FAQ

  • Użytkownik z Polski może się zarejestrować na 3 sposoby:
   • online na stronie etoll.gov.pl zakładając Internetowe Konta Klienta (IKK) (uwierzytelnienie odbywa się przez profil zaufany, z wykorzystaniem loginu i hasła albo poprzez aplikację mObywatel)
   • stacjonarnie w Miejscach Obsługi Klienta (MOK) e-TOLL, gdzie rejestracji dokonuje pracownik MOK, który przydziela login oraz hasło do IKK
   • za pośrednictwem operatorów kart flotowych

  • Rejestracja użytkownika z zagranicy możliwa jest na 3 sposoby:
   • online na stronie etoll.gov.pl zakładając Internetowe Konto Klienta (IKK) (uwierzytelnienie odbywa się przez login i hasło. Do tego potrzebne będą dane: imię i nazwisko, e-mail, typ i numer dokumentu tożsamości). To logowanie przeznaczone jest dla osób, które nie korzystają z logowania przez profil zaufany lub aplikację mObywatel
   • stacjonarnie w Miejscach Obsługi Klienta (MOK) e-TOLL, gdzie rejestracji dokonuje pracownik MOK, który przydziela login oraz hasło do IKK
   • za pośrednictwem operatorów kart flotowych

  • System viaTOLL działa do 30 września br. Od 1 października br. jedynym systemem poboru opłat na płatnych odcinkach dróg państwowych będzie system e-TOLL.

  • Tak, użytkownik ma możliwość rejestracji wielu pojazdów w ramach jednego konta bez względu na wybrany typ finansowania..

  • Aby wyrejestrować się z viaTOLL:
   zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać zwrot kaucji za to urządzenie
   • odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie środki pozostające na twoim koncie (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia pieniężnego).
   Nie zarejestrowałeś się jeszcze w e-TOLL?
   Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl i wybierz jedną z możliwości:
   • złóż w MOK viaTOLL
   • wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl
   • wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań
   Zarejestrowałeś się w e-TOLL?
   • złóż dyspozycję w Internetowym Koncie Klienta
   • wypełnij formularz dostępny na stronie etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:
   – złóż w MOK viaTOLL
   – złóż w MOK e-TOLL
   – wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl
   – wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

  • Do 30 września 2021 r. użytkownicy mogą zwrócić urządzenia pokładowe viaBOX w sieci Miejsc Obsługi Klienta viaTOLL lub wysłać je na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać zwrot kaucji za to urządzenie. Od 1 października 2021 r. aby uzyskać zwrot kaucji należy przesłać zdjęcie urządzenia najlepiej w formacie *.jpg z widocznym i czytelnym numerem seryjnym na adres info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl.

  • Aby uzyskać zwrot środków zgromadzonych na koncie viaTOLL należy złożyć wniosek o zwrot lub o przeksięgowanie środków do e-TOLL (zwrot salda, kaucji za OBU i zabezpieczenia pieniężnego). Możesz to zrobić do 30 września 2022 r. Po tym terminie, wszelkie środki pozostałe na twoim koncie w viaTOLL oraz kaucja zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.

  • Jeśli przechodzisz z viaTOLL do e-TOLL możesz złożyć dyspozycję przeksięgowania środków zgromadzonych w viaTOLL do e-TOLL. Pamiętaj aby takiej operacji dokonać do 30 września 2022 r. Po tym terminie twoje środki zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.

  • Od 1 października 2021 r. jedynym systemem poboru opłat drogowych w Polsce jest system e-TOLL. Aby uiszczać opłaty w tym systemie należy zarejestrować się online na etoll.gov.pl lub stacjonarnie w sieci Miejsc Obsługi Klienta e-TOLL lub za pośrednictwem opertorów kart flotowych.
   Jednocześnie zachęcamy do zamknięcia aktywnych umów w systemie viaTOLL, zwrotu urządzenia viaBOX i odzyskania kaucji, rozliczenia środków znajdujących się na koncie viaTOLL. Na rozliczenie środków użytkownicy mają na to czas do 30 września 2022 r.

  • Po 30 września 2021 r. w przypadku braku uiszczania opłat w systemie e-TOLL, przejazd po drogach płatnych będzie stanowić naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 Ustawy o drogach publicznych, co w efekcie wiązać się będzie z nałożeniem kary pieniężnej, z wyłączeniem przypadków określonych w ustawie o drogach publicznych.

  • Wszystkie zwroty będą następowały tym samym sposobem płatności, którym dana płatność została dokonana przez Użytkownika. Jeżeli nie ma możliwości dokonania zwrotu tą samą metodą wówczas zwrot zostanie dokonany na wskazany przez użytkownika rachunek bankowy. W celu zwrotu środków należy złożyć wniosek w Internetowym Koncie Klienta lub wypełnić formularz wyrejestrowania z systemu e-TOLL i przesłać go na adres kontakt@etoll.gov.pl lub złożyć w jednym z Miejsc Obsługi Klienta.

  • Podczas rejestracji pojazdu należy wybrać urządzenie OBU lub urządzenie ZSL dostępne w sieci dystrybucji. Należy również pamiętać o aktywacji wybranego urządzenia. W przeciwnym razie opłaty nie będą naliczane.

  • Urządzenie można przenosić między pojazdami, ale po wcześniejszym przypisaniu danego urządzenia do przenoszonego pojazdu. W przeciwnym razie kierowcy grozi kara administracyjna.

  • Urządzenia GPS służące do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL oraz do wnoszenia opłat w tym systemie można nabyć na zasadach wolnorynkowych w sieci dystrybucji wyłącznie tych operatorów OBU/ZSL, którzy z wynikiem pozytywnym przeszli testy i uzyskali zgodę na dopuszczenie do systemu e-TOLL. Lista dopuszczonych operatorów i typów urządzeń dostępna w zakładce:

  • Urządzenia viaBOX przekazujące dane do systemu viaTOLL z wykorzystaniem technologii radiowej DSRC nie są kompatybilne z systemem e-TOLL, który oparty jest o zupełnie inną technologię, tj. technologię satelitarną. Aby móc przekazywać dane geolokalizacyjne i wnosić opłaty drogowe w e-TOLL za pomocą urządzenia pokładowego należy skorzystać wyłącznie z urządzenia dystrybuowanego przez operatorów dopuszczonych do systemu e-TOLL Lista operatotów i ich urządzeń jest dostępna w zakładkach:

  • Ze względu na zmianę struktury danych oraz zmiany w stosowanej technologii – automatyczna migracja danych z viaTOLL do e-TOLL nie jest możliwa. Nie mniej jednak rejestracja w systemie e-TOLL jest procesem prostym i nie wymaga podania wielu danych. W przypadku użytkowników polskich dane o pojazdach mogą zostać automatycznie zaciągnięte z CEPIK co znacznie skraca proces przypinania pojazdu do konta.

  • Internetowe Konto Klienta (IKK) to samoobsługowy serwis dedykowany do obsługi konta w systemie e-TOLL. Za pośrednictwem IKK możesz zarejestrować się w systemie e-TOLL, skonfigurować kluczowe parametry usług, w celu dostosowania ich do swoich potrzeb oraz:
   • założyć konta rozliczeniowe do których określisz sposób finansowania przejazdów
   • zarejestrować pojazdy i powiązać je z preferowanym urządzeniem (aplikacja mobilna, OBU, ZSL)
   • zarządzać finansami, doładować saldo lub też opłacić notę obciążeniową
   • dodawać innych użytkowników, którzy zgodnie z nadanymi uprawnieniami pomogą w obsłudze konta w systemie e-TOLL
   • sprawdzić wykonane przejazdy w systemie e-TOLL i zweryfikować dokonywane opłaty

  • Metody płatności w systemie e-TOLL są możliwe przy wykorzystaniu jednego z poniższych sposobów zapłaty w zależności od posiadanego trybu konta.

   1) konto przedpłacone:
   a) karta płatnicza
   b) karta flotowa (dostępne wkrótce)
   c) gotówka
   d) przelew bankowy - kolejne doładowania (dostępne wkrótce)
   e) płatności online - BLIK
   f) płatności online - szybki przelew (dostępne wkrótce)

   Zasilenie Konta Użytkownika przelewem bankowym jest możliwe tylko na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji w systemie. W odróżnieniu od innych metod płatności konto Użytkownika nie jest natychmiast zasilane, dlatego też Użytkownik przed skorzystaniem z Drogi Płatnej zobligowany jest do zweryfikowania, czy Konto Użytkownika zostało już zasilone.

   2) konto z odroczonym terminem płatności:
   a) karta flotowa (dostępne wkrótce)
   b) przelew bankowy

   W przypadku wskazania przez użytkownika karty flotowej, jako sposobu rozliczania, wszelkie płatności wynikające z powstania zobowiązań finansowych związanych z opłatą elektroniczną, będą realizowane przez operatora systemu flotowego, w ramach którego akceptowane są transakcje wykonywane kartą flotową.

   W przypadku korzystania z przelewu bankowego, jako metody płatności, koszty przelewu pokrywa użytkownik.

  • To konto, na którym opłaty naliczane za przejazd przypisanych do konta użytkownika pojazdów po odcinkach sieci dróg płatnych obniżają poziom, doładowanych wcześniej, środków pieniężnych na koncie użytkownika.
   Minimalne wymagane doładowanie salda w systemie e-TOLL jest dostępne od kwoty 20,00 PLN.
   Minimalny próg ostrzegawczy wynosi 100 PLN (uwaga! użytkownik może ustalić minimalny próg ostrzegawczy na wyższym poziomie).
   Maksymalna kwota doładowania w systemie e-TOLL ograniczona jest do iloczynu kwoty 1000 PLN i liczby pojazdów zarejestrowanych na doładowywanym koncie rozliczeniowym, np. dla konta, na którym zarejestrowanych jest 5 pojazdów maksymalna kwota doładowania nie może przekroczyć 5000 PLN. Wartość ta jest jednocześnie maksymalnym saldem konta rozliczeniowego, więc jeśli użytkownik posiada już środki na koncie, kwota doładowania powinna zostać pomniejszona o tę wartość.

  • W przypadku, gdy na koncie rozliczeniowym nie ma środków na pokrycie kosztów przejazdu drogą płatną przez użytkownika, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty elektronicznej przez zasilenie swojego konta w IKK, przed rozpoczęciem przejazdu po drodze płatnej. Brak środków może on uzupełnić nie później niż do 3 dni roboczych po zakończeniu przejazdu.

  • Konto z odroczoną płatnością to konto, z którego użytkownik po skorzystaniu z sieci dróg płatnych, dokonuje płatności za wszystkie pojazdy zarejestrowane w ramach konta po zakończeniu okresu rozliczeniowego (1 miesiąc), w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej za dany okres.

   Konto tworzone jest na podstawie rejestracji w systemie e-TOLL i może dotyczyć jednego lub więcej pojazdów. Do rejestracji konta z odroczoną płatnością wymagane jest obowiązkowe zabezpieczenie finansowe.
   Może ono mieć formę:
   • gwarancji bankowej
   • gwarancji ubezpieczeniowej
   • wpłaty pieniężnej

  • Opłata elektroniczna jest daniną publiczną (art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,  pobieraną przez Szefa KAS, w związku z czym nie podlega ona ustawie o VAT. Nota obciążeniowa (także nota elektroniczna dostępna w IKK) jest oficjalnym dokumentem księgowym i może być uwzględniana w księgach firmy.

  • Zachęcamy do wykorzystania interaktywnego kalkulatora opłat drogowych dostępnego na stronie www.etoll.gov.pl. Dzięki niemu w łatwy sposób, poprzez określenie parametrów pojazdu oraz przebiegu planowanej trasy, określisz przewidywaną opłatę za przejazd drogą płatną.

  • Opłata za przejazd autostradą uzależniona jest od ilości przejechanych kilometrów. Wysokość stawek opłaty za przejazd wynika z rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą.
   Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 1 (motocykle) wynosi 0,05 PLN.
   Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 2 (pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) wynosi 0,10 PLN.
   Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przejazdu poszczególnymi odcinkami płatnymi znajdują się w zakładce "Stawki Opłat" na etoll.gov.pl.

  • Stan salda możesz sprawdzić za pośrednictwem Internetowego Konta Klienta oraz aplikacji mobilnej e-TOLL PL, jak również podczas rozmowy z konsultantem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta.
   Historia przejazdów po drogach płatnych oraz naliczonych opłat dostępna jest w Internetowym Koncie Klienta.

  • W przypadku konta z odroczonym terminem płatności, gdy użytkownik nie ureguluje opłaty elektronicznej w terminie, może ona zostać pobrana ze złożonego przez niego zabezpieczenia. Równocześnie konta rozliczeniowe wchodzące w skład Zestawu Kont Rozliczeniowych przestaną być aktywnymi kontami w trybie z odroczonym terminem płatności oraz zostaną utworzone odpowiednio konta w trybie przedpłaty bez zabezpieczenia, z saldem w wysokości 0 PLN. W takim przypadku użytkownik zobowiązany będzie do przestrzegania warunków dla tego rodzaju konta użytkownika. Z brakiem uiszczenia opłaty elektronicznej w terminie będzie się wiązała konieczność zapłaty odsetek za cały okres opóźnienia.
   Dodatkowo użytkownik będzie narażony na kary ze strony Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD).

  • W Miejscach Obsługi Klienta jest możliwość doładowania salda konta rozliczeniowego oraz opłacenia noty obciążeniowej gotówką. Opłata elektroniczna pobierana jest przez system e-TOLL, a jej rozliczenie następuje poprzez pobranie kwoty z salda konta rozliczeniowego lub naliczenie opłaty z wykorzystaniem trybu odroczonej płatności.

  • W wybranych lokalizacjach w sieci dróg objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty elektronicznej zostały zainstalowane urządzenia i systemy służące do kontroli prawidłowości wnoszenia opłat. Uzupełnieniem stacjonarnych punktów kontrolnych są urządzenia instalowane czasowo w dowolnym miejscu w sieci dróg płatnych oraz na pojazdach. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej GITD nakłada na adresata sankcji karę administracyjną. Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej jest realizowana także przez inspektorów GITD i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, z wykorzystaniem urządzeń i systemów zainstalowanych w pojazdach wykorzystywanych do kontroli mobilnej. Bardziej szczegółowy opis kontroli znajduje się w zakładce Kontrola uiszczania opłaty na stronie etoll.gov.pl.

  • Jeżeli w czasie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL, Główny Inspektor Transportu Drogowego lub funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej stwierdzą, że kierujący pojazdem podał nieprawidłowe dane, mogą nałożyć karę administracyjną.

  • Jednym z głównych celów wprowadzenia nowego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL jest usprawnienie i udrożnienie transportu na polskich drogach.
   System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii geolokalizacji oraz wykorzystujące m.in. darmowe mobilne narzędzia do rejestracji i rozliczania przejazdów po płatnych drogach lub odcinkach dróg. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań system e-TOLL przyczynia się do poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach.