Požadované zabezpečení platby

Jak vypočítat minimální výši zabezpečení

Minimální výše zálohy zaplacené uživatelem se vypočte podle následujícího vzorce:

Z = S x R x 1,3

kde:

Z - minimální výše zabezpečení pro dané vozidlo

S - předpokládaný počet kilometrů ujetých na státních silnicích nebo jejich úsecích, na kterých se vybírá elektronické mýtné během 45 dnů.

R - sazba elektronického mýtného pro dané vozidlo stanovená v předpisech vydaných podle § 13ha odst. 6 zákona.

Hodnota zálohy by měla vycházet z počtu registrovaných vozidel nebo předpokládaných registrací pro Zúčtovací Účet zahrnutý do Souboru Zúčtovacích Účtů a předpokládaného využívání zpoplatněné silniční sítě. Musí pokrývat maximální využití zpoplatněné silniční sítě po dobu 1,5 měsíce (měsíční platební výměr + 14denní lhůta splatnosti). V případě, že jsou k fakturačnímu účtu přiřazena další vozidla, je uživatel povinen podle potřeby zvýšit částku zálohy. Základní princip vychází z toho, že bez ohledu na počet vozidel registrovaných na Zúčtovacím Účtu musí být celková výše mýtného pokryta garantovanou částkou.

Jakým způsobem by mělo být poskytnuto zajištění?

Uživatel zapsaný v Registru poplatníků mýtného systému e-TOLL, který vlastní soubor zúčtovacích účtů v režimu odložené splatnosti, je povinen poskytnout zajištění v jedné z následujících forem:

  • hotovostní
  • bankovní nebo pojistné záruky - neodvolatelné, bezpodmínečné a splatné na první požádání.
  • ručení třetí strany

Hotovostní záloha

Platbu hotovostní zálohy je možné provést bankovním převodem na číslo bankovního účtu určeného pro platbu hotovostní zálohy, které bylo uvedeno při registraci do systému elektronického výběru mýtného e-TOLL. V případě online registrace bude číslo účtu pro platbu zálohy k dispozici na Internetovém Účtu Zákazníka (IKK), zatímco v případě registrace v Centru Zákaznické Podpory (MOK) vám toto číslo sdělí pracovník MOK. Hotovostní zálohu lze poskytnout také pomocí platební karty (s výjimkou flotilové karty) a mobilních plateb (BLIK a PayByLink).

Bankovní nebo pojistná záruka

Uživatel má povinnost získat garanci a předložit ji vedoucímu KAS ke schválení v následující formě:

  • Originál garance v tištěné papírové podobě

Při registraci do elektronické evidence mýtného e-TOLL je uživatel povinen připojit digitální kopii garance (scan) v Internetovém Účtu Zákazníka (IKK) a originál garance předložit vedoucímu KAS nejpozději následující pracovní den po registraci.

Originál garance je nutné zaslat na následující adresu:

Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Departament Poboru Opłat Drogowych
Wydział Obsługi Rozliczeń i Płatności
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

  • Garance vydaná v elektronické podobě

Garance vystavená v elektronické podobě a opatřená elektronickým kvalifikovaným podpisem by měla být zaslána prostřednictvím vystavitele garance (banky nebo pojišťovny) na následující e-mailovou adresu

gwarancje@etoll.gov.pl

Po doručení originálu záručního dokladu (v papírové i elektronické verzi) vedoucímu KAS bude uživatel vyrozuměn prostřednictvím komunikačního kanálu zvoleného při registraci (e-mail, sms) o schválení nebo zamítnutí předloženého dokladu.

Do okamžiku schválení obdrženého garančního dokumentu vedoucím KAS může uživatel zaplatit elektronický poplatek v předplaceném režimu po dřívšější registraci zúčtovacího účtu pro tento režim a registraci vozidel na tomto účtu.

POZNÁMKA

Garance může být vystavena v polském nebo jiném jazyce a může k ní být přiložen soudní překlad dokumentu. Garanční dokument musí obsahovat všechna příslušná ustanovení obsažená ve vzoru garance. Pokud některá z podmínek chybí, garance nebude přijata.

Vzory záruk jsou k dispozici v sekci Vzory dokumentů.

Ručení třetí strany

Garance poskytnutá ve formě ručení ze strany Poskytovatele Flotilových Karet, který uživatele registruje v systému e-TOLL, nevyžaduje žádné dodatečné garance.

Ručení může poskytnout subjekt, jehož schopnost splácet závazky v kalendářním roce, do kterého spadá datum poskytnutí ručení, byla vyhodnocena na úrovni:

  • nejméně BBB+ nebo Baa1 udělené ratingovými agenturami uvedenými v předpisech vydaných na základě čl. 2c odst. 3 zákona o ručení a zárukách vydaných státní pokladnou a některými právnickými osobami ze dne 8. května 1997 nebo
  • odpovídající alespoň BBB+ nebo Baa1 od mezinárodně uznávaných ratingových agentur.

 

Doba trvání zabezpečení

Zabezpečení v hotovostní formě je hrazeno na dobu neurčitou, zatímco bankovní / pojistná garance / ručení by mělo být vystaveno na dobu ne kratší než 1 rok.

Uživatel bude informován 60 dní před datem vypršení platnosti, aby mohl předložit obnovenou garanci nejpozději 30 dní před datem vypršení platnosti. To neznamená, že uživatel je zbaven povinnosti monitorovatní platnost a výši částky uvedené v zabezpečení stanoveném pro Soubor Zúčtovacích Účtů.

Uživatel používající účet s odloženou splatností je povinen udržovat a doplňovat zabezpečení po celou dobu trvání takového účtu. Pokud před uplynutím 30 dnů uživatel nepředloží originál obnoveného zabezpečovacího dokumentu, Zúčtovací účty přestanou být účty s odloženou splatností a Správce mýtného zřídí Účty s odloženou splatností se zůstatkem ve výši 0 PLN. V takovém případě uživatel bude povinen dodržovat a uplatňovat podmínky platné pro uživatele využívající předplacené služby (pre-paid). Výše uvedená změna režimu proběhne ve 14:00 hodin posledního dne, kdy má být garance obnovena.

DŮLEŽITÉ

Uživatel, který hradí mýtné v režimu s odloženou splatností v případě, že jsou v elektronické evidenci mýtného zapsána další vozidla, je povinen zvýšit výši zabezpečení.

Základní princip spočívá v tom, že bez ohledu na počtu vozidel musí být celková výše mýtného pokryta garantovanou částkou zabezpečení.

Kalkulačka zabezpečení

Zpřístupnili jsme nástroj pro rychlý výpočet požadované výše zabezpečení na adrese - Kalkulátor zabezpečení.