Obchodní podmínky aplikace e-TOLL PL

EN - Go to English version

Vážený uživatel! Děkujeme za stažení aplikace e-TOLL PL. Prosíme, aby jste ste před používáním aplikace seznámili s její podmínkami. Vysvětlují způsob a pravidla funkce aplikace, a také obsahují důležité informace týkající se Vašich osobních údajů a bezpečnosti.

Aplikace e-TOLL umožňuje Dodavateli nahlížet do Vašich geolokalizačních dat za účelem plnit povinnosti určené zákonem. Data se uchovávají v šifrované podobě na Vašem mobilním zařízení.

Aplikace umožňuje uhrazovat elektronické mýtné a poplatek za jízdu v souladu 
s požádavky určenými v zákonu o věřejných silnicích, zákonu o zpoplatněných dálnicích a Národním silničním fondu.  Aplikace umožňuje také sledování jízd v rámci systému SENT.

V souvislosti se zpřístupněním v Aplikaci služby poskytování geolokalizačních dat, zpracovává dodávatel údaje uživatelů aplikace za účelem umožnit realizaci povinnosti uhradit elektronické mýtné, poplatek za jízdu a poplatek za sledování dopravy v SENT. Data se odesílají ze zařízení uživatele, který provádí jízdu. Realizace jízdy si vyžaduje použití uživatelem vhodné funkce Aplikace.

Osobě, které se týkají údaje přisluší právo na přístup k obsahu údajů, právo na jejich opravu a práva předpokladané v čl. 32 ods. 1 bod 7 a 8 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů, včetně práva podat písemnou odůvodněnou žádost o ukončení zpracování její údajů vzhledem k její zvláštní situaci. Data se nezpracovávají na marketingové účely.

Aby používat aplikaci za účelem uhrazovat elektronické mýtné nebo poplatek za jízdu je nutné odsouhlasit tyto podmínky, a také zaregistrovat vozidlo a obchodní číslo Aplikace na Internetovém zákaznickém účtu (IZÚ) v systému SEM NFS (mojekonto.etoll.gov.pl). Aplikace je bezplatná. Aplikace a s ní související služby se dodávají Vedoucím Národní finanční správy.

Obchodní podmínky aplikace e-TOLL PL

 § 1. Aplikace

 1. Dodavatel Aplikace (dále „Dodavatel“) je Vedoucí Národní finanční správy, se sídlem ve Varšavě (00-916), ul. Świętokrzyska 12.
 2. Aplikace“ je software Dodavatele s názvem „e-TOLL PL“, určený pro instalaci na mobilním zařízení Uživatele, který se využívá za podmínek určených v těchto Podmínkách.
 3. Aplikace slouží na polohování a vyúčtování jízd prováděných vozidlem Uživatele na základě geolokalizačních dat poskytovaných prostřednictvím Aplikace, které umožňují určit polohu vozidla, na které se vztahuje výběr poplatků za jízdu po zpoplatněných úsecích silnic v Polsku nebo povinného poskytovat údaje do systému SENT.
 4. Aplikace umožňuje odesílat lokalizační údaje Uživatele do Systému elektronického mýtného Národní finanční správy (dále „SEM NFS“) a/nebo ze Systému elektronického dozoru dopravy (dále „SENT“) a uchovávat v šifrované podobě na mobilním zařízení Uživatele.
 5. Správce osobních údajů, které zpracovává aplikace je Vedoucí Národní finanční správy a spolusprávce - Ministr financí, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.
 6. Zpracování osobních údajů v Aplikaci vyplývá z výkonu věřejné moci, kterou byl pověřen správce v souvislosti s vybíráním mýtného od uživatelů za jízdy po zpoplatněných úsecích silnic. Zpracování osobních údajů v Aplikaci vyplývá z výkonu věřejné moci.
 7. Poplatky za jízdy po zpoplatněných úsecích silnic se vypočítavají na základě:
  1. Elektronické mýtné - se vybírá na základě zákona ze dne 21. marca 1985 o věřejných silnicích (dále zvs).
  2. Poplatek za jízdu - vybírá se na základě zákona ze dne 27. října 1994 o zpoplatněných dálnicích a Národním silničním fondu (dále zzd).
 8. Sledování přepravy zboží v rámci systému SENT se provádí na základě:
  1. Zákona ze dne 9. marca 2017 o systému cestného a železničního sledování přepravy zboží a obchodování s topnými palivy (dále zss)
 9. Pro mobilní zařízení s systémem Android Aplikaci možno stáhnout z obchodu Google Play, zase pro mobilní zařízení ze systémem iOS- z obchodu App Store.
 10. Stažení a využívání Aplikace je bezplatné. Využívání Uživatelem služby přenosu úajů nebo hlasových spojení v souvislosti se stahováním nebo využíváním Aplikace může souviset s poplatky vypočítanými telekomunikačním operátorem, který poskytuje Uživateli telekomunikační služby.

§ 2. Uživatelé

 1. Uživateli Aplikace jsou ve smyslu těchto podmínek:
  1. Uživatelé silnic registrovaní v IZÚ SEM NFS a využívající pro jízdu vozidla nebo soupravy vozidel:
   • s maximální přípustnou hmotností nad 3,5 t;
   • s maximální přípustnou hmotností do 3,5 t;
   • autobusy bez ohledu na maxímální přípustnou hmotnost.
  2. Uživatelé komunikací, kteři provádějí přepravy zboží v rámci systému SENT.
 2. Za účelem používat Aplikaci pro realizaci povinnosti uhrazovat elektronické mýtné a poplatek za jízdu nebo za účelem poskytovat údaje ke systému SENT musí být Uživatelé vybavení mobilními zařízeními, které umožňují poskytování geolokalizačních dat.
 3. V případě registrace v IZÚ účtu, který umožňuje uhrazovat poplatky v režimu předplacení, jízda po zpoplatněné komunikaci a uhrazování poplatků s použitím Aplikace jsou možné po předchozím zabezpečení vhodného množství finančních prostředků na účtu přiřazeném k vozidlu, které realizuje jízdu.
 4. Uživateli Aplikace mohou být výhradně osoby, které splňují podmínky určené v ods. 1-3 vyše. Uživateli Aplikace nesmí být osoby, které využívají vozidla neregistrovaná v SEM NFS nebo neprovádějí přepravy v rámci systému SENT.

§ 3. Aktivace Aplikace

 1. Při prvním použití Aplikace je třeba provést registraci a aktivaci Aplikace v IZÚ SEM NFS.
 2. Aktivace Aplikace spočívá v přiřazení generovaného v průběhu instalace Aplikace obchodního čísla aplikace ke konkrétnímu účtu v IZÚ.

§ 4. Funkce Aplikace

 1. Správně aktivovaná Aplikace umožňuje Uživateli využívání nasledujících funkcionalit:
  1. Zahájení jízdy a zahájení poskytování geolokalizačních dat na potřeby zpoplatněných silnic a/nebo SENT GEO.
   (v závislosti na druhu jízdy) - funkce „Nastavit jízdu“ a „Zahájit jízdu“
  2. Signalizace stavu zařízení (stavu baterie, stavu signálu GPS a stavu spojení se sítí Internet) - oznámení aplikace.
  3. Možnost nabíjení účtu umožňujícího uhrazování poplatků v předplaceném režimu - funkce „Stav účtu“.
  4. Ukončení jízdy a zastavení poskytování geolokalizačních dat - funkce „Ukončit jízdu“.
  5. Shrnutí jízdy obsahující informaci o době jízdy, správě lokalizace a využivaném vozidlu (objevuje se na obrazovce automaticky po ukončení jízdy).
 2. Registrovaná v Aplikaci data představují základ pro vyúčtování jízd prováděných uživatelem pomocí Aplikace.
 3. Funkce „Historie“ umožňuje prohlížet si historii:
  1. Jízd provedených uživatelem, včetně těch, které jsou zpoplatněné (čas zahájení jízdy, změny režimu sledování);
  2. Změny nastavení přívěsu.
 4. Funkce „Historie“ umožňuje uživateli Aplikace prohlížení historie dosavadních uskutočněných jízd v období třech předchozích měsíců.

§ 5. Technické požádavky

 1. Aplikace je určená pro mobilní zařízení s operačním systémem Android ve verzi minimálně 6.0 (doporučená nejnovější dostupná na trhu) a iOS ve verzi minimálně 13 a s přístupem k App Store.
 2. Stažení a aktivace Aplikace vyžadují spojení se sítí Internet.
 3. Pro správný provoz Aplikace, mobilní zařízení, na kterém je nainstalovaná:
  1. Musí mít minimálně 200 MB volné paměti.
  2. Nemůže mít nainstalované modifikace operačního systému, zejména modifikace, které jsou založeny na prolomení zabezpečení výrobce mobilního zařízení nebo výrobce operačního systému (tzv. jailbreaking nebo rooting);
  3. musí umožňovat navazování spojení se sítí Internet;
  4. musí mít modul GPS.
 4. Dodavatel oznamuje, že Aplikace pro správnou funkci využívá:
  1. Síť Internet;
  2. Identifikátor mobilního zařízení a informaci o spojení;
  3. Geolokalizační data.
 5. Dodavatel oznamuje, že instalace dodávaných Dodavatelem aktualizací Aplikace může být nutná pro její správný provoz a řádné zabezpečení obsažených v ní dat. Dodavatel doporučuje nainstalování takových aktualizací okamžitě po jejich zpřístupnění pomocí platforem Google Play nebo přiměřeně App Store pro zařízení se systémem iOS.
 6. Uživatel by měl nainstalovat aktualizace operačního systému v souladu s doporučeními výrobce mobilního zařízení a systému Android. Neaktualizování operačního systému nebo Aplikace může vést k snižení úrovně bezpečnosti využívání Aplikace a i do úniku dat z Aplikace.
 7. Výrobci mobilních zařízení mohou používat různé mechanismy, které mají za účel optimalizaci provozu baterie nainstalované v zařízení. V některých případech příliš dlouhá činnost Aplikace v pozadí může mít vliv na přerušení správného poskytování geolokalizačních dat do SEM NFS a/nebo SENT. Za účelem zabezpečit stálost poskytování geolokalizačních dat, by měl Uživatel mobilního zařízení zajistit,
  aby se Aplikace v průběhu realizace zobrazovala na obrazovce zařízení.

§ 6. Soukromí a bezpečnost

 1. Poskytování geolokalizačních dat se provádí dobrovolně a v rámci realizace povinností Uživatele souvísejících s úhradou elektronického mýtného a poplatku za jízdu nebo realizaci jízd v systému SENT.
 2. Běžná lokalizace se shromažďuje pro potřeby určování výšky elektronického mýtného nebo poplatku za jízdy a pro potreby sledování přepravy zboží v systému SENT. Lokalizace se shromažďuje kontinuálně, tato aplikace se také převede do pozadí během trvání jízdy.
 3. V případě realizace povinnosti úhrady elektronického mýtného nebo poplatku za jízdu s použitím Aplikace, má shromažďování lokalizace za účel detekci, zda je úsek cesty, po kterém se pohybuje uživatel, zpoplatněný úsek -
  v tomto případě slouží odesílané údaje jen na vypočtení výšky elektronického mýtného hrazeného na základě zvs nebo na vypočtení výšky poplatku za jízdu hrazeného na základě zzd. V případě funkce Aplikce souvísející se sledováním jízdy v SENT, jsou data poskytovaná kontinuálně na účely kontroly přepravy zboží na základe zss. Lokalizace se neuchovávají ani nevyužívají na jiné účely. Frekvence odesílání dat je nastavitelná a to v rozmezí od 5 do 60 sekund.
 4. Dodavatel doporučuje, abyv případě ukončení využívání určitého mobilního zařízení třetí osobě, resetovat data v systému nebo vymazat Aplikaci.
 5. Aplikace uchovává nasledující data Uživatele:
  1. Geolokalizační data poskytovaná Uživatelem v průběhu realizace zpoplatněné jízdy a/nebo SENT;
  2. SPZ vozidel;
  3. Obchodní identifikátor Uživatele;
  4. Identifikátor účtu registrovaného v SEM NFS;
  5. Historie zpoplatněných jízd (do 3 měsíců dozadu);
  6. Seznamy SENT (pro jízdy realizované v systému SENT).
 6. Dodavatel odebírá z Aplikace geolokalizační data z oblasti Polska, zase Dodavatel shromažďuje jen ty lokalizační data, které se využívají pro vypočtení elektronického mýtného nebo poplatku za jízdu pro sledování jízd SENT.
 7. Shromažďování dat, které jsou výše uvedené, vyplývá z technických příčin,
  má dočasnou povahu a je časově omezeno.
 8. Kromě funkcí elektronického poskytování dat, Aplikace nenabízí funkce exportu ani importu dat.
 9. Dodavatel neumožňuje obnovení čísla PIN ani hesla do Aplikace. V případě ztráty přístupového hesla k Aplikaci je nutné vymazat Aplikaci z mobilního zařízení spolu s všemi daty a opětovně nainstalovat a aktivovat Aplikaci.
 10. Dodavatel oznamuje, že vynaloží veškeré úsilí za účelem nabízet vysokou úroveň informatické bezpečnosti Aplikace a údajů Uživatelů. Avšak Dodavatel ukazuje, že vzhledem k specifikaci informačních technologií v budoucnosti se může objevit zranitelnost Aplikace na určitá rizika. Vzhledem k tomu doporučuje Dodavatel provádění aktualizace Aplikace v souladu s § 5 ods. 5 a ukazuje, že se může vydávat věřejně dostupné doporučení týkající s bezpečnostních pravidel souvísejících s využíváním Aplikace.

§ 7. Využívání Aplikace

 1. S okamžikem instalace Aplikace poskytuje Dodavatel Uživateli licenci na využívání Aplikace za podmínek určených v § 7. Poskytnutá licence je nevýhradná, nepřevoditelná, neoprávňuje poskytovat další licence (sublicence).
 2. Licence je poskytnutá po dobu neoznačenou a bez územních omezení.
 3. Na základě poskytnuté licence je Uživatel opravněn rozmnožovat Aplikaci v rozsahu nevyhnutném na její nainstalování na používání na mobilních zařízeních Uživatele, pokud se tyto činnosti provádějí za účelem využívat Aplikaci v souladu s Podmínkami.
 4. S výhradou § 7 ods. 3 a výjimek, které vyplývají z absolutně platných právních předpisů, není Uživatel opravěn rozmnožovat Aplikaci jakýmkoli iným způsobem nebo překladat, přízpůsobovat, měnit uspořádání nebo zavádět do Aplikace jakékoli jiné změny.

§ 8. Technická podpora a hlášení Uživatelů

 1. Podpora v oblasti funkce Aplikace se realizuje na následujícím telefonním čísle +48 22 24 337 77 - bezplatné číslo určené pro polské a mezinárodní uživatele - hovorné dle ceníku operátora.
 2. Případné otázky, poznámky nebo návrhy Uživatelů týkající se její funkcionalit, možná odesílat elektronicky na e-mailovou adresu: kontakt@etoll.gov.pl.

§ 9. Odpovědnost

 1. Dodavatel oznamuje, že nese Uživatel úplnou odpovědnost za porušení zákona nebo škodu spáchanou činností Uživatele souvísející s tím, jak využívá Aplikaci, zejména autenticitu dat souvísejících s realizovanými Uživatelem jízdami po zpoplatněných úsecích silnic nebo jízdami SENT.
 2. Dodavatel oznamuje, že nenese odpovědnost za:
  1. škody v důsledku toho, že Uživatel neaktualizuje Aplikaci;
  2. škody, které jsu výsledkem využívání Uživatelem Aplikace způsobem, který není v souladu se zákonem nebo těmito Podmínky;
  3. kvalitu a dostupnost telekomunikačních služb nevyhnutných na využívání Aplikace, poskytovaných telekomunikačním operátorem, kterého služby využíva Uživatel;
  4. nesprávnou funkce Aplikace, která vyplývá z nesprávné funkce operačního systému nebo mobilního zařízení, které využívá Uživatel.

§ 10. Záverečná ustanovení

 1. Uživatel je oprávněn kdykoli ukončit využívání Aplikace prostřednictvím její odinstalování z mobilního zařízení.
 2. Podmínky se mohou měnit s nasledujícími vydáními Aplikace. Změna je závazná pro Uživatele, kteři si nainstalují takové vydání Aplikace a odsouhlasí změněné znění Podmínek.
 3. Podmínky jsou k dispozicii bezplatně v Aplikaci, a kromě toho prostřednictvím webových stránek etoll.gov.pl, ve formátu PDF, který umožňuje jejich stážení, zaznamenání a vytištění.