Podstawy prawne

Prawne uwarunkowania UE - Dyrektywy

Opis

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

Zastępuje wcześniejsze przepisy - dyrektywę 93/89/EWG - która została uchylona przez Trybunał Sprawiedliwości w 1995 r. Harmonizuje warunki, na których organy krajowe mogą nakładać podatki, opłaty za przejazd i opłaty za korzystanie dotyczące towarów transportowanych drogami

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

Nowelizacja umożliwiła państwom członkowskim szerszą dywersyfikację opłat, uwzględniając koszty zanieczyszczenia powietrza i hałasu, również poziom kongestii na określonych obszarach. Ponadto wskazuje na mechanizmy alokacji wpływów, wspierając przeznaczenie dodatkowych wpływów na inwestycje kierunkowane na osiągnięcie celów zrównoważonego transportu, np. nowe technologie w zakresie konstrukcji pojazdów czy infrastruktury

Prawne uwarunkowania krajowe - Ustawy

Opis

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Tekst jednolity. Stan prawny na dzień 3 marca 2020 r.

 

Reguluje kwestie związane z poborem opłaty elektronicznej które pozwalają na kompleksowe określenie m. in. pojazdów które są objęte obowiązkiem poboru opłaty elektronicznej, określa kwestie kar pieniężnych, kar grzywny, usługi EETS

Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Z późniejszymi zmianami stan prawny na dzień 6 maja 2020 r.

 

Określa stworzenie rozwiązań mających na celu zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego poboru opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystającego z dróg publicznych poprzez utworzenie m. in. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Tekst ujednolicony stan prawny na dzień 21.07.2020 r.

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Tekst jednolity


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 

Określa zasady finansowania budowy autostrad płatnych i dróg krajowych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zasady zawierania umów o budowę i eksploatację i pobierania opłat za przejazd autostradami

 

Prawne uwarunkowania krajowe – Rozporządzenia

Opis

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Tekst jednolity


Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

 

Określa drogi krajowe lub ich odcinki klasy A, S, GP i G na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz określa wysokość stawek opłat elektronicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

Określa sposób ustalenia wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z    dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Tekst jednolity


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Z późniejszymi zmianami stan prawny na 3 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie  wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

Stan prawny na dzień 27 sierpnia 2015 r.


Określa tryb, sposób i termin wnoszenia, przekazywania i rozliczania opłat elektronicznych oraz tryb dokonywania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

Stan prawny na dzień 25 kwietnia 2012 r.


Określa stawki opłat za przejazd 1 kilometra autostrady w podziale na kategorie pojazdów

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną

Określa sposób uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych

Rozporządzenia Reguluje kwestie związane z rozliczeniami i płatnościami w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, co gwarantuje równe traktowanie użytkowników