• Zmiana wysokości stawek opłaty elektronicznej od 1 stycznia 2024 r.
Strona główna

Zmiana wysokości stawek opłaty elektronicznej od 1 stycznia 2024 r.

20 grudnia 2023

#aktualności

Stawki opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg dla pojazdów ciężkich (tak zwanej opłaty elektronicznej) ulegają zmianie na podstawie art. 13ha ust. 4a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.).

22 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej na rok 2024 (https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1459).

Już dziś możesz obliczyć kwotę wymaganego zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi stawkami od 1 stycznia 2024 r. korzystając z Kalkulatora wysokości zabezpieczenia 2024.

Wysokość stawek opłaty elektronicznej od 1 stycznia 2024 r.

Dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Tabela z wysokością stawek opłaty elektronicznej na 2024 rok.

1) Zgodnie z przepisami dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej przez pojazdy  (Dz. Urz. UE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1,z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) nr 595/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylającego dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, z późn. zm.).

2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Tabela z wysokością stawek opłaty elektronicznej na 2024 rok.

1)  Zgodnie z przepisami dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej przez pojazdy  (Dz. Urz. UE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1,z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) nr 595/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylającego dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, z późn. zm.).

2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.