Právní základ

Právní prostředí EU - Směrnice

Popis

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

Nahrazuje dřívější ustanovení - směrnici 93/89/EHS - která byla v roce 1995 zrušena Tribunálem Spravedlnosti. Harmonizuje podmínky, za kterých mohou vnitrostátní orgány vybírat daně, mýtné a poplatky za přepravu zboží po pozemních komunikacích.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. září 2011, která mění směrnici o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

Novela umožňuje členským státům více diverzifikovat poplatky a zohlednit náklady za znečištění ovzduší a hluk, jakož i míru kongesce v konkrétních oblastech. Kromě toho určuje mechanismy pro rozdělování příjmů a podporuje užití dodatečných příjmů na investice zaměřené na dosažení cílů udržitelné dopravy, jako jsou nové technologie v oblasti konstrukce vozidel a infrastruktura.

Vnitrostátní právní předpisy - Zákony

Popis

Zákon ze dne 21. března 1985 o veřejných silnicích

Souhrnné znění

Oznámení Předsedy Sejmu Polské republiky ze dne 25. června 2021 o vyhlášení souhrného znění zákona o veřejných silnicích

 

Upravuje otázky spojené s elektronickým výběrem mýtného, což umožňuje komplexní určení mj. vozidel, která podléhají elektronickému výběru mýtného, vymezuje problematiku pokut, sankcí, služby EETS.

Zákon ze dne 6. května 2020, kterým se mění zákon o veřejných silnicích a některé další zákony

Ve znění pozdějších předpisů právní stav ke dni 6. května 2020

 

Definuje vytvoření řešení zaměřených na zajištění moderního a efektivního elektronického výběru mýtného způsobem minimalizujícím omezení a náklady vzniklé uživateli veřejných komunikací, a to mimo jiné vytvořením právního základu pro provozování elektronického mýtného systému KAS pro elektronický výběr mýtného na základě technologie satelitního určování polohy.

Zákon ze dne 21. března 1985 o veřejných silnicích

Souhrnný text, právní stav ke dni 21.7.2020.

Zákon ze dne 27. října 1994 o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu

Souhrnné znění

 


Oznámení Předsedy Sejmu Polské republiky ze dne 18. listopadu 2020 o vyhlášení souhrnného znění zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu

 

Stanoví pravidla pro financování výstavby zpoplatněných dálnic a státních silnic z prostředků Státního Silničního Fondu, pravidla pro uzavírání smluv o výstavbě, provozu a pro výběr mýtného za průjezd po dálnicích.

 

Zákon ze dne 15. dubna 2021 o změně zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním silničním fondu a některých dalších zákonů

Upravuje mimo jiné otázky týkající se zpoplatnění dálnic na koncesních úsecích, placení mýtného elektronicky přenosem geolokačních údajů do SPOE KAS, nákupu elektronické dálniční známky, určení vedoucího KAS jako orgánu kontrolujícího správnost placení dálničních poplatků od uživatelů lehkých vozidel, jakož i v režimu kontroly prováděné na pozemních komunikacích.

Zákon ze dne 23. července 2021, kterým se mění zákon o investičních fondech a správě alternativních investičních fondů

Určuje dobu trvání a sazbu 75 % elektronického poplatku pomocí Systému Elektronického Výběru Mýtného KAS.

Vnitrostátní právní podmínky - nařízení

Popis

Nařízení Rady Ministrů ze dne 22. března 2011 o státních silnicích nebo jejich úsecích, na kterých se vybírá elektronické mýtné, a o sazbách elektronického mýtného.

Souhrnný text


Oznámení Předsedy Rady Ministrů ze dne 9. prosince 2020 o vyhlášení souhrnného znění nařízení Rady Ministrů týkající se státních silnic nebo jejich úseků, na kterých se vybírá elektronické mýtné, a sazeb elektronického mýtného

 

Definuje státní silnice nebo jejich úseky tříd A, S, GP a G, na kterých se vybírá elektronické mýtné, a stanoví sazby elektronického mýtného.

 

Nařízení Ministra Infrastruktury ze dne 24. června 2020 ve věci způsobu stanovení výskytu ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo výskytu události snižující stupeň této bezpečnosti.

Stanoví, jak určit výskyt ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo události, která snižuje bezpečnost silničního provozu.

 

 

Nařízení Ministra Infrastruktury ze dne 27. září 2003.

o podrobných činnostech orgánů ve věcech týkajících se povolení vozidla do silničního provozu a vzorů dokladů v těchto věcech

Souhrnný text


Oznámení Ministra Infrastruktury ze dne 4. října 2019 ve věci vyhlášení souhrnného znění nařízení Ministra Infrastruktury o podrobnostech činnosti orgánů ve věcech týkajících se povolení  k provozu vozidla na pozemních komunikacích a vzorů dokladů v těchto věcech

 

Nařízení Ministra Infrastruktury ze dne 3. prosince 2020, kterým se mění nařízení o podrobných činnostech orgánů ve věcech týkajících se povolení vozidla do silničního provozu a vzorů dokladů v těchto věcech.

Ve znění pozdějších předpisů k 3. prosinci 2020.

Nařízení Ministra Infrastruktury a Rozvoje ze dne 27. srpna 2015 o placení a zúčtování elektronických poplatků

Právní stav ke dni 27. srpna 2015.


Stanoví postup, způsob a lhůtu pro placení, převod a zúčtování elektronických poplatků a postup pro vrácení nesprávně vybraných elektronických poplatků.

Nařízení Ministra Dopravy, Výstavby a Mořského Hospodářství ze dne 25. dubna 2012 o sazbách mýtného za průjezd po dálnicích

Právní stav ke dni 25. dubna 2012.


Určuje sazby mýtného za ujetí 1 km dálnice pro jednotlivé kategorie vozidel.

Nařízení Ministra financí, fondů a regionální politiky ze dne 11. května 2021 ve věci způsobu ověřenií uživatele věrejných komunikací za účelem registrace v rejstříku platců elektronického mýtného

Určuje způsob ověření uživatele věrejných komunikací za účelem registrace v rejstříku platců elektronického mýtného

Nařízení Ministra financí, fondů a regionální politiky ze dne 8. června 2021 ve věci elektronického mýtného vybíraného v Elektronickém systému výběru mýtného NFS

Nařízení upravuje otázky souvísející s vyúčtováním a platbam v Elektronickém systému výběru mýtného NFS, co zaručuje rovné zacházení se spotřebiteli.

Nařízení Ministra Financí, Fondů a Regionální Politiky ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění nařízení o stanovení povinností, které zůstávají v působnosti vedoucího finančního úřadu oprávněného požadovat jejich plnění cestou správní exekuce, a místní příslušnosti tohoto vedoucího finančního úřadu

Týká se pověření příslušného Vedoucího Finančního Úřadu k vydávání výzev k zaplacení dodatečného poplatku.

SDĚLENÍ MINISTRA FINANCÍ, FONDŮ A REGIONÁLNÍ POLITIKY ze dne 28. července 2021 týkající se informací o výběru elektronického mýtného pomocí technologie komunikace na krátkou vzdálenost (DSRC)

Stanoví datum ukončení provozu systému elektronického výběru mýtného pomocí technologie DSRC pro vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, včetně autobusů bez ohledu na jejich nejvyšší povolenou hmotnost, a datum ukončení možnosti pořizovat a používat zařízení pro elektronický výběr mýtného pomocí technologie komunikace na krátkou vzdálenost (DSRC).

Nařízení Ministra Financí, Fondů a Regionální Politiky ze dne 6. července 2021 o stanovení orgánu Národní Finanční správy k provádění některých úkonů spojených s výběrem dodatečných poplatků.

Týká se určení Ředitele Finanční Správ Łodzi k plnění úkolů souvisejících s obsluhou doplatku (včetně vydávání výzev, posuzování námitek, vydávání rozhodnutí, oznámení).

Nařízení Ministra Financí, Fondů a Regionální Politiky ze dne 18. srpna 2021, vě věci stanovení orgánu Národní Finanční Správy, který bude vykonávat některé úkoly elektronického výběru poplatků, ze dne 5. července 2021

Týká se pověření ředitele Finanční Správy v Łodzi k provádění úkonů v rámci elektronického výběru mýtného (mj. zjišťování, zda údaje zapsané do registru poplatníků elektronického mýtného ve fázi samostatná registrace v SPOE KAS, které nebyly potvrzeny při autentizaci, jsou v souladu s doklady připojenými k tomuto registru, smazání údajů, oznámení o jejich odstranění a přijímání digitálně kopírovaných plných mocí předložených v registru

Nařízení Ministra Financí, Fondů a Regionální Politiky ze dne 1. července 2021 o vracení dodatečného poplatku a vyřizování námitek

Upravuje záležitost vrácení dodatečného poplatku, způsob a lhůtu pro posouzení vznesené námitky, a to jednotně pro všechny účastníky.

Nařízení Ministra Financí, Fondů a Regionální Politiky ze dne 21. června 2021 ve věci vzoru potvrzení o vybrané záloze podle článku 37gg odst. 1 zákona ze dne 27. října 1994 o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu.

Určuje vzor příjmového dokladu pro vklad hotovosti jako účetní doklad.

Oznámení ministra Financí, Fondů a Regionální Politiky ze dne 22. června 2021 ve věci informace o spuštění elektronického Systému Výběru Mýtného KAS

Stanoví lhůtu pro spuštění systému ICT pro výběr elektronického mýtnéhovedoucím KAS.

Nařízení Ministra financí, Fondů a Regionální Politiky ze dne 16. června 2021 o určení finančního úřadu, na jehož bankovní účet má být převáděna platba zálohy, která je uvedená v čl. 37gg odst. 1 zákona ze dne 27. října 199.

Vztahuje se na vyznačení Finančního úřadu v Bydgoszczy, na jehož bankovní účet se provádí úhrada kauce v případě nezaplacení dálničního poplatku osobami s bydlištěm nebo sídlem mimo území Polska.

Nařízení Rady Ministrů ze dne 29. září 2021, kterým se mění nařízení o státních silnicích nebo jejich úsecích, na kterých se vybírá elektronické mýtné, a o sazbách elektronického mýtného

Stanoví sazby elektronického mýtného za kilometr státní silnice nebo jejího úseku.