• Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej e-TOLL PL dla Android
Strona główna

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej e-TOLL PL dla Android

Departament Poboru Opłat Drogowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej e-TOLL PL dla Android.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2021-06-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W przypadku niektórych ikon (głównie wyświetlanych w nagłówkach np. menu dodatkowe, powiadomienia), brak opisu tekstowego. Brak wsparcia głosowego.
 • Wsparcie właściwości zmysłowych (wibracji) dla notyfikacji, przy włączonych ustawieniach systemowych.
 • Aplikacja jest dostępna tylko i wyłącznie w orientacji pionowej.
 • Zmiana rozmiaru tekstu jest możliwa do wykonania systemowo, natomiast aplikacja nie dostosowuje się do tego w 100%. Zmianie ulega tekst, który system potrafi sam powiększyć.
 • Brak możliwości obsługi klawiaturą.
 • Pojedyncze komunikaty w snackbar, które znikają po 5 sekundach. Dla pozostałych elementów nie dotyczy.
 • W aplikacji występuje migocząca ikona loadera, natomiast jest możliwość systemowego wyłączenia.
 • Brak możliwości pominięcia bloku związanego z wymuszeniem nowej wersji aplikacji. Twarda blokada.
 • W obecnej wersji brak pełnej spójności identyfikacji.
 • Aplikacja zmienia automatycznie kontekst w przypadku, gdy występują jakieś błędy np. zakończenie przejazdu, wygaśnięcie sesji płatności.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-04-06.
 • Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Sekretariat DPO
e-mail: sekretariat.dpo@mf.gov.pl
Telefon: +48 (22) 694 49 98

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi, dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów lub na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl 
Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich 
Telefon: +48 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Finansów
Departament Poboru Opłat Drogowych,
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdują się w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ponadto, w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się, Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa - Informacja dla osób niepełnosprawnych/ Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Departament Poboru Opłat Drogowych nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu. Jeśli chcesz skorzystać z takiej formy komunikacji prosimy o zgłoszenie tego faktu przynajmniej 3 dni robocze przed wizytą.


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.