Právní předpisy

Právní prostředí EU - Směrnice

Popis

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

Nahrazuje dřívější ustanovení - směrnici 93/89/EHS - která byla v roce 1995 zrušena Tribunálem Spravedlnosti. Harmonizuje podmínky, za kterých mohou vnitrostátní orgány vybírat daně, mýtné a poplatky za přepravu zboží po pozemních komunikacích.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. září 2011, která mění směrnici o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

Novela umožňuje členským státům více diverzifikovat poplatky a zohlednit náklady za znečištění ovzduší a hluk, jakož i míru kongesce v konkrétních oblastech. Kromě toho určuje mechanismy pro rozdělování příjmů a podporuje užití dodatečných příjmů na investice zaměřené na dosažení cílů udržitelné dopravy, jako jsou nové technologie v oblasti konstrukce vozidel a infrastruktura.

Vnitrostátní právní předpisy - Zákony

Popis

Zákon ze dne 21. března 1985 o veřejných silnicích

Souhrnný text. Právní stav k 3. březnu 2020.

 

Upravuje otázky spojené s elektronickým výběrem mýtného, což umožňuje komplexní stanovení mj. vozidel, na která se vztahuje povinnost elektronického výběru mýtného, určuje problematiku ukládání peněžitých pokut, sankcí, služby EETS

Zákon ze dne 6. května 2020, kterým se mění zákon o veřejných silnicích a některé další zákony

Ve znění pozdějších předpisů právní stav ke dni 6. května 2020

 

Definuje vytvoření řešení zaměřených na zajištění moderního a efektivního elektronického výběru mýtného způsobem minimalizujícím omezení a náklady vzniklé uživateli veřejných komunikací, a to mimo jiné vytvořením právního základu pro provozování elektronického mýtného systému KAS pro elektronický výběr mýtného na základě technologie satelitního určování polohy.

Zákon ze dne 21. března 1985 o veřejných silnicích

Souhrnný text, právní stav ke dni 21.7.2020.

Zákon ze dne 27. října 1994 o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu

Souhrnný text

 

Oznámení Předsedy Senátu Polské republiky ze dne 18. listopadu 2020 o zveřejnění souhrnného znění zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu.

 

Stanoví pravidla pro financování výstavby zpoplatněných dálnic a státních silnic z prostředků Národního Silničního Fondu, pravidla pro uzavírání smluv o výstavbě, užívání a vybírání mýtného za průjezd dálnicemi.

 

Vnitrostátní právní podmínky - nařízení

Popis

Nařízení Rady Ministrů ze dne 22. března 2011 o státních silnicích nebo jejich úsecích, na kterých se vybírá elektronické mýtné, a o sazbách elektronického mýtného.

Souhrnný text


Oznámení Předsedy Rady Ministrů ze dne 9. prosince 2020 o vyhlášení souhrnného znění nařízení Rady Ministrů týkající se státních silnic nebo jejich úseků, na kterých se vybírá elektronické mýtné, a sazeb elektronického mýtného

 

Definuje státní silnice nebo jejich úseky tříd A, S, GP a G, na kterých se vybírá elektronické mýtné, a stanoví sazby elektronického mýtného.

 

Nařízení Ministra Infrastruktury ze dne 24. června 2020 ve věci způsobu stanovení výskytu ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo výskytu události snižující stupeň této bezpečnosti.

Stanoví, jak určit výskyt ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo události, která snižuje bezpečnost silničního provozu.

 

 

Nařízení Ministra Infrastruktury ze dne 27. září 2003.

o podrobných činnostech orgánů ve věcech týkajících se povolení vozidla do silničního provozu a vzorů dokladů v těchto věcech

Souhrnný text


Oznámení Ministra Infrastruktury ze dne 4. října 2019 ve věci vyhlášení souhrnného znění nařízení Ministra Infrastruktury o podrobnostech činnosti orgánů ve věcech týkajících se povolení  k provozu vozidla na pozemních komunikacích a vzorů dokladů v těchto věcech

 

Nařízení Ministra Infrastruktury ze dne 3. prosince 2020, kterým se mění nařízení o podrobných činnostech orgánů ve věcech týkajících se povolení vozidla do silničního provozu a vzorů dokladů v těchto věcech.

Ve znění pozdějších předpisů k 3. prosinci 2020.

Nařízení Ministra Infrastruktury a Rozvoje ze dne 27. srpna 2015 o placení a zúčtování elektronických poplatků

Právní stav ke dni 27. srpna 2015.


Stanoví postup, způsob a lhůtu pro placení, převod a zúčtování elektronických poplatků a postup pro vrácení nesprávně vybraných elektronických poplatků.

Nařízení Ministra Dopravy, Výstavby a Mořského Hospodářství ze dne 25. dubna 2012 o sazbách mýtného za průjezd po dálnicích

Právní stav ke dni 25. dubna 2012.


Určuje sazby mýtného za ujetí 1 km dálnice pro jednotlivé kategorie vozidel.

Nařízení Ministra financí, fondů a regionální politiky ze dne 11. května 2021 ve věci způsobu ověřenií uživatele věrejných komunikací za účelem registrace v rejstříku platců elektronického mýtného

Určuje způsob ověření uživatele věrejných komunikací za účelem registrace v rejstříku platců elektronického mýtného

Nařízení Ministra financí, fondů a regionální politiky ze dne 8. června 2021 ve věci elektronického mýtného vybíraného v Elektronickém systému výběru mýtného NFS

Nařízení upravuje otázky souvísející s vyúčtováním a platbam v Elektronickém systému výběru mýtného NFS, co zaručuje rovné zacházení se spotřebiteli.