Kontrola prawidłowości wniesienia opłaty za przejazd autostradą

Kontrola prawidłowości wniesienia opłaty za przejazd autostradą realizowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym.

Do kontroli prawidłowości wnoszenia opłaty za przejazd autostradą, w tym kontroli urządzeń mobilnych, urządzeń pokładowych lub zewnętrznych systemów lokalizacyjnych wykorzystujących technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, są uprawnieni funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Kontrolę prawidłowości wnoszenia opłaty za przejazd autostradą, w tym kontroli urządzeń mobilnych, urządzeń pokładowych lub zewnętrznych systemów lokalizacyjnych, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań, mogą przeprowadzać funkcjonariusze Policji.

Za brak opłaty za przejazd autostradą, w tym za kontynuację przejazdu autostradą lub jej odcinkiem po upływie daty i godziny końca okresu ważności wskazanych na bilecie autostradowym, od wnoszącego opłatę pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 500 zł. Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej wystawia Szef Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do jej wniesienia, jest ona pomniejszana o 100 zł od wskazanej w wezwaniu.

Od wnoszącego opłatę pobiera się jedną opłatę dodatkową, niezależnie od liczby dokonanych przejazdów autostradą lub jej odcinkiem, tym samym pojazdem, w trakcie jednej doby rozumianej jako okres od godziny 0:00 do godziny 24:00 w danym dniu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego lub funkcjonariuszy Policji, że wnoszący opłatę:

  • nie uiścił opłaty za poprzednie przejazdy autostradą lub jej odcinkiem oraz
  • ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu tej opłaty bądź możliwość egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa,

osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości opłaty dodatkowej za każdy z tych przejazdów.

Opłata dodatkowa nie jest pobierana jeżeli na kierującego pojazdem została nałożona kara grzywny  w drodze mandatu karnego za przejazd autostradą płatną lub jej odcinkiem bez ważnego biletu autostradowego lub bez prawidłowo funkcjonującego urządzenia pokładowego, aplikacji mobilnej lub zewnętrznego systemu lokalizacyjnego zapewniających przekazywanie danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL.

Wnoszący opłatę ma prawo do wniesienia sprzeciwu do Szefa KAS w przypadku nałożenia opłaty dodatkowej. Wniesienie sprzeciwu nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej.

Poniżej zamieszczamy wykaz rachunków bankowych właściwych urzędów skarbowych do wnoszenia opłaty dodatkowej.

Materiały do pobrania:

Wykaz rachunków bankowych właściwych urzędów skarbowych do wnoszenia opłaty dodatkowej

 

Naruszenie podlegające karze grzywny wraz z artykułem z odpowiedniej ustawy

Wysokość kary grzywny wraz z artykułem z odpowiedniej ustawy

Art. 37a ust. 28 pkt 1 ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

 

Przejazd autostradą lub jej odcinkiem, za przejazd którymi Szef KAS pobiera opłatę za przejazd autostradą, przez kierującego pojazdem w przypadku:

  • braku ważnego biletu autostradowego
  • braku prawidłowo funkcjonującego urządzenia lub systemu zapewniającego przekazywanie danych geolokalizacyjnych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

Art. 37 gi ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

 

 

500 zł

Art. 37 gj ust. 1 ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

 

Przejazd autostradą lub jej odcinkiem, za przejazd którymi Szef KAS pobiera opłatę za przejazd autostradą, przez kierującego pojazdem, którego tablice są zakryte lub ozdobione,  lub który ma z przodu pojazdu znaki, napisy lub przedmioty, które ograniczają czytelność tych tablic lub którego tablice rejestracyjne są umieszczone na pojeździe w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone

 

Art. 37 gj ust. 1 ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

 

 

500 zł

Art. 11 ustawy o zmianie ustawy o autostradach oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

 

Korzystanie w miejscach poboru opłat z pasów dedykowanych dla użytkowników systemu e-TOLL bez prawidłowo funkcjonującego urządzenia lub systemu zapewniającego przekazywanie danych geolokalizacyjnych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (od dnia rozpoczęcia funkcjonowania systemu e-TOLL do dnia 30 listopada 2021 r.) lub wnoszenia opłaty za przejazd autostradą w systemie viaTOLL z wykorzystaniem urządzenia pokładowego, które nie powala na identyfikację pojazdu i użytkownika, tj. z wyłączeniem anonimowych urządzeń viaAUTO oraz urządzeń viaAUTO zainstalowanych w innych pojazdach niż te, do których są przypisane w systemie viaTOLL (od dnia uruchomienia systemu e-TOLL do dnia zakończenia funkcjonowania systemu viaTOLL)

 

Art. 12 ustawy o zmianie ustawy o autostradach oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

 

 

500 zł