Informačná doložka Vedúceho NDS

Informačná doložka týkajúca sa spracúvania osobných údajov Vedúcim Národnej daňovej správy v systéme SEVM NDS

V súlade s čl. 13 a 14 GDPR[1] Vám oznamujem, že:

Správca

Správcom Vašich osobných údajov je Vedúci Národnej daňovej správy, so sídlom vo Varšave, 00-916, ul. Świętokrzyska 12.

Inšpektor ochrany údajov   

Vo veciach uplatňovania práv, ktoré prislúchajú na základe GDPR v súvislosti so spracovaním osobných údajov, možno kontaktovať Inšpektora ochrany údajov odoslaním e-mailovej správy na adresu:  IOD@mf.gov.pl.

Ciele a základy spracovania

Vaše údaje sú spracovávané na účely:

 • vyberanie mýta za využívanie spoplatnených komunikácií, tj. poplatku za jazdu v zmysle zákona o spoplatnených diaľniciach a štátnom cestnm fonde a elektronického mýta v zmysle zákona o verejných komunikáciách, vrátane využitia elektronických alebo telefonických nástrojov súvisiacich s realizáciou tejto služby - právna povinnosť, ktorá zaťažuje Správcu - čl. 6 ods. 1 písmeno c GDPR,
 • odosielania informačných podkladov týkajúcich sa systému výberu mýta za jazdu spoplatnenými komunikáciami a týkajúcich sa cestnej infraštruktúry - na základe súhlasu osoby, ktorej sa týkajú údaje - čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR.

Zadanie údajov nevyhnutných pre realizáciu výberu mýta za jazdu spoplatnenými komunikáciami je zákonnou požiadavkou - ich nezadanie bude mať za následok nedostatok možnosti uhradiť elektronické mýto alebo poplatok za jazdu v systéme SEVM NDS.  

Poskytnutie e-mailovej adresy je nevyhnutné pre online registráciu. Jej nezadanie bude mať za následok nedostatok možnosti registrácie v tejto forme.

Zadanie údajov nevyhnutných pre odoslanie informačných podkladov (e-mailová adresa alebo telefónne číslo) je dobrovoľné.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami Vašich osobných údajov budú subjekty oprávnené získať osobné údaje na základe právnych predpisov. Zvláštnu kategóriu príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše údaje predstavujú subjekty, ktoré spracovávajú osobné údaje v prospech Správcu, najmä tie, s ktorými sme uzavreli zmluvy o poskytovaní servisných služieb pre informatické systémy, ktoré používame.

Pokiaľ používate systém flotilových kariet, príjemcami budú aj vhodní príjemcovia flotilových kariet a sprostredkovateľ prenosu údajov medzi Systémom ESVM NDS a dodávateľmi flotilových kariet. Vaše údaje budú poskytované do tretích krajín len v prípade, že využívate služby dodávateľa flotilových kariet so sídlom mimo Európsky hospodársky priestor.

Obdobie uchovávania údajov

Vaše údaje budú uchovávané k okamihu realizácie účelu spracovania, s prihliadnutím na premlčaciu dobu nárokov, ako aj obdobie archivácie v súlade s platnými predpismi. Najmä:

 • údaje sa spracovávajú na základe čl. 6 ods. 1 písmeno c GDPR - sa uchovávajú v systéme po dobu 12 mesiacov, počítajúc od konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k jazde spoplatnenou komunikáciou,
 • gelokalizačné údaje - uchvávajú sa najdlhšie 6 mesiacov, počítajúc odo dňa ukončenia určitej jazdy po štátnych cestách
  • pokiaľ nebude pred uplynutím tejto lehoty začaté správne konanie alebo priestupkové konanie, v ktorom sú tieto údaje nevyhnutné; v takomto prípade sa údaje uchovávajú k okamihu ukončenia určitého konania;
 • vaše údaje budú na základe súhlasu spracovávané k okamihu odvolania súhlasu s ich spracovaním.

Zdroj pôvodu osobných údajov

Spracúvané osobné údaje obdržiavame:

 • priamo od Vás počas procesu registrácie;
 • od subjektov povinných uhradzovať poplatok;
 • od dodávateľov flotilových kariet;
 • z referenčných systémov tj.: CEPIK, CRP KEP.

Práva, ktoré prislúchajú subjektom údajov

Prislúcha Vám právo na:

 • prístup k obsahu údajov, na základe čl. 15 GDPR s výhradou, že nemôžu spristupňované osobné údaje zverejňovať neverejné informácie ani porušovať tajomstvá chránené právnymi predpismi, ohľadom ktorých je Správca viazaný mlčanlivosťou a s výhradou čl. 5 zákona zo dňa 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov;
 • opravu údajov, na základe čl. 16 GDPR;
 • odstránenie údajov, na základe čl. 17 GDPR;
 • obmedzenie spracovania údajov, na základe čl. 18 GDPR;
 • zrušenie súhlasu so spracovaním v každom okamihu (v prípade údajov spracúvaných na základe súhlasu), s výhradou, že zrušenie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané pred jeho zrušením.

V prípade, že uznáte, že spracovanie Správcom Vašich osobných údajov porušuje predpisy, máte právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

Automatické rozhodovanie a profilovanie

Spracovanie Vašich osobných údajov sa môže vykonávať automaticky, čo môže súvisieť s automatickým rozhodovaním, vrátane profilovania, ktoré vykonáva Správca na základe platných právnych predpisov.

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/678 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR) (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)