Ověření řádného uhrazení dálničního poplatku

Kontrola správnosti úhrady mýtného se provádí na základě ustanovení zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu ze dne 27. října 1994.

Příslušníci Celní a Finanční správy a inspektoři Silniční inspekce jsou oprávněni kontrolovat správnost placení mýtného, včetně kontroly mobilních zařízení, palubních zařízení nebo externích lokalizačních systémů využívajících technologie satelitního určování polohy a přenosu dat.

Kontrolu správnosti placení dálničního poplatku, včetně kontroly mobilních zařízení, palubních zařízení nebo externích lokalizačních systémů, mohou při plnění svých zákonných úkolů provádět policisté.

V případě nezaplacení dálničního poplatku, v tom za pokračování v jízdě po dálnici nebo jejím úseku po uplynutí doby platnosti uvedené na dálničním lístku, bude poplatníkovi účtována dodatečná pokuta ve výši 500 PLN. Výzvu k úhradě dodatečného poplatku vystavuje vedoucí Státní finanční správy. Pokud je pokuta zaplacena do 7 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě poplatku, snižuje se o 100 PLN z částky uvedené ve výzvě.

Od poplatníka se vybírá jedno dodatečné mýtné bez ohledu na počet jízd téhož vozidla po dálnici nebo jejím úseku během 24 hodin, kterými se rozumí doba od 0:00 do 24:00 daného dne.

V případě zjištění při kontrole prováděné příslušníky Celní a finanční správy, inspektory silniční kontroly nebo příslušníky Policie, že plátce mýtného:

  • nezaplatil mýtné za svou předchozí jízdu po dálnici nebo jejím úseku a také
  • má bydliště nebo sídlo ve státě, s nímž Polsko není vázáno dohodou nebo smlouvou o spolupráci při vzájemném vymáhání tohoto poplatku, nebo možnost vymáhání dluhu nevyplývá přímo z mezinárodních předpisů a předpisů tohoto státu,

osoba provádějící kontrolu vybere zálohu ve výši příplatku za každou z těchto jízd.

Dodatečný poplatek se nevybere, pokud byla řidiči uložena pokuta pokutovým blokem za jízdu po zpoplatněné dálnici nebo jejím úseku bez platného dálničního lístku nebo bez řádně funkčního palubního zařízení, mobilní aplikace nebo externího lokalizačního systému, který zajišťuje přenos geolokačních údajů do systému e-TOLL.

V případě uložení dodatečného poplatku má poplatník právo podat námitku vedoucímu KAS. Podání námitky nezbavuje povinnosti zaplatit dodatečný poplatek.

Porušení, které se trestá pokutou, spolu s článkem v příslušném zákoně

Výše pokuty spolu s článkem z příslušného zákona

Článek 37a § 28 bod 1 zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu.

 

Průjezd dálnicí nebo jejím úsekem, za jehož průjezd vybírá vedoucí KAS dálniční poplatek, řidičem vozidla v případě:

  • bez platného dálničního lístku
  • bez řádně fungujícího zařízení nebo systému zajišťujícího přenos geolokačních údajů do Systému Elektronického Mýtného KAS

Čl. 37 gj odst. 1 zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu.

 

 

500 zł

Čl. 37 gj odst. 1 zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu.

 

 

Průjezd dálnicí nebo jejím úsekem, za jehož průjezd vybírá vedoucí KAS dálniční poplatek, řidiče vozidla, jehož SPZ je zakryta, ozdobena nebo které má na přední části vozidla znaky, nápisy nebo předměty, které snižují čitelnost těchto SPZ, nebo jehož SPZ jsou umístěny na vozidle na jiných místech, než která jsou k tomu konstrukčně určena.

Čl. 37 gj odst. 1 zákona o zpoplatněných dálnicích a Státním Silničním Fondu.

 

 

500 zł

Čl. 11 zákona, kterým se mění zákon o dálnicích a Státním Silničním Fondu a některé další zákony.

 

Používání mýtných bodů z jízdních pruhů vyhrazených pro uživatele systému e-TOLL bez řádně fungujícího zařízení nebo systému, který zajišťuje přenos geolokačních údajů do systému elektronického mýtného KAS (od data spuštění systému e-TOLL do 30. listopadu 2021). ) nebo placení mýtného za průjezd dálnicí v systému viaTOLL pomocí palubního zařízení, které neumožňuje identifikaci vozidla a uživatele, tj. s výjimkou anonymních zařízení viaAUTO a zařízení viaAUTO instalovaných v jiných vozidlech, než ke kterým jsou v systému viaTOLL přiřazena (od data zahájení provozu systému e-TOLL do data ukončení provozu systému viaTOLL).

Čl. 12 zákona, kterým se mění zákon o dálnicích a Státním Silničním Fondu a některé další zákony.

 

 

 

500 zł