatwy sposób, poprzez określenie parametrów pojazdu oraz przebiegu planowanej trasy, określisz przewidywaną opłatę za przejazd drogą płatną.</p>
  • <p>Opłata za przejazd autostradą uzależniona jest od ilości przejechanych kilometrów. Wysokość stawek opłaty za przejazd wynika z rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą. <br />Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 1 (motocykle) wynosi 0,05 PLN.<br />Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 2 (pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie<br />całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) wynosi 0,10 PLN.<br />Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przejazdu poszczególnymi odcinkami płatnymi znajdują się w zakładce "Stawki Opłat" na <a data-udi="umb://document/15916e3a9f79434faa046cf3ed16772f" href="/ciezarowe/platnosci/stawki/" title="Stawki">etoll.gov.pl</a>.</p>
  • <p>Stan salda możesz sprawdzić za pośrednictwem Internetowego Konta Klienta oraz aplikacji mobilnej e-TOLL PL, jak również podczas rozmowy z konsultantem <a data-udi="umb://document/c4678dc5468a48f299342d20fca555b3" href="/ciezarowe/kontakt/infolinia-e-toll/" title="Infolinia e-TOLL">Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta</a>.<br />Historia przejazdów po drogach płatnych oraz naliczonych opłat dostępna jest w Internetowym Koncie Klienta.</p>
  • <p>W przypadku konta z odroczonym terminem płatności, gdy użytkownik nie ureguluje opłaty elektronicznej w terminie, może ona zostać pobrana ze złożonego przez niego zabezpieczenia. Równocześnie konta rozliczeniowe wchodzące w skład Zestawu Kont Rozliczeniowych przestaną być aktywnymi kontami w trybie z odroczonym terminem płatności oraz zostaną utworzone odpowiednio konta w trybie przedpłaty bez zabezpieczenia, z saldem w wysokości 0 PLN. W takim przypadku użytkownik zobowiązany będzie do przestrzegania warunków dla tego rodzaju konta użytkownika. Z brakiem uiszczenia opłaty elektronicznej w terminie będzie się wiązała konieczność zapłaty odsetek za cały okres opóźnienia.<br />Dodatkowo użytkownik będzie narażony na kary ze strony Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD).</p>
  • <p>W Miejscach Obsługi Klienta jest możliwość doładowania salda konta rozliczeniowego oraz opłacenia noty obciążeniowej gotówką. Opłata elektroniczna pobierana jest przez system e-TOLL, a jej rozliczenie następuje poprzez pobranie kwoty z salda konta rozliczeniowego lub naliczenie opłaty z wykorzystaniem trybu odroczonej płatności.</p>