Regulamin sklepu e-bilet autostradowy

Do korzystania z serwisu Sklep e-bilet autostradowy w celu uiszczania opłaty za przejazd niezbędna jest akceptacja niniejszego regulaminu. Usługa zakupu e-biletu autostradowego jest dostarczana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 Regulamin sklepu e-bilet autostradowy

§ 1. Definicje

1. Autostrada – płatna droga publiczna lub jej odcinki, zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad:

  • autostrada A2 na odcinku Konin – Stryków (99 km),
  • autostrada A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Sośnica (162,4 km), w tym odcinek bezpłatny Obwodnica Gliwic (odcinek Kleszczów – Gliwice Sośnica),

której dotyczy przejazd realizowany i opłacany przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Sklep e-bilet autostradowy (dalej także „serwis”) to serwis internetowy, umożliwiający zakup e-biletu autostradowego, dostępny pod adresem www.etoll.gov.pl., z którego korzystanie odbywa się na warunkach określonych
w tym Regulaminie.

3. e-bilet autostradowy (dalej także „Bilet”) – bilet autostradowy w rozumieniu u.a.p. stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty za przejazd Autostradą i uprawnia Użytkownika do przejazdu Autostradą; wydawany jest na stronie etoll.gov.pl, w aplikacji e-TOLL PL BILET lub u partnerów, z którymi Szef KAS zawarł umowę.

4. Kierowca / Użytkownik – osoba realizująca przejazd po Autostradzie, która zobligowana jest do wniesienia opłaty za przejazd autostradą i na której ciąży  ustawowy obowiązek posiadania ważnego e-biletu autostradowego.

5. Pojazdy lekkie – motocykle, pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

6. Opłata dodatkowa – opłata naliczana użytkownikowi za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą zgodnie z art. 37ge. u.a.p.

7. Usługa – usługa umożliwiająca Użytkownikowi zakup e-biletu autostradowego,
w ramach której użytkownik wnosi opłatę za przejazd Autostradą, a Usługodawca dostarcza mu e-bilet autostradowy drogą elektroniczną.

8. Usługodawca – podmiot świadczący Usługę tj. Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

9. Formularz – miejsce w serwisie, gdzie Użytkownik wpisuje dane niezbędne do zakupu e-biletu autostradowego.

10. u.a.p.- ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm. ze zm.).

§ 2. Sklep e-bilet autostradowy

1. Podmiotem świadczącym usługę jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12.

2. Sklep e-bilet autostradowy przeznaczony jest dla Kierowców motocykli, pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, korzystających z Autostrad.

3. Regulamin obowiązuje Kierowców podróżujących po Autostradach.

4. Administratorem danych przetwarzanych przez Sklep e-bilet autostradowy jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej a współadministratorem – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12.

5. Opłata za przejazd pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm. ze zm.).

§ 3. Zakup e-biletu autostradowego

1. Bilet można zakupić na stronie internetowej etoll.gov.pl w zakładce Sklep e-bilet autostradowy.

2. Korzystanie z serwisu Sklep e-bilet autostradowy wymaga połączenia z siecią Internet.

3. Użytkownik, chcąc zakupić e-bilet autostradowy na stronie internetowej www.etoll.gov.pl w zakładce Sklep e-bilet autostradowy korzysta z funkcji Kup e-bilet autostradowy.

4. Aby skorzystać z Usługi, Użytkownik musi zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, a następnie uzupełnić w formularzu dane, o których mowa w ust. 5 oraz opłacić przejazd.

5. Aby zakupić w serwisie Bilet Użytkownik podaje następujące dane dotyczące przejazdu:

a) numer rejestracyjny pojazdu;

b) kraj rejestracji pojazdu;

c) kategorię pojazdu;

d) odcinek Autostrady, za przejazd którym zostanie pobrana opłata
(poprzez wybór węzła początkowego i końcowego z listy bądź wskazanie ich na mapie);

e) datę i godzinę planowanego rozpoczęcia przejazdu e-biletu autostradowego (czyli datę i godzinę początku okresu ważności e-biletu autostradowego).

6. Każdy wydany Bilet zawiera co najmniej:

a) dane wymienione w ust. 2;

b) datę i godzinę końca okresu ważności e-biletu autostradowego (okres ważności trwa 48 godzin od planowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży);

c) liczbę kilometrów oraz kwotę opłaty za przejazd;

d) numer indywidualny e-biletu autostradowego.

7. Za poprawność informacji podawanych w momencie zakupu e-biletu autostradowego odpowiada Użytkownik.

8. Opłata za przejazd autostradą jest pobierana w momencie wydania biletu autostradowego.

9. e-bilet autostradowy można zakupić maksymalnie 60 dni przed planowanym przejazdem.

10. Użytkownik może dokonać w serwisie zakupu kilku e-biletów autostradowych na przejazdy.

11. Cena e-biletu autostradowego wyliczana jest na podstawie zadeklarowanego przez Użytkownika odcinka Autostrady do przejechania. Stawki opłat za przejazd Autostradą są ogłaszane przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w drodze rozporządzenia[1].

12. Potwierdzenie zakupu e-biletu autostradowego dostępne jest w serwisie w formie pliku pdf dostępnego do pobrania.

13. Użytkownik, który wyraził w serwisie zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, może również otrzymać informacje o zakupionym w serwisie Bilecie, na wskazany adres e-mail.

§ 4. Zasady używania e-biletu autostradowego

1. Użytkownik zobowiązany jest kupić e-bilet autostradowy przed rozpoczęciem przejazdu Autostradą.

2. e-bilet autostradowy jest ważny w okresie od planowanej daty i godziny rozpoczęcia przejazdu do planowanej daty i godziny zakończenia przejazdu (wyznaczanej automatycznie jako 48 godzin od planowanej daty rozpoczęcia przejazdu). W przypadku gdy przejazd trwa dłużej, należy wykupić dodatkowy Bilet na każdy kolejny okres 48 godzin. Kolejny Bilet może obejmować odcinki od początku odcinka, na którym znajduje się pojazd, do miejsca planowanego zjazdu z Autostrady.

3. e-bilet autostradowy obejmuje jednorazowy przejazd odcinkiem Autostrady.

4. e-bilet autostradowy traci ważność po 48 godzinach od daty i godziny rozpoczęcia ważności Biletu lub z chwilą zakończenia zadeklarowanego przejazdu Autostradą. Każdy zjazd z Autostrady nie oznacza zakończenia przejazdu. Jeżeli Kierowca wykupi e-bilet autostradowy na przejazd całym odcinkiem, a w trakcie jazdy zjedzie z Autostrady na wcześniejszym zjeździe, e-bilet autostradowy nie traci ważności. Kierowca może ponownie wjechać na trasę i kontynuować przejazd na pozostałych odcinkach w ramach tego samego e-biletu autostradowego.

5. Przejazd autostradą przed zaplanowaną datą i godziną rozpoczęcia przejazdu lub po zaplanowanej dacie i godzinie zakończenia przejazdu jest traktowany jak przejazd Autostradą bez wniesienia opłaty za przejazd.

6. Przejazd Autostradą, na który nie wykupiono e-biletu autostradowego jest traktowany jak przejazd bez wniesienia opłaty za przejazd.

7. Użytkownik powinien zachować do kontroli zakupiony e-bilet autostradowy.

8. W przypadku zakupu dwóch lub więcej biletów na ten sam numer rejestracyjny pojazdu, pierwszeństwo w rozliczeniu ma e-bilet autostradowy z najwcześniejszą początkowa datą i godziną okresu ważności.

§ 5. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o Usługę następuje w momencie potwierdzenia przez Użytkownika zamówienia poprzez zaakceptowanie Regulaminu sklepu e-bilet autostradowy, wybranie przycisku finalizującego zamówienie i dokonanie płatności.

2. Płatność za e-bilet autostradowy dokonywana jest za pośrednictwem platformy płatniczej zewnętrznego dostawcy usług.

3. Potwierdzeniem zawarcia umowy o Usługę stanowi e-bilet autostradowy, który dostępny jest w serwisie do pobrania w formie pliku PDF.

§ 6. Płatność

1. Całkowita cena e-biletu autostradowego będzie widoczna przed zawarciem umowy o Usługę.

2. Cena wskazana w Sklepie e-bilet autostradowy oznacza cenę za jeden przejazd pojazdu wskazanego w wypełnionym przez Użytkownika formularzu.

3. Opłatę za zakup e-biletu autostradowego wnosi się w serwisie za pośrednictwem dostępnych w serwisie metod płatności:

a) szybkiej płatności BLIK;

b) karty płatniczej.

4. Użytkownik otrzymuje w serwisie potwierdzenie prawidłowego dokonania płatności lub informację o zakończeniu operacji płatniczej niepowodzeniem,
w formie komunikatu.

5. Szef KAS nie wydaje paragonów ani faktur VAT jako dowodów wniesienia opłaty za zakupiony e-bilet autostradowy. Potwierdzenie dokonania zakupu użytkownik otrzymuje w formie określonej w § 3 ust. 12 oraz ust. 13 niniejszego Regulaminu.

§ 7. Bezpłatne odcinki Autostrad

1. Niektóre płatne odcinki autostrad traktowane są w sposób specjalny i w ściśle określonych przypadkach nie jest pobierana opłata za przejazd nimi. W chwili tworzenia Regulaminu funkcjonuje odcinek specjalny przejazd którym jest bezpłatny - Obwodnica Gliwic, obejmująca na autostradzie A4 odcinki Kleszczów – Gliwice Ostropa, Gliwice Ostropa – Gliwice Bojków, Gliwice Bojków - Gliwice Sośnica.[2]

2. Gdy przejazd odbywa się wyłącznie w obrębie wymienionych w ust. 1 odcinków Obwodnicy Gliwic to za przejazd nie jest pobierana opłata. W przypadku wybrania trasy obejmującej odcinki obwodnicy Gliwic, ale wykraczającej poza odcinki określone w ust. 1, odcinki określone w ust. 1 wliczają się do opłaty. Na przykład: nie można zakupić biletu na odcinki np. Gliwice Bojków – Kleszczów (przejazd tymi odcinkami jest darmowy), natomiast dla trasy Gliwice Bojków – Łany, będzie policzona odległość i opłata za całą trasę, łącznie z odcinkami Obwodnicy.

§ 8. Zwrot e-biletu autostradowego

 Użytkownik ma prawo zwrócić zakupiony w Sklepie e-bilet autostradowy Bilet, pod warunkiem, że zwrot nastąpi przed planowaną datą i godziną rozpoczęcia przejazdu.

1. Zwrot niewykorzystanego e-biletu autostradowego zakupionego w serwisie odbywa się wyłącznie poprzez skorzystanie w serwisie z opcji „Zwróć bilet”. Serwis, przed dokonaniem zwrotu automatycznie weryfikuje ważność zwracanego e-biletu autostradowego.

2. Zwrot środków za niewykorzystany e-bilet autostradowy zostanie dokonany w taki sposób i na ten sam numer konta z jakiego dokonano za niego płatności. Jeżeli użytkownik chce otrzymać zwrot środków na inne konto powinien takie żądanie zgłosić pisemnie wysyłając maila na adres kontakt@etoll.gov.pl, korzystając z Formularza kontaktowego dostępnego na stronie etoll.gov.pl lub w formie tradycyjnej wysyłając żądanie na adres siedziby Szefa KAS.

3. Zwrot środków za niewykorzystany e-bilet autostradowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia dyspozycji zwrotu oraz otrzymania w serwie przez użytkownika potwierdzenia złożenia dyspozycji zwrotu.

 § 9. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usług należy kierować na adres korespondencyjny
e-TOLL Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej kontakt@etoll.gov.pl.

2. Użytkownik w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien zawrzeć takie informacje jak:

a) dane identyfikujące Użytkownika,

b) opis przedmiotu reklamacji,

c) żądanie reklamacyjne.

6. Usługodawca odpowie na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 30dni.

§ 10. Prywatność i bezpieczeństwo

1. Przekazywanie danych niezbędnych do zakupu e-biletu autostradowego serwisie następuje dobrowolnie w ramach realizacji Usługi i jest niezbędne do zawarcia umowy z Usługodawcą.

2. Celem przetwarzania danych Użytkownika przez Usługodawcę jest zapewnienie uiszczenia opłaty za przejazd Autostradą przez Użytkownika na podstawie u.a.p.

3. Przekazane w serwisie dane są przechowywane w systemie Dostawcy przez okres nie krócej niż 12 i nie dłużej niż 24 miesiące licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił przejazd autostradą, chyba że dane są wykorzystane w procesie kontroli.

4. Sklep e-bilet autostradowy nie przetwarza danych osobowych.

5. W przypadku naruszenia obowiązku wniesienia opłaty za przejazd Autostradą, system e-TOLL będzie przetwarzał dane, o których mowa w § 3 ust. 5, w celach kontrolnych.

6. Zbieranie danych o zakupionych e-biletach autostradowych wynika z przyczyn technicznych, ma charakter doraźny i jest ograniczone w czasie.

§ 11. Wsparcie techniczne i zgłoszenia Użytkowników

1. Wsparcie w zakresie funkcjonowania serwisu jest realizowane pod następującymi numerami telefonów:

a) 800 101 101 - numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce;

b) +48 22 521 10 10 - numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy.

2. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje Użytkowników dotyczące serwisu i jego funkcjonalności, można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@etoll.gov.pl.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin, dotyczy konkretnego i jednorazowego zakupu e-biletu autostradowego w serwisie i zawierana jest w celu i na czas jego realizacji.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą (Dz.U. 2012 poz. 467)

[2] Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych z dnia 16 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1034 tj. z dnia 20 września 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 45)