EN - Go to English version

Drogi użytkowniku! Dziękujemy za pobranie aplikacji e-TOLL PL. Prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji zapoznał się z regulaminem. Wyjaśnia on sposób i zasady działania aplikacji, a także zawiera ważne informacje dotyczące Twoich danych osobowych i bezpieczeństwa.

Aplikacja e-TOLL PL pozwala Dostawcy na wgląd do Twoich danych geolokalizacyjnych celem realizacji obowiązków określonych w ustawie. Dane są przechowywane w zaszyfrowanej formie na Twoim urządzeniu mobilnym.

Aplikacja umożliwia uiszczanie opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd zgodnie
z wymogami określonymi w ustawie o drogach publicznych oraz ustawie o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. Aplikacja pozwala również na monitorowanie przewozów w ramach systemu SENT.

W związku z udostępnieniem w Aplikacji usługi przekazywana danych geolokalizacyjnych Dostawca przetwarza dane użytkowników aplikacji w celu umożliwienia realizacji obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, opłaty za przejazd oraz monitorowania transportu w SENT. Dane przesyłane są z urządzenia użytkownika realizującego przejazd. Realizacja przejazdu wymaga wywołania przez użytkownika odpowiedniej funkcji Aplikacji.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz prawa przewidziane w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację. Dane nie są przetwarzane w celach marketingowych.

Do korzystania z Aplikacji w celu uiszczania opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd niezbędna jest akceptacja regulaminu oraz rejestracja pojazdu i numeru biznesowego Aplikacji w Internetowym Koncie Klienta (IKK) w systemie SPOE KAS (mojekonto.etoll.gov.pl). Aplikacja jest bezpłatna. Aplikacja i związane z nią usługi są dostarczane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Regulamin i polityka prywatności aplikacji e-TOLL PL

§ 1. Aplikacja

 1. Dostawcą Aplikacji (dalej „Dostawca”) jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyska 12.
 2. Aplikacja” to oprogramowanie Dostawcy pod nazwą „e-TOLL PL”, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym Użytkownika, z którego korzystanie odbywa się na warunkach określonych w tym Regulaminie.
 3. Aplikacja służy do pozycjonowania i rozliczania przejazdów zrealizowanych przez pojazd Użytkownika na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazywanych za pośrednictwem Aplikacji, pozwalających ustalić położenie pojazdu objętego poborem opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce lub zobowiązanego do przekazywania danych do systemu SENT.
 4. Aplikacja pozwala na przekazywanie danych lokalizacyjnych Użytkownika do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „SPOE KAS”) i/lub z Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (dalej „SENT”) oraz na przechowywanie ich w postaci zaszyfrowanej w urządzeniu mobilnym Użytkownika.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez aplikację jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej a współadministratorem – Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w Aplikacji wynika ze sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z pobieraniem opłat drogowych od użytkowników za przejazdy po płatnych odcinkach dróg.
 7. Opłaty za przejazdy po płatnych odcinkach dróg naliczane są na podstawie:
  1. Opłata elektroniczna – pobierana na podstawie ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dalej d.p.).
  2. Opłata za przejazd – pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (dalej a.p.).
 8. Monitorowanie przewozu towarów w ramach systemu SENT realizowane jest na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (dalej s.m.).
 9. Dla urządzeń mobilnych z systemem Android Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play, zaś dla urządzeń mobilnych z systemem iOS – ze sklepu App Store.
 10. Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne. Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego Użytkownikowi usługi telekomunikacyjne.

§ 2. Użytkownicy

 1. Użytkownikami Aplikacji w rozumieniu niniejszego regulaminu są:
  1. Użytkownicy dróg zarejestrowani w IKK SPOE KAS i poruszający się pojazdami lub zespołami pojazdów:
   • o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 tony;
   • o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony;
   • autobusami, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.
  2. Użytkownicy dróg realizujący przewóz towarów w ramach systemu SENT.
 2. W celu użytkowania Aplikacji do realizacji obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd lub w celu przekazywania danych do systemu SENT, Użytkownicy muszą być wyposażeni w urządzenia mobilne umożliwiające przekazywanie danych geolokalizacyjnych.
 3. W przypadku rejestracji w IKK konta umożliwiającego uiszczanie opłat w trybie przedpłaconym, przejazd po drodze płatnej i uiszczanie opłat przy użyciu Aplikacji jest możliwe po uprzednim zapewnieniu odpowiedniej ilości środków pieniężnych na koncie przypisanym do pojazdu realizującego przejazd.
 4. Użytkownikami Aplikacji mogą być wyłącznie osoby spełniające warunki określone w ust. 1-3 powyżej. W szczególności Użytkownikami Aplikacji nie mogą być osoby korzystające z pojazdów niezarejestrowanych w SPOE KAS lub nierealizujące przewozów w ramach systemu SENT.

§ 3. Aktywacja Aplikacji

 1. Przy pierwszym użyciu Aplikacji należy dokonać rejestracji oraz aktywacji Aplikacji w IKK SPOE KAS.
 2. Aktywacja Aplikacji polega na przypisaniu wygenerowanego w trakcie instalacji Aplikacji numeru biznesowego aplikacji do konkretnego konta w IKK.

§ 4. Funkcje Aplikacji

 1. Prawidłowo aktywowana Aplikacja umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących funkcjonalności:
  1. Uruchomienie przejazdu i rozpoczęcie przekazywania danych geolokalizacyjnych na potrzeby przejazdów płatnych i/lub SENT GEO
   (w zależności od rodzaju przejazdu) - funkcje „Konfiguruj przejazd” i „Rozpocznij przejazd”.
  2. Sygnalizowanie stanu urządzenia (stanu baterii, stanu sygnału GPS oraz stanu połączenia z siecią Internet) - powiadomienia aplikacji.
  3. Możliwość doładowania konta umożliwiającego uiszczanie opłat w trybie przedpłaconym - funkcja „Stan konta”.
  4. Zakończenie przejazdu i wstrzymanie przekazywania danych geolokalizacyjnych - funkcja „Zakończ przejazd”.
  5. Podsumowanie przejazdu zawierające informację o czasie przejazdu, raporcie lokalizacji oraz wykorzystywanym pojeździe (pojawia się na ekranie automatycznie po zakończeniu przejazdu).
 2. Dane rejestrowane w Aplikacji stanowią podstawę do rozliczenia przejazdów zrealizowanych przez użytkownika przy pomocy Aplikacji.
 3. Funkcja „Historia” pozwala na zapoznanie się z historią:
  1. Zrealizowanych przez użytkownika przejazdów, w tym tych które podlegają opłacie (czas rozpoczęcia przejazdu, zakończenia przejazdu, zmiany trybu monitorowania);
  2. Zmiany konfiguracji przyczepy.
 4. Funkcja „Historia” pozwala użytkownikowi Aplikacji przeglądanie historii dotychczasowych zrealizowanych przejazdów w okresie trzech poprzednich miesięcy.

§ 5. Wymagania techniczne

 1. Aplikacja jest przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 6.0 (zalecana najnowsza dostępna na rynku) oraz iOS w wersji nie niższej niż 13 i dostępem do App Store.
 2. Pobranie i aktywacja Aplikacji wymagają połączenia z siecią Internet.
 3. Aby Aplikacja działała poprawnie, urządzenie mobilne na którym jest zainstalowana:
  1. Musi mieć przynajmniej 200 MB wolnej pamięci.
  2. Nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
  3. musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet;
  4. musi posiadać moduł GPS.
 4. Dostawca informuje, że Aplikacja do prawidłowego działania korzysta z:
  1. Sieci Internet;
  2. Identyfikatora urządzenia mobilnego i informacji o połączeniu;
  3. Danych geolokalizayjnych.
 5. Dostawca informuje, że instalacja dostarczanych przez Dostawcę aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i należytego zabezpieczenia zawartych w niej danych. Dostawca rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą platform Google Play lub odpowiednio App Store dla urządzeń z systemem iOS.
 6. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia mobilnego oraz systemu Android. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji, a nawet do wycieku danych z Aplikacji.
 7. Producenci urządzeń mobilnych mogą stosować różne mechanizmy mające na celu optymalizację pracy zainstalowanej w urządzeniu baterii. W niektórych przypadkach zbyt długie działanie Aplikacji w tle może wpłynąć na zakłócenie prawidłowego przekazywania danych geolokalizacyjnych do SPOE KAS i/lub SENT. W celu zabezpieczenia ciągłości przekazywania danych geolokalizacyjnych, Użytkownik urządzenia mobilnego powinien zapewnić, by Aplikacja w trakcie realizacji przejazdu była wyświetlona na ekranie urządzenia.

§ 6. Prywatność i bezpieczeństwo

 1. Przekazywanie danych geolokalizacyjnych następuje dobrowolnie i w ramach realizacji obowiązków Użytkownika związanych z uiszczaniem opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd lub realizacją przewozów w systemie SENT.
 2. Bieżąca lokalizacja jest zbierana na potrzeby wyznaczania wysokości opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd oraz na potrzeby monitorowania przewozu towarów w systemie SENT. Lokalizacja jest zbierana w trybie ciągłym, także jeśli aplikacja jest przeniesiona do tła podczas trwania przejazdu.
 3. W przypadku realizacji obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd przy wykorzystaniu Aplikacji, zbieranie lokalizacji ma na celu detekcję, czy odcinek drogi, po którym porusza się użytkownik, jest odcinkiem płatnym –
  w tym przypadku przesyłane dane służą tylko do obliczenia wysokości należnej opłaty elektronicznej uiszczanej na podstawie u.d.p. lub do obliczenia wysokości należnej opłaty za przejazd uiszczanej na podstawie u.a.p. W przypadku funkcji Aplikacji związanej z monitorowaniem przewozu w SENT, dane przekazywane są w trybie ciągłym do celów kontroli przewozu towarów realizowanej na podstawie u.s.m. Lokalizacje nie się przechowywane ani wykorzystywane w innych celach. Częstość przesyłania danych jest konfigurowalna i zawiera się w przedziałach od 5 do 60 sekund.
 4. Dostawca zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego urządzenia mobilnego przez Użytkownika, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej, dokonać resetu danych w systemie lub usunąć Aplikację.
 5. Aplikacja przechowuje następujące dane Użytkownika:
  1. Dane geolokalizacyjne przekazywane przez Użytkownika w trakcie realizacji przejazdu płatnego i/lub SENT;
  2. Numery rejestracyjne pojazdów;
  3. Identyfikator biznesowy Użytkownika;
  4. Identyfikator konta zarejestrowanego w SPOE KAS;
  5. Historia przejazdów płatnych (do 3 miesięcy wstecz);
  6. Listy przejazdów SENT (dla przejazdów realizowanych w systemie SENT).
 6. Dostawca odbiera z Aplikacji dane geolokalizacyjne z obszaru Polski, natomiast Dostawca gromadzi tylko te dane lokalizacyjne, które są wykorzystywane do naliczenia opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd lub do monitorowania przewozów SENT.
 7. Zbieranie danych, o których mowa powyżej, wynika z przyczyn technicznych, ma charakter doraźny i jest ograniczone w czasie.
 8. Poza funkcjami elektronicznego przekazania danych, Aplikacja nie oferuje funkcji eksportu ani importu danych.
 9. Dostawca nie umożliwia odtworzenia numeru PIN lub hasła do Aplikacji. W przypadku utraty hasła dostępu do Aplikacji niezbędne jest usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego wraz ze wszystkimi danymi oraz ponowna instalacja i aktywacja Aplikacji.
 10. Dostawca informuje, że dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji i danych Użytkowników. Jednakże Dostawca wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Dostawca zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji zgodnie z § 5 ust. 5 oraz wskazuje, że może wydawać publicznie dostępne zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji.

§ 7. Korzystanie z Aplikacji

 1. Z chwilą instalacji Aplikacji Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w § 7. Udzielona licencja jest niewyłączna, nieprzenoszalna, nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 2. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Na podstawie udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym do jej zainstalowania i używania na posiadanych przez Użytkownika urządzeniach mobilnych, jeżeli czynności te są podejmowane dla celów korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 oraz wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w jakikolwiek inny sposób lub tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji.

§ 8. Wsparcie techniczne i zgłoszenia Użytkowników

 1. Wsparcie w zakresie funkcjonowania Aplikacji jest realizowane pod następującym numerem telefonu: +48 22 24 337 77 - numer płatny dedykowany dla użytkowników z Polski i z zagranicy - opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.
 2. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje Użytkowników dotyczące Aplikacji i jej funkcjonalności, można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@etoll.gov.pl.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Dostawca informuje, że Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną działaniem Użytkownika związanym z korzystaniem przez niego z Aplikacji, w szczególności autentyczności danych związanych z realizowanymi przez użytkownika przejazdami po płatnych odcinkach dróg lub przejazdami SENT.
 2. Dostawca informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody będące wynikiem niedokonania przez Użytkownika aktualizacji Aplikacji;
  2. szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
  3. jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik;
  4. nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikających z nieprawidłowości działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik w każdym czasie jest uprawniony do zakończenia korzystania z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie z urządzenia mobilnego.
 2. Regulamin może ulec zmianie wraz z kolejnymi wydaniami Aplikacji. Zmiana jest wiążąca dla Użytkowników, którzy zainstalują takie wydanie Aplikacji i zaakceptują zmienione brzmienie Regulaminu.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Aplikacji, a ponadto za pośrednictwem strony etoll.gov.pl, w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.