EETS

Czym jest Europejska Usługa Poboru Opłaty Elektronicznej (EETS)

EETS jest Europejską inicjatywą powstałą na podstawie doświadczeń związanych z podobnymi projektami na szczeblu regionalnym. Głównym celem UE było ujednolicenie sposobów poboru opłat praz otwarcie rynku na zewnętrzne firmy oferujące użytkownikom konkurencyjne warunki. Zarówno Poborcy Opłat, jak i Dostawcy EETS bazują w tym zakresie na:

  • Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z dn. 19 marca 2019 oraz jej Aktach - Wykonawczym i Delegowanym
  • Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z dn. 29 kwietnia 2004r. wraz z Decyzją Komisji 2009/750/WE  z dn. 6 października 2009 r.

Europejska Usługa Poboru Opłaty Elektronicznej jest narzędziem umożliwiającym osiągnięcie celu, jakim jest interoperacyjność europejska. Pod pojęciem interoperacyjności europejskiej należy rozumieć stworzenie użytkownikom możliwości uiszczania opłat za przejazdy drogami płatnymi na terenie Unii Europejskiej w ramach jednej umowy zawartej z Dostawcą EETS i za pomocą jednego urządzenia pokładowego (OBE).

Rola Dostawcy EETS

W ramach usługi EETS Dostawca przejmuje część zadań Podmiotu Pobierającego Opłaty na danym obszarze EETS (obszarze dróg płatnych zarządzanym przez jeden podmiot, każdy podmiot ma oddzielny obszar EETS) i to on pobiera opłaty za przejazd drogami. W związku z tym użytkownicy, którzy zdecydowali się na skorzystanie z usług danego Dostawcy EETS wywiązują się tym samym z obowiązku opłacenia danego przejazdu i nie muszą korzystać z usług krajowego Poborcy Opłat. W ramach tej usługi Dostawca EETS dostarcza użytkownikowi urządzenie pokładowe, niezbędne do naliczenia oraz pobrania opłaty za przejazd. Rozliczenie opłat odbywa się pomiędzy użytkownikiem OBU a Dostawcą EETS oraz pomiędzy Dostawcą EETS a Szefem KAS (Poborcą Opłaty). 

Kontrola uiszczenia opłaty na obszarze EETS zarządzanym przez Szefa KAS

Za kontrolę uiszczenia opłaty zarówno w przypadku użytkowników systemu e-TOLL, jak i użytkowników korzystających z usług Dostawców EETS, odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa wraz z Inspekcją Transportu Drogowego. Ustawowe konsekwencje nieuiszczania opłat są takie same dla obu tych grup użytkowników.

Kraje w strefie EETS

Norwegia, Szwecja, Dania, Polska, Niemcy, Belgia, Węgry, Austria, Szwajcaria, Francja, Włochy, Bułgaria, Hiszpania, Portugalia