Regulamin i polityka prywatności aplikacji e-TOLL PL BILET

Drogi użytkowniku! Dziękujemy za pobranie aplikacji e-TOLL PL BILET. Prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji zapoznał się z regulaminem. Wyjaśnia on sposób i zasady działania aplikacji, a także zawiera ważne informacje dotyczące przetwarzanie przez Aplikację danych i bezpieczeństwa.

Aplikacja umożliwia uiszczanie opłaty za przejazd zgodnie z wymogami określonymi
w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), zgodnie z którą manualny system poboru opłat za przejazd odcinkami państwowych autostrad płatnych A2 i A4 został z dniem 1 grudnia 2021 r. zastąpiony elektronicznym systemem poboru opłat
e-TOLL. Na mocy ustawy kierowca wjeżdżający na odcinek autostrady płatnej nie będzie już pobierał biletu przy wjeździe i opłacał go przy wyjeździe. Zamiast tego kierowca jest zobowiązany do wniesienia opłaty za przejazd w sposób elektroniczny.

Aplikacja e-TOLL PL BILET pozwala na wykorzystywanie przekazywanych przez Ciebie danych dotyczących przejazdów za przejazd odcinkami państwowych autostrad płatnych A2 i A4 celem realizacji obowiązków określonych w ustawie. Dane są przechowywane w zaszyfrowanej formie na Twoim urządzeniu mobilnym.

Jedną z form wniesienia opłaty za przejazd odcinkami państwowych autostrad płatnych A2 i A4  jest usługa e-biletu autostradowego, dostępna w aplikacji e-TOLL PL BILET.  Usługa opiera się na uiszczaniu opłaty za przejazd przed wjazdem na autostradę. Alternatywną formą wnoszenia opłaty za przejazd jest wykorzystanie aplikacji mobilnej e-TOLL PL (więcej informacji pod adresem https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urzadzenia/aplikacja-e-toll-pl/o-aplikacji-e-toll-pl/).

Do korzystania z aplikacji e-TOLL PL BILET w celu uiszczania opłaty za przejazd niezbędna jest akceptacja regulaminu. Aplikacja jest bezpłatna. Aplikacja i związana
z nią usługa zakupu e-biletu autostradowego są dostarczane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Regulamin i polityka prywatności aplikacji e-TOLL PL BILET

§ 1. Aplikacja

 1. Dostawcą Aplikacji (dalej „Dostawca”) jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12.
 2. Aplikacja” to oprogramowanie Dostawcy pod nazwą „e-TOLL PL BILET”, służące do zakupu e-biletu autostradowego, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym Użytkownika, z którego korzystanie odbywa się na warunkach określonych w tym Regulaminie.
 3. Aplikacja przeznaczona jest do Kierowców motocykli, pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, korzystających z autostrad płatnych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
 4. Regulamin obowiązuje Kierowców podróżujących po autostradach płatnych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad:
  1. autostrada A2 na odcinku Konin – Stryków (99 km),
  2. autostrada A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Sośnica (162,4 km), w tym odcinek bezpłatny Obwodnica Gliwic (odcinek Kleszczów – Gliwice Sośnica).
 5. Administratorem danych przetwarzanych przez aplikację jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej a współadministratorem – Minister Finansów mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12.
 6. Przetwarzanie danych w Aplikacji wynika ze sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z pobieraniem opłat drogowych od użytkowników korzystających z autostrad płatnych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
 7. Opłata za przejazd pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 października
  1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm. ze zm. – dalej a.p.).
 8. Dla urządzeń mobilnych z systemem Android Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play, zaś dla urządzeń mobilnych z systemem iOS – ze sklepu App Store.
 9. Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne. Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego Użytkownikowi usługi telekomunikacyjne.

§ 2. Definicje

 1. Autostrada – płatna droga publiczna lub jej odcinki, zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad której dotyczy przejazd realizowany i opłacany przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie:
  1. autostrada A2 na odcinku Konin – Stryków (99 km),
  2. autostrada A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Sośnica (162,4 km), w tym odcinek bezpłatny Obwodnica Gliwic (odcinek Kleszczów – Gliwice Sośnica),
 1. e-bilet autostradowy – bilet autostradowy w rozumieniu u.a.p. stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty za  przejazd autostradą i uprawniające do przejazdu autostradą.
 2. u.a.p. - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.).
 3. Kierowca / Użytkownik – osoba realizująca przejazd po autostradzie, która zobligowana jest do wniesienia opłaty za przejazd autostradą i na której ciąży  ustawowy obowiązek posiadania ważnego e-biletu autostradowego.
 4. Pojazdy lekkie – motocykle, pojazdy samochodowe oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
 5. Opłata dodatkowa – opłata naliczana użytkownikowi za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą zgodnie z Art. 37ge. u.a.p.

§ 3. Zakup e-biletu autostradowego

 1. Aplikacja e-TOLL PL BILET umożliwia zakup oraz zwrot niewykorzystanego e-biletu autostradowego.
 2. W celu zakupu e-biletu autostradowego Użytkownik podaje w aplikacji e-TOLL PL BILET następujące dane:
  1. numer rejestracyjny pojazdu;
  2. kraj rejestracji pojazdu;
  3. kategorię pojazdu;
  4. wskazanie autostrady za przejazd, którą zostanie pobrana opłat:
  5. wskazanie węzła początkowego i końcowego lub całej autostrady gdzie będzie odbywał się przejazd;
  6. datę i godzinę początku okresu ważności e-biletu autostradowego (czyli datę i godzinę planowanego rozpoczęcia przejazdu).
 3. Każdy wydany e-bilet autostradowy zawiera co najmniej:
  1. dane wymienione w ust. 3;
  2. datę i godzinę końca okresu ważności e-biletu autostradowego (okres ważności trwa 48 godzin od planowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży);
  3. liczbę kilometrów oraz kwotę opłaty za przejazd;
  4. Numer indywidualny e-biletu autostradowego.
 4. Za poprawność informacji podawanych w momencie zakupu e-biletu autostradowego odpowiada Użytkownik.
 5. 5. Opłata za przejazd autostradą jest pobierana w momencie wydania biletu autostradowego.
 6. e-bilet autostradowy można zakupić maksymalnie 60 dni przed planowanym przejazdem.
 7. Użytkownik może mieć jednocześnie wykupionych kilka e-biletów autostradowych na przyszłe przejazdy.
 8. Cena e-biletu autostradowego wyliczana jest na podstawie zadeklarowanej przez Użytkownika długości odcinka autostrady do przejechania. Stawki opłat za przejazd autostradą są ogłaszane przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w drodze rozporządzenia[1].
 9. Potwierdzenie zakupu e-biletu autostradowego dostępne jest w formie pliku PDF.
 10. Użytkownik ma prawo zwrócić zakupiony w aplikacji e-bilet autostradowy, pod warunkiem, że zwrot taki nastąpi przed planowaną datą i godziną rozpoczęcia przejazdu.
 11. Zwrot e-biletu autostradowego można zlecić poprzez aplikację e-TOLL PL BILET.

§ 4. Zasady używania e-biletu autostradowego

 1. Użytkownik zobowiązany jest wykupić e-bilet autostradowy przed rozpoczęciem przejazdu Autostradą.
 2. e-bilet autostradowy jest ważny w okresie od planowanej daty i godziny rozpoczęcia przejazdu do planowanej daty i godziny zakończenia przejazdu (wyznaczanej automatycznie jako 48 godzin od planowanej daty rozpoczęcia przejazdu). W przypadku gdy przejazd trwa dłużej, należy wykupić dodatkowy e-bilet autostradowy na każdy kolejny okres 48 godzin. Kolejny bilet może obejmować odcinki od początku odcinka, na którym znajduje się pojazd, do miejsca planowanego zjazdu z Autostrady.
 3. e-bilet autostradowy obejmuje jednorazowy przejazd odcinkiem Autostrady.
 4. e-bilet autostradowy traci ważność po 48 godzinach, z chwilą zakończenia zdeklarowanego przejazdu autostradą. Każdy zjazd z autostrady nie oznacza zakończenie przejazdu. Jeżeli Kierowca wykupi e-bilet autostradowy na przejazd całym odcinkiem, a w trakcie jazdy zjedzie z Autostrady na wcześniejszym zjeździe, e-bilet autostradowy nie traci ważności. Kierowca może ponownie wjechać na trasę i kontynuować przejazd na pozostałych odcinkach w ramach tego samego e-biletu autostradowego.
 5. Przejazd autostradą przed zaplanowaną datą i godziną rozpoczęcia przejazdu lub po zaplanowanej dacie i godzinie zakończenia przejazdu jest traktowany jak przejazd Autostradą bez wniesienia opłaty za przejazd.
 6. Przejazd odcinkiem autostrady, na który nie wykupiono e-biletu autostradowego jest traktowany jak przejazd bez wniesienia opłaty za przejazd.
 7. Użytkownik powinien zachować do kontroli zakupiony e-bilet autostradowy.
 8. W przypadku zakupu dwóch lub więcej Biletów na ten sam numer rejestracyjny pojazdu, pierwszeństwo w rozliczeniu ma e-bilet autostradowy
  z najwcześniejszą początkowa datą i godziną okresu ważności, i którego trasa obejmuje miejsce faktycznego wjazdu na autostradę.

§ 5. Wymagania techniczne aplikacji e-TOLL PL BILET

 1. Aplikacja jest przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 8.0 (zalecana najnowsza dostępna na rynku) oraz iOS w wersji nie niższej niż 14 i dostępem do App Store.
 2. Pobranie i korzystanie z Aplikacji wymagają połączenia z siecią Internet.
 3. Aby Aplikacja działała poprawnie, urządzenie mobilne na którym jest zainstalowana:
  1. musi mieć przynajmniej 200 MB wolnej pamięci.
  2. nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego,
   w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
  3. musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet.
 4. Dostawca informuje, że Aplikacja do prawidłowego działania korzysta z:
  1. Sieci Internet;
  2. Identyfikatora urządzenia mobilnego i informacji o połączeniu;
 5. Dostawca informuje, że instalacja dostarczanych przez Dostawcę aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i należytego zabezpieczenia zawartych w niej danych. Dostawca rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą platform Google Play lub odpowiednio App Store dla urządzeń z systemem iOS.
 6. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia mobilnego oraz systemu Android. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji, a nawet do wycieku danych z Aplikacji.

§ 6. Obsługa specjalnych odcinków płatnych

 1. Niektóre płatne odcinki autostrad traktowane są w sposób specjalny i w ściśle określonych przypadkach nie jest pobierana opłata za przejazd nimi. W chwili tworzenia Regulaminu funkcjonuje odcinek specjalny przejazd którym jest bezpłatny - Obwodnica Gliwic, obejmująca na autostradzie A4 odcinki Kleszczów – Gliwice Ostropa, Gliwice Ostropa – Gliwice Bojków, Gliwice Bojków - Gliwice Sośnica.
 2. Gdy przejazd odbywa się wyłącznie w obrębie wymienionych w ust. 1 odcinków Obwodnicy Gliwic to za przejazd nie jest pobierana opłata. W przypadku wybrania trasy obejmującej odcinki obwodnicy Gliwic, ale wykraczającej poza odcinki określone w ust. 1, odcinki określone w ust. 1 wliczają się do opłaty. Na przykład: nie można zakupić biletu na odcinki np. Gliwice Bojków – Kleszczów (przejazd tymi odcinkami jest darmowy), natomiast dla trasy Gliwice Bojków – Łany, będzie policzona odległość i opłata za całą trasę, łącznie z odcinkami Obwodnicy.

§ 7. Prywatność i bezpieczeństwo

 1. Przekazywanie danych niezbędnych do zakupu e-biletu autostradowego
  w aplikacji e-TOLL PL BILET następuje dobrowolnie i w ramach realizacji obowiązków Użytkownika związanych z uiszczaniem opłaty za przejazd Autostradą.
 2. W przypadku realizacji obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd Autostradą przy wykorzystaniu Aplikacji, dane są zbierane w celu obliczenia wysokości należnej opłaty za przejazd uiszczanej na podstawie u.a.p.
 3. Dostawca zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego urządzenia mobilnego przez Użytkownika, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej, dokonać resetu danych w systemie lub usunąć Aplikację.
 4. Przekazane za pośrednictwem aplikacji e-TOLL PL BILET dane są przechowywane w systemie Dostawcy przez okres nie krócej niż 12 i nie dłużej niż 24 miesiące licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił przejazd autostradą, chyba że dane są wykorzystane w procesie kontroli.
 5. Aplikacja e-TOLL PL BILET nie przetwarza danych osobowych.
 6. W przypadku naruszenia obowiązku wniesienia opłaty za przejazd Autostradą, system e-TOLL będzie przetwarzał dane wprowadzone przez użytkowników
  w aplikacji e-TOLL PL BILET w celach kontrolnych.
 7. Zbieranie danych o zakupionych e-biletach autostradowych wynika z przyczyn technicznych, ma charakter doraźny i jest ograniczone w czasie.
 8. Poza funkcją wygenerowania potwierdzenia zakupu e-biletu autostradowego, Aplikacja nie oferuje funkcji eksportu ani importu danych.
 9. Dostawca informuje, że dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji i danych Użytkowników. Jednakże Dostawca wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Dostawca zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji oraz wskazuje, że może wydawać publicznie dostępne zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych
  z korzystaniem z Aplikacji.

§ 8. Korzystanie z Aplikacji

 1. Z chwilą instalacji Aplikacji Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w § 8. Udzielona licencja jest niewyłączna, nieprzenoszalna, nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 2. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Na podstawie udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym do jej zainstalowania i używania na posiadanych przez Użytkownika urządzeniach mobilnych, jeżeli czynności te są podejmowane dla celów korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 oraz wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w jakikolwiek inny sposób lub tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji.

§ 9. Wsparcie techniczne i zgłoszenia Użytkowników

 1. Wsparcie w zakresie funkcjonowania Aplikacji jest realizowane pod następującym numerem telefonu: +48 22 24 337 77 - numer płatny dedykowany dla użytkowników z Polski i z zagranicy - opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.
 2. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje Użytkowników dotyczące Aplikacji i jej funkcjonalności, można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@etoll.gov.pl.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. Dostawca informuje, że Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną działaniem Użytkownika związanym z korzystaniem przez niego z Aplikacji, w szczególności autentyczności danych związanych z realizowanymi przez użytkownika przejazdami po Autostradach.
 2. Dostawca informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody będące wynikiem niedokonania przez Użytkownika aktualizacji Aplikacji;
  2. szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
  3. jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik;
  4. nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikających z nieprawidłowości działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik w każdym czasie jest uprawniony do zakończenia korzystania z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie z urządzenia mobilnego.
 2. Regulamin może ulec zmianie wraz z kolejnymi wydaniami Aplikacji. Zmiana jest wiążąca dla Użytkowników, którzy zainstalują takie wydanie Aplikacji i zaakceptują zmienione brzmienie Regulaminu.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Aplikacji, a ponadto za pośrednictwem strony www.etoll.gov.pl, w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Niniejszy Regulamin jest zgodny z powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. 2021 poz. 1005).

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą (Dz.U. 2012 poz. 467)