Dla dostawcy EETS

Procedura ubiegania się o dopuszczenie do świadczenia usługi EETS na obszarze EETS zarządzanym przez Szefa KAS

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS) zapewnia możliwość uiszczenia należności na obszarach elektronicznego poboru opłat na terenie Unii Europejskiej przy użyciu jednego urządzenia pokładowego, tzw. OBU (On Board Unit), jednego konta użytkownika oraz na podstawie jednej umowy. Korzystanie z usługi nie wpływa na wysokość opłaty elektronicznej, pobieranej przez Poborcę Opłaty – czyli Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szefa KAS).

W ramach świadczenia usługi EETS, Dostawca EETS dostarcza użytkownikowi urządzenie pokładowe do pobierania opłat, tzw. OBU. Rozliczenie opłat odbywa się pomiędzy użytkownikiem OBU a Dostawcą EETS oraz pomiędzy Dostawcą EETS a Szefem KAS. Świadczenie usług EETS przez Dostawcę EETS możliwe jest po podpisaniu umowy z Szefem KAS oraz przeprowadzeniu procesu dopuszczenia do użytkowania urządzenia OBU na Obszarze Poboru Opłat EETS, na którym Szef KAS pobiera opłaty z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty  Elektronicznej KAS (e-TOLL)

Warunki wdrożenia usługi EETS zostały określone w przepisach Dyrektywy 2019/520 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii oraz Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/204 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych obowiązków dostawców europejskiej usługi opłaty elektronicznej, minimalnej treści informacji o obszarze europejskiej usługi opłaty elektronicznej, interfejsów elektronicznych, wymogów dotyczących składników interoperacyjności oraz uchylenia decyzji 2009/750/WE

Informacja o obszarze EETS określa warunki dostępu do Obszaru Poboru Opłat EETS, na którym Szef KAS pobiera opłaty z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL).

Rozpoczęcie procedury akredytacji Dostawcy EETS następuje po przesłaniu do Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej:

Wniosku o dopuszczenie do świadczenia usługi EETS na Obszarze EETS wraz z wymaganymi dokumentami.

 • Kontakt e-mail:
  • EETS@mf.gov.pl
 • Adres korespondencyjny:
  • Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa Departament Poboru Opłat Drogowych
   Świętokrzyska 12
   00-916 Warszawa

Materiały do pobrania: