Podstawy prawne

Prawne uwarunkowania UE - Dyrektywy

Opis

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

Zastępuje wcześniejsze przepisy - dyrektywę 93/89/EWG - która została uchylona przez Trybunał Sprawiedliwości w 1995 r. Harmonizuje warunki, na których organy krajowe mogą nakładać podatki, opłaty za przejazd i opłaty za korzystanie dotyczące towarów transportowanych drogami

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

Nowelizacja umożliwiła państwom członkowskim szerszą dywersyfikację opłat, uwzględniając koszty zanieczyszczenia powietrza i hałasu, również poziom kongestii na określonych obszarach. Ponadto wskazuje na mechanizmy alokacji wpływów, wspierając przeznaczenie dodatkowych wpływów na inwestycje kierunkowane na osiągnięcie celów zrównoważonego transportu, np. nowe technologie w zakresie konstrukcji pojazdów czy infrastruktury

Prawne uwarunkowania krajowe - Ustawy

Opis

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

 

Reguluje kwestie związane z poborem opłaty elektronicznej które pozwalają na kompleksowe określenie m. in. pojazdów które są objęte obowiązkiem poboru opłaty elektronicznej, określa kwestie kar pieniężnych, kar grzywny, usługi EETS

Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Z późniejszymi zmianami stan prawny na dzień 6 maja 2020 r.

 

Określa stworzenie rozwiązań mających na celu zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego poboru opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystającego z dróg publicznych poprzez utworzenie m. in. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Tekst jednolity


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 

Określa zasady finansowania budowy autostrad płatnych i dróg krajowych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zasady zawierania umów o budowę i eksploatację i pobierania opłat za przejazd autostradami

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Reguluje kwestie związane m. in. z opłatą za przejazd autostradą na odcinkach koncesyjnych,  uiszczenie opłaty w sposób elektroniczny poprzez przekazanie danych geolokalizacyjnych do SPOE KAS,  zakup elektronicznego biletu autostradowego,  wskazanie Szefa KAS jako organu kontrolującego prawidłowość uiszczenia opłaty za przejazd autostradą,  zasady kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty za przejazd autostradą od użytkowników pojazdów lekkich, jak również w trybie kontroli realizowanej na drodze

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Określa okres obowiązywania i wysokość  stawki 75% opłaty elektronicznej z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

Prawne uwarunkowania krajowe – Rozporządzenia

Opis

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Tekst jednolity


Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

 

Określa drogi krajowe lub ich odcinki klasy A, S, GP i G na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz określa wysokość stawek opłat elektronicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

Określa sposób ustalenia wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z    dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Tekst jednolity


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Z późniejszymi zmianami stan prawny na 3 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

Stan prawny na dzień 25 kwietnia 2012 r.


Określa stawki opłat za przejazd 1 kilometra autostrady w podziale na kategorie pojazdów

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną

Określa sposób uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych

Rozporządzenia Reguluje kwestie związane z rozliczeniami i płatnościami w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, co gwarantuje równe traktowanie użytkowników

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego

Dotyczy upoważnienia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego do wystawiania wezwań z zakresu opłaty dodatkowej

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie informacji związanych z poborem opłaty elektronicznej wykorzystującym technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC)

Określa datę wygaszenia systemu poboru opłaty elektronicznej wykorzystującego technologię DSRC od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej oraz datę kończącą możliwość nabywania i wykorzystywania urządzeń służących do poboru opłaty  elektronicznej w technologii komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań związanych z wnoszeniem opłaty dodatkowej

Dotyczy wyznaczenia Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi do realizacji zadań związanych z obsługą opłaty dodatkowej (m.in. wystawianie wezwań, rozpatrywanie sprzeciwów, wydawanie decyzji, zawiadomień)

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań poboru opłaty elektronicznej

Dotyczy wyznaczenia Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi do realizacji zadań w zakresie  poboru opłaty elektronicznej (m.in.  stwierdzenie, czy dane wprowadzone w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną na etapie samodzielnej rejestracji w SPOE KAS, które nie zostały potwierdzone podczas uwierzytelnienia, są zgodne z dołączonymi do tego rejestru dokumentami, usuwania danych, powiadamiania o ich usunięciu oraz przyjmowania, odwzorowanych cyfrowo, pełnomocnictw składanych do rejestru

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dokonywania zwrotu opłaty dodatkowej oraz rozpatrywania sprzeciwu

Reguluje kwestie zwrotu opłaty dodatkowej, sposobu oraz terminu rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu, w sposób jednolity dla wszystkich uczestników

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru pokwitowania pobranej kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Określa wzór pokwitowania pobrania kaucji w formie gotówkowej  jako druk ścisłego zarachowania

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie informacji o uruchomieniu Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

Określa termin  uruchomienia systemu teleinformatycznego  do  poboru opłaty elektronicznej przez Szefa KAS.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji, o której mowa w art. 37gg ust. 1 ustawy z dnia 27 października 199

Dotyczy wyznaczenia Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji w przypadku niewniesienia opłaty za przejazd autostradą przez osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami kraju.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Określa wysokość stawek opłaty elektronicznej za przejazd kilometra drogi krajowej lub jej odcinka