Informační doložka Vedoucího KAS

Informační doložka o zpracování osobních údajů vedoucím Státní finanční správy v systému KAS SPOE

V souladu s články 13 a 14 RODO[1] vás informuji, že:

Administrátor

Správcem Vašich osobních údajů je vedoucí Národní Finanční Správy se sídlem ve Warszawie, 00-916, ul. Świętokrzyska 12.

Inspektor Ochrana Osobních Údajů

Ve věcech výkonu vašich práv podle nařízení RODO v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se můžete obrátit na Inspektora Ochrany Osobních Údajů zasláním e-mailu na adresu:  IOD@mf.gov.pl.

Cíle a způsob zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • vybírání mýtného za užívání zpoplatněných pozemních komunikací, tj. mýtného ve smyslu zákona o zpoplatněných dálnicích a státním silničním fondu a elektronického mýtného ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, a to i za použití elektronických nebo telefonních nástrojů souvisejících s výkonem této služby - zákonná povinnost Administrátora- čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO,
 • zasílání informačních materiálů týkajících se systému mýtného a silniční infrastruktury - na základě souhlasu osoby, jíž se údaje týkají - čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení RODO.

Poskytnutí údajů nezbytných pro provedení výběru mýtného je zákonným závazkem - neposkytnutí těchto údajů bude mít za následek nemožnost úhrady elektronického mýtného nebo mýtného v systému KAS SPOE.  

Pro online registraci je vyžadována e-mailová adresa. Pokud ji neuvedete, nebudete se moci v této formě zaregistrovat.

Poskytnutí údajů nezbytných pro zasílání informačních materiálů (e-mailová adresa nebo telefonní číslo) je dobrovolné.

Odběratele osobních údajů

Příjemci vašich osobních údajů budou subjekty oprávněné získat osobní údaje na základě právních předpisů. Samostatnou kategorií odběratelů, kterým mohou být vaše údaje zpřístupněny, jsou subjekty, které zpracovávají osobní údaje jménem Správce, zejména ty, s nimiž jsme uzavřeli smlouvy o poskytování služeb údržby námi používaných IT systémů.

Pokud používáte systém flotilových karet, odběrateli budou také příslušní poskytovatelé flotilových karet a zprostředkující subjekt pro přenos údajů mezi systémem KAS SPOE a poskytovateli flotilových karet. Vaše údaje budou předány do třetích zemí pouze v případě, že používáte poskytovatele flotilových karet se sídlem mimo Evropský Hospodářský Prostor.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány až do splnění účelu zpracování, s přihlédnutím k promlčecí době nároků, jakož i k archivační době v souladu s platnými právními předpisy. Zejména:

 • údaje zpracovávané podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO - jsou v systému uchovávány po dobu 12 měsíců, počítáno od konce kalendářního roku, ve kterém se po zpoplatněné silnici projíždělo,
 • geolokační údaje - uchovávají se nejdéle po dobu 6 měsíců od data ukončení průjezdu po státních silnicích.
  • pokud před uplynutím této lhůty nebylo zahájeno správní řízení nebo řízení o přestupku, v němž jsou tyto údaje nezbytné; v takovém případě se údaje uchovávají až do ukončení příslušného řízení;
 • údaje zpracovávané na základě souhlasu - budou zpracovávány, dokud svůj souhlas s jejich zpracováním neodvoláte.

Zdroj původu osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje získáváme:

 • přímo od vás během procesu registrace;
 • od subjektů povinných platit poplatky;
 • od poskytovatelů flotilových karet;
 • z referenčních systémů, jakými jsou např.: CEPIK, CRP KEP.

Přávní nároky subjektů osobních údajů

Máte nárok na:

 • přístup k obsahu údajů na základě článku 15 RODO s výhradami, že zpřístupněné osobní údaje nesmí zveřejnit utajované informace nebo porušit zákonem chráněné tajemství, které je Správce povinen uchovávat, a s výhradou článku 5 zákona ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů;
 • opravu údajů podle článku 16 RODO; 16 RODO;
 • odstranění údajů na základě článku 17 RODO;
 • omezení zpracování údajů podle čl. 18 RODO;
 • odvolání souhlasu na zpracování údajů v jakémkoliv okamžiku (v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu), přičemž odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování provedené před jeho odvoláním.

V případě podezření, že zpracování vašich osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost Předsedovi Úřadu Pro Ochranu Osobních Údajů.

Automatizované rozhodování a profilování

Zpracování vašich údajů může být prováděno automatizovanými prostředky, které mohou zahrnovat automatizované rozhodování, včetně profilování, které správce provádí na základě platných právních předpisů.

[1] Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/678 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)