Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej e-TOLL PL dla Android

Departament Poboru Opłat Drogowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej e-TOLL PL dla Android.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2021-06-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  W przypadku niektórych ikon (głównie wyświetlanych w nagłówkach np. Menu dodatkowe, powiadomienia) brak opisu tekstowego. Brak wsparcia głosowego.
 •  Wsparcie właściwości zmysłowych (wibracji) dla notyfikacji, przy włączonych ustawieniach systemowych.
 •  Aplikacja jest dostępna tylko i wyłącznie w orientacji pionowej.
 •  Zmiana rozmiaru tekstu jest możliwa do wykonania systemowo, natomiast aplikacja nie dostosowuje się do tego w 100%. Zmianie ulega tekst, który system potrafi sam powiększyć.
 •  Brak możliwości obsługi klawiaturą.
 •  Pojedyncze komunikaty w snackbar, które znikają po 5 sekundach. Dla pozostałych elementów nie dotyczy.
 •  W aplikacji występuje migocząca ikona loadera, natomiast jest możliwość systemowego wyłączenia.
 •  Brak możliwości pominięcia bloku związanego z wymuszeniem nowej wersji aplikacji. Twarda blokada.
 •  W obecnej wersji brak pełnej spójności identyfikacji.
 •  Aplikacja zmienia automatycznie kontekst w przypadku, gdy występują jakieś błędy np. zakończenie przejazdu, wygaśnięcie sesji płatności.

Wyłączenia

 •  Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2023-04-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2023-04-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat DPO
 • E-mail: sekretariat.dpo@mf.gov.pl
 • Telefon: +48 (22) 694 49 98

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dostępność architektoniczna

Departament Poboru Opłat Drogowych, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdują się w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa - Informacja dla osób niepełnosprawnych/ Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Departament Poboru Opłat Drogowych nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu. Jeśli chcesz skorzystać z takiej formy komunikacji prosimy o zgłoszenie tego faktu przynajmniej 3 dni robocze przed wizytą.