Úleva E-TOLL na dani z příjmu

Od 29. června 2021 platí úleva e-TOLL na daň z příjmu. Úleva se týká výdajů na vybavení vozidel zařízením e-TOLL.

Na čem je založena úleva?

Úleva spočívá v odpočtu od příjmů (výnosů) z nezemědělské podnikatelské činnosti nebo od příjmů ze speciální divize zemědělské výroby stanovené na základě evidence daňových příjmů a výdajů nebo účetní evidence (daně z příjmů fyzických osob) nebo od příjmů z jiných zdrojů než z kapitálových příjmů (daně z příjmů právnických osob):

  • výdajů spojených s pořízením externího lokalizačního systému nebo palubního zařízení,
  • poplatků vzniklých na základě smlouvy o provozu externího lokalizačního systému nebo palubní jednotky,
  • poplatků vniklých na základě leasingové nebo nájemní smlouvy na externí lokalizační systém, palubní zařízení nebo na základě jakékoli podobné smlouvy, na jejímž základě je takový systém nebo zařízení předáno do užívání.

Úleva zohledňuje čisté výdaje a poplatky, tj. bez daně z přidané hodnoty.

Vzniklé výdaje a poplatky jsou rovněž odečitatelné, pokud jsou zahrnuty do odečitatelných nákladů.

Pokud se jedná o daně z příjmů fyzických osob, odpočet lze provést ze zdanitelného příjmu podle obecné daňové sazby nebo ze zdanitelného příjmu 19% sazbou, případně ze zdanitelného příjmu paušální částkou z evidovaného příjmu.

V případě daně z příjmů právnických osob se odpočet vztahuje na příjmy zdaněné sazbou 9 % nebo 19 %.

Z jakého období je možné odečíst výdaje?

Odpočitatelné jsou pouze výdaje vzniklé v roce 2021.

Jaká je výše úlevy?

Maximální výše úlevy se rovná součinu 500 PLN a počtu lokalizačních systémů nebo palubních zařízení. Počet těchto systémů a zařízení nesmí překročit počet vozidel, která v roce 2021 uskutečnila alespoň jednu jízdu, při níž bylo za použití tohoto systému nebo zařízení uhrazeno elektronické mýtné.

To znamená, že výdaje např.  za jedno zařízení na jedno vozidlo ve výši 400 PLN mají nárok na plný odpočet ( v rámci limitu 500 PLN) a výdaje např. ve výši 700 PLN za jedno zařízení na jedno vozidlo mají nárok na odpočet ve výši 500 PLN (do výše stanoveného limitu).

Jak provést odpočet?

V případě daně z příjmů fyzických osob lze vynaložené výdaje odečíst od příjmů (výnosů) stanovených pro rok 2021. Odpočet se provádí v daňovém přiznání za rok 2021.

V případě daně z příjmů právnických osob se odpočet provede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém výdaje a poplatky vznikly, a v případě poplatníka, jehož zdaňovací období není kalendářním rokem, lze odpočet provést v daňovém přiznání za zdaňovací období zahrnující 31. prosinec 2021.

Právní základ:

  • zákon ze dne 20. května 2021, kterým se mění zákon o dani ze zboží a služeb a některé další zákony,
  • čl. 52ja zákona o dani z příjmu fyzických osob ze dne 26. července 1991,
  • čl. 38ea zákona o dani z příjmu právnických osob ze dne 15. února 1992,
  • čl. 57aa zákona ze dne 20. listopadu 1998 o paušální dani z příjmu z některých příjmů fyzických osob.